Opleidingen & Cursussen: Brandveiligheid

Brandveiligheid en Bouwbesluit

€ 1200 - HBO

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van Bouwbesluit zijn de begrippen van het onderdeel brandveiligheid ingrijpend aangepast. Ook zijn er uitgangspunten veranderd die gelden bij de beoordeling van een bouwplan. Zo beginnen er bijvoorbeeld geen 2 vluchtwegen meer bij de toegang van een sub-brandcompartiment, maar 1 vluchtweg op het punt waar een persoon in een ruimte staat of kan staan. Daarbij komt dat het aspect brandveiligheid al sinds de invoering van het Bouwbesluit 1 van de belangrijkste toetsingscriteria is zonder dat daarbij in belangrijke mate wordt verwezen naar overige publicaties. De prestatie-eisen voor brandveiligheid staan grotendeels in het Bouwbesluit zelf. De workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit 2012 spitst zich niet alleen toe op de theorie, maar gaat ook in op de knelpunten in de praktijk. Inhoud Er wordt gestart met een theoretische module waarin de bouwbesluit begrippen en de beoordelingsaspecten voor brandveiligheid worden behandeld. Daarna worden specifieke onderdelen van het bouwplan behandeld. Gedurende de cursusdagen zullen alle in het project aanwezige gebruiksfuncties door de deelnemer worden getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit. In het bouwplan zijn als bestemmingen opgenomen:  ondergrondse parkeergarage;  supermarkt, restaurant en artsenpraktijk;  basisschool met bijruimten;  kantoor;  kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en jeugdtheater;  kliniek voor cosmetische chirurgie;  appartementen. Toelatingsvoorwaarden Je dient de opleiding Basiskennis Bouwbesluit of een Introductiebijeenkomst Bouwbesluit hebben gevolgd of meerdere jaren met het Bouwbesluit hebben gewerkt. Voor wie? Personen die werkzaam zijn bij:  ontwerp- en architectenbureaus;  advies- en ingenieursbureaus;  woningcorporaties;  overheidsdiensten;  bouw- en aannemingsbedrijven (werkvoorbereiding);  bouw- en woningtoezicht;  private borgers;  brandweer. Doel Met het volgen van de workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit doet de deelnemer enige ervaring op om een bouwplan op brandveiligheid te toetsen waarin zoveel mogelijk toetsingsaspecten zijn verwerkt. De deelnemer krijgt inzicht in de knelpunten van de materie en leert op een creatieve manier oplossingen aan te dragen binnen de bandbreedte van het bouwbesluit. Werkwijze De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoge mate van interactie.

Bouwbesluit Brandveiligheid

€ 955 - MBO

De bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorschriften die in Nederland gelden zijn grotendeels benoemd in het Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit 2012 is het uitvoeringsbesluit dat wordt aangestuurd vanuit de Woningwet en bevat onder andere technische voorschriften over het brandveilig (ver)bouwen van bouwwerken en over de brandveilige staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen. Indien u behoefte heeft om binnen 2 dagen veel kennis op te doen over de wettelijke verplichtingen op gebied van brandveiligheid is dit dé cursus die geschikt is voor u. Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in het publiekrecht, zijn: Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden), en; Het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Belangrijk hierbij is dat het behoud van bouwwerken en het voorkomen van schade aan milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belang geen doelstellingen zijn vanuit het Bouwbesluit. Om een volledig beeld te geven van de vereisten vanuit het Bouwbesluit 2012 is de cursus opgedeeld in een meerdere onderwerpen, wetende: Ontstaan van wetgeving;Om een integraal beeld te geven van het ontstaan en de uiteenzetting van de Nederlandse regelgeving omtrent brandveiligheid. Omgevingsvergunningen en de gebruiksmelding;Voor welke activiteiten dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, wat is het belang van vergunningverlening en op welke wijze moet dit worden aangevraagd en vastgelegd. Bouwtechnische voorschriften;(Beschermde sub)brandcompartimentering, de bijdrage die constructiematerialen leveren aan brand en rook, het veilig vluchten, de stabiliteit bij brand van de bouwconstructie e.d. Installatietechnische voorschriftenDe verplichting tot het installeren van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandslanghaspels, mobiele blustoestellen e.d. Organisatorische voorschriften;Hulpverlening bij brand, gebruik van aankleding, veilig gebruik van vluchtdeuren e.d. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften vanuit de Arbowet- en regelgeving. De opgedane kennis is voor u direct toepasbaar in uw eigen werkomgeving. 

