Opleidingen & Cursussen: Brandveiligheid

Bouwbesluit Brandveiligheid (Dag)

€ 955 - MBO

Inleiding Heb jij behoefte om binnen 2 dagen meer kennis op te doen over brandveiligheid? Dan is de training Bouwbesluit Brandveiligheid uitermate geschikt voor jou. Tijdens de training komen onderwerpen voorbij die betrekking hebben op bouw- en gebruiksvergunningen, brandcompartimenten, noodverlichting, en brandmeldinstallaties. De opgedane kennis kan je direct toepassen in jouw eigen werkomgeving.   Voor wie? Hou jij je met brandveiligheid bezig? Ben je bijvoorbeeld eigenaar of gebruiker van gebouwen? Of medewerker facilitair-/technische dienst? Werk je bij een woningstichting, de brandweer, bouw- en woningtoezicht, een installateur of een architecten- of adviesbureau? Dan is de training Bouwbesluit Brandveiligheid bedoeld voor jou.  Doel Na de training Bouwbesluit Brandveiligheid heb je inzicht in de oorsprong en samenhang met wet- en regelgeving, normen, regelingen etc. Je kent de eisen (en terminologieën) rondom vergunningen en de systematiek rondom veilig vluchten, sub-brandcompartimenten, bezettingsgraadklasse, enzovoorts. Ook weet je wat de verschillen in eisen zijn voor diverse gebruiksfuncties (o.a. type brandbeveiligingsinstallatie, brandmeld- en ontruimingsinstallaties, vluchtwegaanduidingen en doormeldingen naar Regionale Alarmcentrales (RAC). Inhoud In de training komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:  Wet - en regelgeving Woningwet (Bouwbesluit, Regeling Bouwbesluit, geschiedenis, brandbeveiligingsconcepten) Wet Milieubeheer Arbowet Wet Veiligheidsregio’s, brandbeveiligingsverordening  De samenhang tussen de wetten Vergunningen Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht Omgevingsvergunningen voor het: - Bouwen - Brandveilig gebruiken - Vergunningsvrije Bouwwerken - Indieningsprocedures - Tekeningen  Bouwbesluit systematiek Voor welke gebouwen geldt het Bouwbesluit? Hoe is het Bouwbesluit opgezet? Wat betekent het Bouwbesluit voor nieuwbouw, bestaande bouw en tijdelijke bouw? Werken met de aansturingstabellen in het Bouwbesluit Uitleg van termen, begrippen en definities binnen het Bouwbesluit Gebruiksfunctie Minimaal aantal personen Gebruiksoppervlakte Meetniveau  Gebieden en ruimten Gemeenschappelijk / niet gemeenschappelijk / gezamenlijk (gecorrigeerde) Loopafstand Beperking van uitbreiding van brand Brandcompartimentering Spiegelsymmetrie Brandoverslag en branddoorslag (WBDBO) Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Beschermd subbrandcompartimentering Subbrandcompartimentering Veilig vluchten Vluchtroutes Capaciteit van een vluchtroute Ontruimingsplannen  Sterkte bij brand Draagconstructie van vluchtroute Bouwconstructie Materialen in het bouwbesluit Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Beperking van het ontwikkelen van brand en rook Installaties Brandslanghaspels en blustoestellen Droge blusleidingen Brandweerlift Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding Brandmeldinstallatie en huisrookmelders Ontruimingsalarminstallatie Onderhoud en zorgplicht Gelijkwaardigheid en gelijkwaardige veiligheid Grote brandcompartimenten Hoge en ondergrondse gebouwen Beheersbaarheid van brand Installaties ten behoeve van gelijkwaardige oplossingen Wanneer pas je gelijkwaardigheid toe Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Voorkomen brandgevaar en ontwikkelen van brand’ Eisen aan brandgevaarlijke inrichtingselementen Eisen aan aankleding in een besloten ruimte Eisen brandgevaarlijke stoffen Restrisico  Gebruikseisen uit het Bouwbesluit m.b.t. ‘Veilig vluchten bij brand’ Eisen aan opstelling inventaris Eisen aan deuren in vluchtroutes Valgevaarlijk aankleding van een ruimte Normen Normen en de rechtsgeldigheid Soorten normen  Integrale brandveiligheid Practicum Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het is herkenbaar voor je en het is direct toepasbaar op jouw eigen situatie. Afsluiting Na afloop van deze cursus ontvang je een certificaat van deelname. 

Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012

€ 590 - MBO 3

Als gebouweigenaar of beheerder ben je verantwoordelijk voor de brandveiligheid van jouw gebouwen. Deze verantwoordelijkheid kent twee aspecten. Ten eerste natuurlijk de veiligheid van bewoners, werknemers en bezoekers van de gebouwen. Samen met hen moet jij ervoor zorgen dat in geval van brand iedereen tijdig buiten is en de gevolgen van de brand beperkt blijven. Ten tweede letten verzekeraars er sinds 1 januari 2014 nadrukkelijk op of jouw pand in geval van brand wel aan alle eisen voldeed. Is dat niet het geval dan kan dat gevolgen hebben voor de schade-uitkering. Weten of je aan de regels voldoet is dan ook van groot belang! Voor wie? De cursus is bestemd voor gebouwbeheerders- en eigenaren, medewerkers facilitaire dienst en andere betrokkenen bij beheer, bouw en verbouw. De deelnemers worden geacht enige basiskennis van het Bouwbesluit 2012 te hebben, bijvoorbeeld door voorafgaand aan de cursus Brandveiligheid de cursus ‘Bouwbesluit 2012’ te volgen. Leerdoelen: Na het volgen van de cursus ‘Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012’: Weten de cursisten wat de grootste risico’s zijn op brand, belemmering van vluchten en brandverspreiding Kunnen de cursisten gebreken in hun gebouwen benoemen en herkennen Weten de cursisten wanneer aanvullend onderzoek nodig is Weten de cursisten welke activiteiten in het kader van adequaat beheer en gebruik noodzakelijk is Kunnen de cursisten aanschrijvingen door het bevoegd gezag lezen en beoordelen Programma: De cursus ‘Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012’ behandelt de belangrijkste aspecten van de brandveiligheid. Wat is brand en wat is er nodig om brand te laten ontstaan? Welke regels gelden er wettelijk gezien op het gebied van brandveiligheid van gebouwen? Waar moet brandveilig gebruik aan voldoen? Wat zijn taken en verantwoordelijkheden bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken? Op welke wijze ziet de overheid toe op brandveiligheid van gebouwen en wat kunt u zelf doen op dit gebied? Aan de hand van praktische voorbeelden wordt regelgeving door een ervaren docent toegelicht. De training biedt ruimte om jouw vragen vooraf te stellen aan de docent, zodat je met het antwoord op de meest prangende vragen weer naar huis gaat.

Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012

€ 580 -

U heeft te maken met eisen die de bouwregelgeving stelt aan brandveiligheid. U wilt goed op de hoogte zijn van de eisen die het Bouwbesluit 2012 stelt aan gebouwontwerpen. Eventuele problemen in de uitvoering kunt u dan tijdig signaleren. Deze training is nuttig voor architecten, bouwadviesbureaus, projectontwikkelaars, gebouwbeheerders, woningcorporaties en toetsende instanties zoals bouw- en woningtoezicht en brandweer. Na het volgen van de training weet u welke eisen de bouwregelgeving stelt aan brandveiligheid en wat de achterliggende gedachte is. U weet hoe u omgaat met wettelijke eisen en u kunt keuzes goed beargumenteren naar uw opdrachtgever of leidinggevende.Tijdens de training werkt u aan cases, waardoor u de theorie direct in de praktijk brengt. Zo werkt u met cases rondom o.a. compartimentering, ontvluchten, constructies, installaties en materiaalgebruik. Voorkennis Geen voorkennis vereist. Resultaat u weet brandveiligheidseisen te vinden in bouwregelgeving (waaronder het Bouwbesluit en Gebruiksbesluit) u kent de inzichten van andere partijenop het gebied van brandveiligheid u kunt omgaan met brandveiligheidseisen, uitzonderingsregels en het principe van Gelijkwaardigheid

Bouwbesluit Brandveiligheid

€ 955 - MBO

De bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorschriften die in Nederland gelden zijn grotendeels benoemd in het Bouwbesluit 2012. Dit Bouwbesluit 2012 is het uitvoeringsbesluit dat wordt aangestuurd vanuit de Woningwet en bevat onder andere technische voorschriften over het brandveilig (ver)bouwen van bouwwerken en over de brandveilige staat van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen. Indien u behoefte heeft om binnen 2 dagen veel kennis op te doen over de wettelijke verplichtingen op gebied van brandveiligheid is dit dé cursus die geschikt is voor u. Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in het publiekrecht, zijn: Het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden), en; Het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel. Belangrijk hierbij is dat het behoud van bouwwerken en het voorkomen van schade aan milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen of belang geen doelstellingen zijn vanuit het Bouwbesluit. Om een volledig beeld te geven van de vereisten vanuit het Bouwbesluit 2012 is de cursus opgedeeld in een meerdere onderwerpen, wetende: Ontstaan van wetgeving;Om een integraal beeld te geven van het ontstaan en de uiteenzetting van de Nederlandse regelgeving omtrent brandveiligheid. Omgevingsvergunningen en de gebruiksmelding;Voor welke activiteiten dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd, wat is het belang van vergunningverlening en op welke wijze moet dit worden aangevraagd en vastgelegd. Bouwtechnische voorschriften;(Beschermde sub)brandcompartimentering, de bijdrage die constructiematerialen leveren aan brand en rook, het veilig vluchten, de stabiliteit bij brand van de bouwconstructie e.d. Installatietechnische voorschriftenDe verplichting tot het installeren van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, brandslanghaspels, mobiele blustoestellen e.d. Organisatorische voorschriften;Hulpverlening bij brand, gebruik van aankleding, veilig gebruik van vluchtdeuren e.d. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorschriften vanuit de Arbowet- en regelgeving. De opgedane kennis is voor u direct toepasbaar in uw eigen werkomgeving. 

Brandveiligheid binnen het Vastgoed

€ 305 -

Voor vastgoedbeheerders en -eigenaren is brandveiligheid een complex onderwerp. De gebruikers verlangen “een brandveilig gebouw”, maar wat is dat eigenlijk en welke afwegingen horen daarbij? In deze workshop komen de brandpreventieve voorzieningen uit de bouwregelgeving aan bod en worden het doel van deze voorzieningen en de motivaties achter de voorschriften behandeld. Dit alles gezien vanuit de “vastgoedbeheerfunctie”. Brandpreventie gaat vaak over de inhoud: gebreken en maatregelen, problemen en oplossingen. Een goede procesmatige aanpak is echter bijzonder belangrijk om tot een haalbaar en realistisch resultaat te komen. Falck werkt voor veel vastgoedinstellingen en helpt hen met het gedegen en procesmatig aanpakken van de brandveiligheid. Een goede balans tussen de drie pijlers (bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid, het BIO-concept) staat daarbij voorop. De kennis en ervaring van Falck is ook voor u van grote waarde. Praktijkgerichte brandpreventie Aan de hand van praktijkvoorbeelden passeren alle begrippen vanuit brandveiligheidsvoorschriften de revue. De motivatie achter de voorschriften, de ‘standaardoplossingen’ en vuistregels komen daarbij uitgebreid aan bod. In de context van de feitelijke gebeurtenissen bij brand binnen vastgoedcomplexen en gebouwen en de manier waarop de brandweerzorg in Nederland is georganiseerd, ontstaat een essentieel inzicht in de verbanden tussen de vele eisen op het gebied van brandveiligheid. Programma In het programma van een halve dag komen de volgende onderwerpen aan bod: Begrip ‘brand’ (achtergrondinformatie); Brandveiligheidsconcept vastgoedcomplexen, normatief brandverloop; Toetsingskader en brandveiligheidsvoorschriften (Bouwbesluit); Veiligheidsketen en werkwijze brandweer; Basisprincipes Bouwbesluit; Gebruik maken van een integraal (B-I-O-)concept; Logboeken, attesten en overige documentatie; Afsluiting, discussie en samenvatting.

Topvacatures

Allround Architect / Revit coordinator

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.

Junior Revit Modelleur

Utrecht - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.

Junior inkoper

Regio Eindhoven - Propylon
Logo Propylon

Laatste vacatures