Opleidingen & Cursussen: WABO

In de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht staan de regels beschreven waar je aan moet voldoen voordat je als burger of bedrijf op een bepaalde locatie mag gaan bouwen. Benieuwd hoe je hier het beste op in kan spelen? Volg dan een van onderstaande cursussen WABO.

Van Wabo naar Omgevingswet - Geoplan

€ 745 - HBO

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is in 2010 in werking getreden en zal uiteindelijk in de Omgevingswet opgenomen worden. Dat betekent niet dat in de tussentijd de ontwikkelingen rond de Wabo stil staan. Verre van zelfs: vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet worden in de Wabo al de nodige wijzigingen doorgevoerd in de sfeer van de Omgevingswet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de private kwaliteitsborging. Tel daarbij op de niet aflatende stroom jurisprudentie rond de Wabo. Al met al reden genoeg om aangehaakt te blijven bij de actualiteiten rond de Wabo om straks bij de invoering van de Omgevingswet niet de draad kwijt te raken. Daarom organiseren we voor u deze cursusdag waarin de actualiteiten rond de Wabo vanuit de route naar de Omgevingswet worden behandeld. InhoudHet programma neemt de cursist mee van de actualiteiten rond de Wabo richting de Omgevingswet die er aan komt. De cursusdag begint met het behandelen van alle actualiteiten rond de Wabo, Bor en Mor. Daarna worden de visie en de ontwikkelingen van de Wabo naar de Omgevingswet besproken. Ook komen de vier AMvB’s onder de Omgevingswet aan bod.  Aan het einde van de cursusdag worden lopende zaken zoals actualiteiten vergunningvrij bouwen en AMvB brandveilig gebruik overige plaatsen besproken. DoelgroepDe doelgroep van de cursus is met name vergunningverleners Wabo, beleidsmedewerkers en juristen bouw bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. De focus van de cursus ligt voornamelijk op bouwprojecten en niet op milieuonderwerpen.

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€ 1095 - HBO

Op 1 oktober 2014 is de Wabo vier jaar van kracht. In die periode zijn veel vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak.  Maar na (bijna) 4 jaar ontbreekt dikwijls het brede plaatje, de context. Met vragen als: Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze? Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk? Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer? Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang' en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om? Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure? Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure? Wat zijn de belangrijkste aspecten van de handhaving en rechtsbescherming? Etc. Inhoud en resultaatDeze basiscursus frist de essentie van Wabo, Bor en Mor nog eens op, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet.U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot: inhoud en opzet Wabo, Besluit - en Ministeriele regeling omgevingsrecht, de relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving en de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo. Wilt u alleen een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo.

Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving Vergunningvrij bouwen Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen. U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

cursus Wabo uitgebreid en Wro uitgebreid

€ 1500 - HBO

Veboma verzorgt cursussen Wabo en Wro. Deze uitgebreide cursus is echt praktijk gericht. Eerst wordt via een duidelijk schema en stappenplan een goede aanpak aangeleerd. Met de cursusmap met geheugenstick, schema's en overige wordt een duidelijk overzicht verkregen. Diverse casussen uit de praktijk ronden de cursus af. De cursist kan daarna ook echt aan de slag! Advies en begeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. Op aanvraag kunnen wij u recensies en meningen toesturen van aannemers, ontwikkelaars, architecten en adviesburo's zodat u een goede indruk krijgt van de cursus. Hieronder een laatste recensie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste van Velzen, De cursus WRO is een prima cursus waarbij je het eerste inzicht kunt krijgen over de onderdelen die van toepassing zijn op de WRO. Tevens is het een prima aansluiting op de cursus WABO welke eigenlijk als vervolgcursus wel aan te raden is. Wel is het aan te raden dat er een aanvulling komt op beide cursussen waarbij de cursist dieper in kan gaan op de stof en meer praktijkvoorbeelden in behandeling nemen. Al met al een prima aanrader Groet Alexander Toirkens Kamp Bouwbedrijf Heerhugowaard