Basiscursus Brandveiligheid gebouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1845 - MBO+

Principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan Een ongeluk zit in een klein hoekje. Door onoplettendheid, onwetendheid, fouten in een proces of defecte apparatuur kan zomaar brand uitbreken. Als niet de juiste preventieve  en/of repressieve maatregelen zijn getroffen kan een klein vuurtje uitgroeien tot een inferno. Het leven van mens en dier komt dan in gevaar. Daarnaast kan er een miljoenenschade na brand ontstaan. Die gevolgen kunnen we beperken door tijdens het ontwerp-, bouw- en in de gebruiksfase van een bouwwerk een goede kennis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid toe te passen. Regelgeving: Bouwbesluit 2012 Uitvoering in de praktijk: bouwen, installatie, organisatie (BIO) Voor overheden, bedrijven en (zorg)instellingen Zeer ervaren docenten binnen brandweer en advieswereld Inhoud De verantwoordelijkheid voor de toepassing van brandveiligheidseisen ligt daarbij steeds meer bij de gebruiker en eigenaar van een bouwwerk. De eigenaar is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw, maar de gebruiker is verantwoordelijk voor het brandveilige gebruik ervan. Zo blijkt uit het Bouwbesluit 2012. In deze cursus krijgt u inzicht in het complexe systeem van brandveilig ontwerpen, bouwen en gebruiken. Naast de wet- en regelgeving wordt met name aandacht besteed aan de praktische toepassing en de algemene principes van brandveiligheid. U bekijkt deze aspecten door de bril van zowel gebouwbeheerders, adviseurs, vergunningverleners, toezichthouders als handhavers. Steekwoorden zijn: bouwen, installatie, organisatie (BIO) en brandveilig gebruik. Deze onderwerpen worden besproken door vakspecialisten met vele jaren ervaring, werkzaam bij onder andere de brandweer en advieswereld. Voor wie Deze cursus is bestemd voor bijvoorbeeld vergunningverleners, toezichthouders, gebouwbeheerders en gebruikers. Cursisten werken bij onder meer (zorg)instellingen, overheden, bedrijven, omgevingsdiensten en adviesbureaus. Het programma Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure. Dag 1: Kader en regelgeving Kader brandveiligheidsregelgeving Bouwkundig deel uit Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 2 Gelijkwaardigheid Brandonderzoek: regelgeving vs praktijk Dag 2: Omgeving en praktijk van brandveiligheid Ontwikkelingen omgeving van brandveiligheid Uitleg hoofdstuk 7 ‘Gebruik’ uit het Bouwbesluit 2012 Modellen en instrumenten brandveiligheid: werking en toepassing Certificering en kwaliteitsverklaringen van materialen Dag 3: Installaties en organisatie Brandbeveiligingsinstallatie deel uit Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 Inspectie en Certificering brandveiligheidsinstallaties Organisatorische maatregelen mbt brandveilig gebruik van een bouwwerk

Bouwrecht en Brandveiligheid

€ 555 - MBO+

Indien u behoefte heeft om binnen één dag een breed en actueel beeld te vormen van het publiekrechtelijke bouwrecht in relatie tot brandveiligheid, is dit dé opleiding die geschikt is voor u. Tijdens de opleiding komen onderwerpen voorbij die betrekking hebben op: Bestuursrecht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (regelt de omgevingsvergunning), Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordeningen en jurisprudentie hieromtrent. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw eigen werkomgeving. Na afloop van de opleiding kunt u vragen beantwoorden, zoals; Wat mag en kan een bevoegd gezag van u eisen? Welke verplichtingen hebt u als eigenaar en/of gebruiker vanuit de overheid? Moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen of kunt u met een melding volstaan?  Voor wie is de opleiding Bouwrecht en Brandveiligheid interessant De opleiding is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. Denk hierbij aan; Eigenaars en gebruikers van gebouwen Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars Medewerkers van de brandweer Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus