Opleidingen & Cursussen: WABO

In de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht staan de regels beschreven waar je aan moet voldoen voordat je als burger of bedrijf op een bepaalde locatie mag gaan bouwen. Benieuwd hoe je hier het beste op in kan spelen? Volg dan een van onderstaande cursussen WABO.

cursus Wabo uitgebreid en Wro uitgebreid

€ 1500 - HBO

Veboma verzorgt cursussen Wabo en Wro. Deze uitgebreide cursus is echt praktijk gericht. Eerst wordt via een duidelijk schema en stappenplan een goede aanpak aangeleerd. Met de cursusmap met geheugenstick, schema's en overige wordt een duidelijk overzicht verkregen. Diverse casussen uit de praktijk ronden de cursus af. De cursist kan daarna ook echt aan de slag! Advies en begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Op aanvraag kunnen wij u recensies en meningen toesturen van aannemers, ontwikkelaars, architecten en adviesburo's zodat u een goede indruk krijgt van de cursus. Hieronder een laatste recensie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste van Velzen, De cursus WRO is een prima cursus waarbij je het eerste inzicht kunt krijgen over de onderdelen die van toepassing zijn op de WRO. Tevens is het een prima aansluiting op de cursus WABO welke eigenlijk als vervolgcursus wel aan te raden is. Wel is het aan te raden dat er een aanvulling komt op beide cursussen waarbij de cursist dieper in kan gaan op de stof en meer praktijkvoorbeelden in behandeling nemen. Al met al een prima aanrader Groet Alexander Toirkens Kamp Bouwbedrijf Heerhugowaard

Actualiteitencursus Wabo en ontwikkelingen Omgevingswet

€ 625 -

Tycho Lam over de Omgevingswet De Omgevingswet treedt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2021 in werking. In onderstaande video vertelt Tycho Lam, docent van deze cursus, over een aantal onderwerpen die tijdens deze actualiteitencursus aan bod gaan komen. Actuele ontwikkelingen Wabo en omgevingsrecht Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. Vanuit een voor de rechtspraktijk relevante invalshoek biedt deze eendaagse cursus je een overzicht van de actualiteiten onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Cursusvorm Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur. Docenten Deze cursus wordt gegeven door een zowel in de wetenschap als de rechtspraktijk zeer gerenommeerde en ervaren docent. Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het omgevingsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Om jou optimaal te laten leren, ondersteunen de docenten interactie tijdens onze opleidingen. Wat leer je? Na afloop van deze cursus: - heb je kennis van en inzicht in actuele thema’s in het omgevingsrecht; - kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk. Na afronding ontvang je: - 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus; - een bewijs van deelname.

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning

€ 45 -

Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning biedt een praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie, voor ieder die met de Wabo te maken heeft. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Die is nodig voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit een of meer activiteiten, zoals het bouwen van een huis, het oprichten van een milieu-inrichting en het kappen van een boom. Ook het afwijken van een bestemmingsplan wordt als activiteit gezien. Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning geeft een helder inzicht in de wet. Hierbij worden de hoofdstukken van de wet gevolgd. De Wabo bevat de hoofdlijnen, die worden uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich al regelmatig over de Wabo gebogen. Dat heeft een schat aan jurisprudentie opgeleverd. Relevante uitspraken die kunnen bijdragen aan een goed begrip van de wet, zijn opgenomen in dit boek. Daarin worden vragen beantwoord als: wie is belanghebbende bij een omgevingsvergunning? Wie kan beroep aantekenen? Wat is onlosmakelijke samenhang? Wat wordt onder bouwen verstaan? ISBN: 9789491930058 Auteur: mr. dr. J.H.G. van den Broek Author(s): J.H.G. van den Broek Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: July 2014 Edition: 1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 2015 / 2015

€ 64 -

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zoals die luidt per 1 januari 2015. De Wabo is voorzien van kopjes bij de artikelen, wat de leesbaarheid bevordert. Daarnaast zijn integraal opgenomen het Besluit omgevingsrecht (Bor), de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor), de Invoeringswet Wabo en de als gevolg van de Wabo gewijzigde Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningwet. Ook zijn de in verband met de Wabo relevante bepalingen opgenomen van de Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1 en 2), de Flora- en faunawet (Afdeling 2A) en de Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk IX). Ten slotte bevat deze teksteditie het wetsvoorstel Omgevingswet, zoals dat luidt op 1 januari 2015. Author(s): J.H.G. van den Broek Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: August 2015 Edition: 1

Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning / 2013

€ 64 -

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de introductie van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning integreert de milieuvergunning, de bouwvergunning, het projectbesluit, de monumentenvergunning, de sloopvergunning en tientallen andere vergunningen, meldingen en ontheffingen van Rijk, provincie en gemeente. Andere toestemmingen worden aangehaakt; dat wil zeggen dat ze soms onderdeel zijn van de omgevingsvergunning. Voor vergunningverleners (gemeenten en provincies) en vergunningaanvragers (bedrijven en particulieren) betekent de Wabo een ingrijpende verandering in het werkproces. Om u hierbij te helpen geeft Kluwer de Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning uit. Dit boek geeft tekst en uitleg bij deze belangrijke voorloper van de Omgevingswet. De hoofdlijnen worden toegelicht aan de hand van overzichten en praktische tips. Een handig stappenplan met een uitgebreide toelichting geeft u een duidelijk beeld van de procedure van vergunningaanvraag tot en met het verlenen van de omgevingsvergunning. Waar de wet ruimte voor interpretatie biedt heeft de rechter inmiddels duidelijkheid geboden. De Wegwijzer bevat dan ook een compleet jurisprudentieoverzicht. De Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning omvat: toelichting op de inhoud van de omgevingsvergunning (geïntegreerde en aangehaakte toestemmingen); vergelijking van bestaande en nieuwe criteria; wettekst van de Wabo; verwijzingen van inhoudelijke regelgeving naar de Wabo; praktische tips voor de uitvoering van de wet in de praktijk; jurisprudentieoverzicht. lijst met Wabo-begrippen; trefwoordenregister. Achter in de Wegwijzer is de actuele wettekst van de Wabo opgenomen, voorzien van trefwoorden per artikel. Author(s): Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: April 2013 Edition: 1

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo

€ 61 -

Houdt u zich in het dagelijks leven bezig met het omgevingsrecht? Dan is kennis van de systematiek en werking van de Wabo en de uitvoeringsregelingen essentieel. Deze uitgave helpt u daarbij. Op overzichtelijke wijze beschrijft en analyseert deze vierde druk de Wabo, het Bor en de Mor. Voor professional en student. Bouwen en ontwikkelen met de Wabo biedt een grondige kennismaking met de actuele stand van zaken in het omgevingsrecht. Binnen het omgevingsrecht staan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) centraal. Deze titel biedt inzicht in de systematiek en werking van de Wabo en bijbehorende uitvoeringsregelingen, met het accent op bouwen en gebiedsontwikkeling. Het gebruik van levendige voorbeelden maakt de uitgave zeer geschikt als inleiding op de Wabo. En door de geïntegreerde bespreking van rechtspraak is de titel zich ook bijzonder waardevol voor de meer ervaren beoefenaars van de (rechts)praktijk. In deze vierde editie van Bouwen en ontwikkelen met de Wabo zijn alle wijzigingen in de wet- en regelgeving die plaatsvonden na de derde druk (2015) verwerkt - denk bijvoorbeeld aan de inwerkingtreding van de Erfgoedwet en de Wet natuurbescherming. Ook alle recentelijk verschenen jurisprudentie is in deze nieuwe editie verwerkt. Bovendien blikt de titel op meerdere plaatsen vooruit naar de Omgevingswet. Kortom: een essentiële uitgave voor eenieder die zich bezighoudt met het omgevingsrecht en daarbij in aanraking komt met de omgevingsvergunning, procedures en rechtsbescherming. En vanwege de toegankelijke opbouw en het gebruik van levendige voorbeelden ook zeer geschikt voor het onderwijs. Author(s): Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: September 2018 Edition: 1