Update Wabo

€ 595 - Post-HBO

Inleiding De Wabo is nu bijna 2 jaar in werking. Inmiddels bent u gewend aan het nieuwe idioom, de vindplaatsen, de digitale indiening en wellicht ook wel aan een nieuwe manier van werken, namelijk Wabo-breed en integraal.In het begin bent u gedegen opgeleid om er daarna mee aan de slag te gaan. Even geen cursussen meer, nu eerst er mee leren werken, was het devies. Inmiddels is veel kennis ingedaald en heeft u ervaring opgedaan met hoe het wel en soms ook niet moet.Er lijkt nu na 2 jaar een nieuwe fase aan te breken: kennis weer eens bijschaven, witte vlekken oplossen, pijnpunten bespreken, ervaringen uitwisselen, kortom de-puntjes-op-de-i-zetten om zo nog beter te kunnen functioneren als Wabo-vergunningverlener/handhaver/beleidsmedewerker.Ontwikkelingen Er is inhoudelijk ook veel gebeurd, onder andere: de Wabo, de Invoeringswet Wabo, het Bor en/of het Mor zijn enkele malen gewijzigd; wijzigingen/aanvullingen die verband houden met de reparatie van de Crisis- en herstelwet, de modernisering van de monumentenzorg; nagenoeg wekelijks verschijnt belangwekkende rechtspraak. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor uw dagelijks handelen. Heeft u nog overzicht?Inhoud en resultaat Deze cursus is opgezet als een update: bijblijven en bijschaven. Het leren stopt nooit. U werkt binnen de Wabo, kent de ins-en-outs en u wil nu alles weer even opfrissen met daarbij het accent op de praktijkproblemen die u tegenkomt in uw dagelijkse werk. Dat is het uitgangspunt van de cursus.De opzet van de update-cursus is in grote lijnen: Recente en toekomstige ontwikkelingen op een rij Belangrijkste praktijkproblemen Relevante jurisprudentie, met gevolgen voor de praktijk Eigen praktijkvragen Doelgroep De cursus is bestemd voor mensen die werken met de Wabo, Bor en Mor: Vergunningverleners milieu, bouwen, slopen, kappen, monumenten Handhavers en toezichthouders/inspecteurs bouwen en milieu Beleidsmedewerkers/coördinatoren ruimtelijke ordening en milieu Juristen ruimtelijke ordening, milieu en handhaving Zij zijn werkzaam bij gemeenten, milieudiensten/RUD’s, rijksinspecties, provincies, waterschappen, adviesbureaus en advocatuur.Incompany Deze cursus is uitermate geschikt om als incompany uit te voeren. Dan gaan medewerkers van verschillende afdelingen/vakgebieden aan de slag met de stof. U behaalt dan het meeste rendement voor uw organisatie. Op aanvraag kan een programma op maat worden samengesteld.Studie-uren Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen.

Actualiteitencursus Wabo en ontwikkelingen Omgevingswet

€ 625 -

Actuele ontwikkelingen Wabo en omgevingsrecht Als juridisch professional wil je op de hoogte zijn van actuele thema’s en ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Met deze opleiding ben je in één dag weer helemaal up-to-date. Zo werk je optimaal aan je eigen ontwikkeling als jurist. Vanuit een voor de rechtspraktijk relevante invalshoek biedt deze eendaagse cursus je een overzicht van de actualiteiten onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Cursusvorm Deze actualiteitencursus bestaat uit een bijeenkomst van 5 uur. Docenten Deze cursus wordt gegeven door een zowel in de wetenschap als de rechtspraktijk zeer gerenommeerde en ervaren docent. Onze topdocenten uit de juridische praktijk weten uitstekend wat er speelt in het omgevingsrecht. Ze hanteren actuele casus en doceren met aanstekelijk enthousiasme. Om jou optimaal te laten leren, ondersteunen de docenten interactie tijdens onze opleidingen. Wat leer je? Na afloop van deze cursus: - heb je kennis van en inzicht in actuele thema’s in het omgevingsrecht; - kun je deze kennis toepassen in je eigen praktijk. Na afronding ontvang je: - 5 PO-punten. Deze cursus is door de NOvA erkend als PE-cursus; - een bewijs van deelname.

Werken met de Wabo en omgevingsvergunning

€ 45 -

Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning biedt een praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie, voor ieder die met de Wabo te maken heeft. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Die is nodig voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit een of meer activiteiten, zoals het bouwen van een huis, het oprichten van een milieu-inrichting en het kappen van een boom. Ook het afwijken van een bestemmingsplan wordt als activiteit gezien. Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning geeft een helder inzicht in de wet. Hierbij worden de hoofdstukken van de wet gevolgd. De Wabo bevat de hoofdlijnen, die worden uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich al regelmatig over de Wabo gebogen. Dat heeft een schat aan jurisprudentie opgeleverd. Relevante uitspraken die kunnen bijdragen aan een goed begrip van de wet, zijn opgenomen in dit boek. Daarin worden vragen beantwoord als: wie is belanghebbende bij een omgevingsvergunning? Wie kan beroep aantekenen? Wat is onlosmakelijke samenhang? Wat wordt onder bouwen verstaan? ISBN: 9789491930058 Auteur: mr. dr. J.H.G. van den Broek Author(s): J.H.G. van den Broek Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: July 2014 Edition: 1

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 2015 / 2015

€ 64 -

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zoals die luidt per 1 januari 2015. De Wabo is voorzien van kopjes bij de artikelen, wat de leesbaarheid bevordert. Daarnaast zijn integraal opgenomen het Besluit omgevingsrecht (Bor), de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor), de Invoeringswet Wabo en de als gevolg van de Wabo gewijzigde Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningwet. Ook zijn de in verband met de Wabo relevante bepalingen opgenomen van de Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1 en 2), de Flora- en faunawet (Afdeling 2A) en de Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk IX). Ten slotte bevat deze teksteditie het wetsvoorstel Omgevingswet, zoals dat luidt op 1 januari 2015. Author(s): J.H.G. van den Broek Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: August 2015 Edition: 1

Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning / 2013

€ 64 -

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de introductie van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning integreert de milieuvergunning, de bouwvergunning, het projectbesluit, de monumentenvergunning, de sloopvergunning en tientallen andere vergunningen, meldingen en ontheffingen van Rijk, provincie en gemeente. Andere toestemmingen worden aangehaakt; dat wil zeggen dat ze soms onderdeel zijn van de omgevingsvergunning. Voor vergunningverleners (gemeenten en provincies) en vergunningaanvragers (bedrijven en particulieren) betekent de Wabo een ingrijpende verandering in het werkproces. Om u hierbij te helpen geeft Kluwer de Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning uit. Dit boek geeft tekst en uitleg bij deze belangrijke voorloper van de Omgevingswet. De hoofdlijnen worden toegelicht aan de hand van overzichten en praktische tips. Een handig stappenplan met een uitgebreide toelichting geeft u een duidelijk beeld van de procedure van vergunningaanvraag tot en met het verlenen van de omgevingsvergunning. Waar de wet ruimte voor interpretatie biedt heeft de rechter inmiddels duidelijkheid geboden. De Wegwijzer bevat dan ook een compleet jurisprudentieoverzicht. De Wegwijzer Wabo en omgevingsvergunning omvat: toelichting op de inhoud van de omgevingsvergunning (geïntegreerde en aangehaakte toestemmingen); vergelijking van bestaande en nieuwe criteria; wettekst van de Wabo; verwijzingen van inhoudelijke regelgeving naar de Wabo; praktische tips voor de uitvoering van de wet in de praktijk; jurisprudentieoverzicht. lijst met Wabo-begrippen; trefwoordenregister. Achter in de Wegwijzer is de actuele wettekst van de Wabo opgenomen, voorzien van trefwoorden per artikel. Author(s): Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: April 2013 Edition: 1

Bouwen en ontwikkelen met de Wabo

€ 61 -

Houdt u zich in het dagelijks leven bezig met het omgevingsrecht? Dan is kennis van de systematiek en werking van de Wabo en de uitvoeringsregelingen essentieel. Deze uitgave helpt u daarbij. Op overzichtelijke wijze beschrijft en analyseert deze vierde druk de Wabo, het Bor en de Mor. Voor professional en student. Bouwen en ontwikkelen met de Wabo biedt een grondige kennismaking met de actuele stand van zaken in het omgevingsrecht. Binnen het omgevingsrecht staan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) centraal. Deze titel biedt inzicht in de systematiek en werking van de Wabo en bijbehorende uitvoeringsregelingen, met het accent op bouwen en gebiedsontwikkeling. Het gebruik van levendige voorbeelden maakt de uitgave zeer geschikt als inleiding op de Wabo. En door de geïntegreerde bespreking van rechtspraak is de titel zich ook bijzonder waardevol voor de meer ervaren beoefenaars van de (rechts)praktijk. In deze vierde editie van Bouwen en ontwikkelen met de Wabo zijn alle wijzigingen in de wet- en regelgeving die plaatsvonden na de derde druk (2015) verwerkt - denk bijvoorbeeld aan de inwerkingtreding van de Erfgoedwet en de Wet natuurbescherming. Ook alle recentelijk verschenen jurisprudentie is in deze nieuwe editie verwerkt. Bovendien blikt de titel op meerdere plaatsen vooruit naar de Omgevingswet. Kortom: een essentiële uitgave voor eenieder die zich bezighoudt met het omgevingsrecht en daarbij in aanraking komt met de omgevingsvergunning, procedures en rechtsbescherming. En vanwege de toegankelijke opbouw en het gebruik van levendige voorbeelden ook zeer geschikt voor het onderwijs. Author(s): Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: September 2018 Edition: 1

Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving Vergunningvrij bouwen Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen. U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.