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€ 1095 -

De essentie in 2 dagen Alle basisbegrippen in context Relatie Wabo en andere omgevingswetgeving Procedures en indieningsvereisten Voldoen aan kwaliteitscriteria Doorkijkjes naar de Omgevingswet Inhoud Inleiding De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn al weer 8 jaar van kracht. In die periode zijn er telkens opnieuw vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs die nog maar korte tijd (minder dan één jaar) geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak. En juist bij hen ontbreekt dikwijls nog het brede plaatje, de context. Met vragen als: Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze? Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk? Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer? Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang', conversie en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om? Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure? Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure? Wat zijn de belangrijkste aspecten van de rechtsbescherming en handhaving? Etc. Inhoud en resultaat Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen. U krijgt alle elementaire kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot: Doel, opzet en inhoud van Wabo, Bor en Mor, De relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, delen van de APV, e.d.), maar ook de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo Bovendien gaat de cursus op alle onderdelen op beknopte wijze in op de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zodat u meteen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het huidige recht en het nieuwe recht kunt benoemen. Wilt u een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo, zie hier. En wilt u alleen weten hoe onder het komende recht de vergunningverlening er in detail uit zal zien, volg dan de eendaagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet, zie hier. Doelgroep De cursus is bestemd voor medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het domein van het Omgevingsrecht en die nog onvoldoende kennis hebben van de Wabo, de Bor en de Mor. Dit kunnen zijn: vergunningverleners handhavers/toezichthouders adviseurs medewerkers front-office Daarnaast is de cursus interessant voor beginnende medewerkers in dienst bij andere overheden, adviesbureaus en advocatuur. Kwaliteitscriteria Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheden, Milieu Programma Dag 1: Fundamentele aspecten (Wabo en Bor) Inleiding Opzet van de cursus Aanleiding, totstandkoming en doel van de Wabo Reikwijdte en werkingssfeer en structuur (opzet wet, uitvoeringsbesluit en regeling) van de Wabo Doorkijkjes naar de Omgevingswet Integratie van toestemmingsstelsels Één omgevingsvergunning per fysiek project Vormen van integratie (volledig, incidenteel, verplicht, etc.) Geen integratie maar afstemming (met meldingenstelsels) Overzicht van reikwijdte omgevingsvergunning Fundamentele begrippen (art. 2.1 en 2.2 Wabo) Begrip ‘activiteit’ Begrip 'project' Overige relevante begrippen Procedurele aspecten (Wabo, Bor en Mor) – Aanvraag Waar indienen aanvraag Indieningsvereisten (algemeen en specifiek) Beoordeling aanvraag op compleetheid (ex art. 4:5 Awb) Bevoegd gezag Hoofdregel en uitzonderingen Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (Wabo) Overgang van bevoegdheid Omgevingsdienst (taken, processen) Aanhouding aanvraag Aanhoudingsplicht Aanhoudingsbevoegdheid Voorbereidingsprocedures Algemeen Reguliere voorbereidingsprocedure Vergunning van rechtswege Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure Soorten omgevingsvergunning Soorten vergunning (integraal, gedeeltelijk, gefaseerd, e.d.) 'Onlosmakelijke samenhang' (m.n. bij bouwen, planologisch strijdig gebruik en handelingen met inrichtingen) Gefaseerde vergunning Inhoudelijke aspecten Beslissen op de grondslag van de aanvraag Beoordeling en toetsing Dag 2: Fundamentele - (vervolg), inhoudelijke en procedure aspecten Betrokkenheid van andere bestuursorganen Verklaring van geen bedenkingen-orgaan Adviseurs en adviezen Karakter omgevingsvergunning Rechtskarakter (zaaks- en persoonsgebonden) Inhoud omgevingsvergunning Voorschriften (afstemming) Wijzigen en intrekken omgevingsvergunning Inwerkingtreding Algemeen Uitgestelde inwerkingtreding Inwerkingtreding van vergunning van rechtswege Inwerkingtreding bij fasering Rechtsbescherming (hoofdlijnen) Wie kunnen bezwaar maken, zienswijze kenbaar maken of beroep instellen Beroep vvgb Belanghebbende begrip Beroep vvgb Relativiteitsvereiste Vergunning vrij bouwen en afwijken bestemmingsplan (hoofdlijnen) Fundamente begrippen Vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden Vergunningvrije bouwmogelijkheden Kruimelbepaling Handhaving (hoofdlijnen) Algemeen (zorgplicht en kwaliteitseisen: Mor) Verruiming bestuursrechtelijke sanctionering t.o.v. hfd 5 Awb Materiaal Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.  

Woensdagmiddag 8 april 2020 - Actualiteitencollege Wabo

€ 395 - WO

Actualiteitencollege Wabo In dit actualiteitencollege wordt u in één middag bijgepraat over de actuele jurisprudentie- en wetgevingsontwikkeling op het terrein van de Wabo. In deze bijeenkomst wordt een breed overzicht gegeven van ontwikkelingen in de jurisprudentie van het afgelopen jaar. Het accent ligt op de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, ruimtelijke ordening en de monumentenactiviteit. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan relevante bestuursprocesrechtelijke jurisprudentie. Doorlopend zullen er relaties worden gelegd met de Omgevingswet (Stb. 2016, nr. 156). Bij de deelnemers wordt basiskennis van de Wabo, Wro en van de bouwparagraaf van de Woningwet verondersteld. Neem uw (digitale) wetboek mee naar deze bijeenkomst! DATUM: Woensdagmiddag 8 april 2020 INLEIDER(S): prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer, Hoogleraar bestuursrecht Radboud Universiteit Nijmegen en Adviseur Hekkelman Advocaten en mr. ing. B. (Bert) Rademaker, Beleidscoördinator Ministerie van BZK, Rechter-plaatsvervanger Rb Midden-Nederland en Docent LOCATIE: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht TIJDSTIP: 13.30 - 17.00 uur PRIJS: € 395,- excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal PAPIEREN EXEMPLAAR STUDIEMATERIAAL: € 25,- excl. BTW DOELGROEP: Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen | Ambtenaren bouw- en woningtoezicht | Vergunningverleners | Wabo-coördinatoren | Medewerkers RO bij gemeenten NIVEAU: Verdieping NOVA-RECHTSGEBIED: Omgevingsrecht (milieurecht, natuurbeschermingsrecht, waterrecht, ruimtelijk bestuursrecht) NOVA-PUNTEN: 3 PO-punten AANTAL DEELNEMERS: 50 PROGRAMMA: 13.00 - 13.30 uur ontvangst 13.30 - 15.05 uur inleiding 15.05 - 15.25 uur pauze 15.25 - 17.00 uur vervolg inleiding, vragen/discussie en afsluiting

Basiscursus Bouwregelgeving - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving Vergunningvrij bouwen Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen. U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.