Opleidingen & Cursussen: Aanbesteden

Contracteren en aanbesteden in de bouw en infrastructuur

€ 25 -

Over contracteren, aanbesteden en strategische afwegingen voor bouw- of infrastructurele projecten   Contracteren en aanbesteden in de bouw biedt praktische handvatten om een strategie en contract- en aanbestedingsdocumenten te maken en te beoordelen. Elke stap die moet worden doorlopen komt aan bod voor een succesvolle marktbenadering. Verder toont dit boek de belangrijkste keuzes om tot een goed doordachte contracteringsstrategie en aanbestedingsvorm te komen. Ook wordt aandacht besteedt aan de relatie tussen contractvorm, aanbesteding en contractbeheersing. Dit boek is relevant voor: Opdrachtgevers Projectmanagers Verantwoordelijken voor de project- en planvoorbereiding Contractmanagers Inkopers betrokken bij bouw- of infrastructurele projecten   Duidelijke praktijkvoorbeelden en heldere stappenplannen zijn samen met veelgevraagde expertise in één boek gebundeld.   Jeroen Moonen is senior adviseur contractering bij Twynstra Gudde, en richt zich daar op complexe en/of innovatie aanbestedings- en contracteringsvraagstukken. Hij werkt zowel in projectteams als individueel in een adviesrol. Moonen deelt zijn kennis en ervaring graag als docent in uiteenlopende trainingen en cursussen. Author(s): Jeroen Moonen Publisher: Unieboek | Het Spectrum Published at: February 2016 Edition: 1

NIEUW: Actualiteiten omgevingsrecht , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

Het omgevingsrecht verandert snel, bijblijven is dus een must. Bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Niet alleen het huidige recht, ook het toekomstig recht is van belang: de Omgevingswet komt er immers aan!   Bestemd voor: deelnemers vanuit de advocatuur of overheid (gemeenten,  provincies of waterschappen). Ook voor deelnemers vanuit de adviesbranche is de cursus zeer geschikt.   Tijdens deze cursus krijgt u een goed zicht op de veranderingen die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan in het omgevingsrecht. Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe Wet natuurbescherming? Welke jurisprudentie springt in het oog? Ook de veranderingen het ruimtelijke ordeningsrecht, de Wabo en de Wet milieubeheer komen uitgebreid aan bod. Daarbij speelt de Awb steeds een dominante en verbindende rol. Tot slot wordt het andere sectorale omgevingsrecht belicht. Omdat de cursus praktisch van aard is kunt u, na afloop ervan, de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving direct toepassen in uw werkpraktijk. Ook bent u na het volgen van de cursus weer geheel op de hoogte van de actuele jurisprudentie.   Niet alleen aan het huidige recht wordt in de cursus aandacht besteed, ook wordt alvast stilgestaan bij de grootste stelselwijziging van het omgevingsrecht sinds de Tweede Wereldoorlog: de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet verandert het omgevingsrecht radicaal. Zo worden bijvoorbeeld 26 wetten gebundeld in 1 wet en worden 5000 wetsartikelen gecomprimeerd in 350 artikelen.   In de ochtend van het dagprogramma zal er eerst ingegaan worden op de actualiteiten in het huidige omgevingsrecht. In het middagdeel van de cursus zullen enkele belangrijke aspecten uitgelicht worden waarna enkele praktijkcasussen moeten worden opgelost.   Het interactieve karakter staat voorop en daardoor zal u in de gelegenheid worden gesteld om een aantal casussen op te lossen. Bovendien zal er vaak ruimte worden gegeven voor vragen en discussie.  

Verdiepingscursus Actualiteiten Aanbestedingsrecht** , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten en juristen Het aanbestedingsrecht is sterk in beweging. De gewijzigde aanbestedingswet en het aanbestedingsbesluit zijn inmiddels enige tijd in werking getreden. Digitaal aanbesteden is sinds 1 juli 2017 verplicht. Er is een constante stroom aan nieuwe nationale en Europese rechtspraak die o.a. ingaat op de uitleg van de gewijzigde regelgeving. Al deze ontwikkelingen blijven niet zonder gevolgen voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers. Laat u daarom in één dag volledig bijpraten over alle actuele ontwikkelingen binnen het huidige aanbestedingsrecht.

De koop -/aannemingsovereenkomst in perspectief** , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en  juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht. Deze cursus is erop gericht de deelnemers een dieper inzicht te verschaffen in de meest belangrijke problemen die zich kunnen voordoen bij de koop-/aannemingsovereenkomst. Niet zelden ontstaat er tussen koper en projectontwikkelaar discussie omdat partijen onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van de in de koop-/aannemingsovereenkomst voorkomende regelingen. Dat is niet alleen zonde van de tijd en energie, maar het kan de betrokken partijen ook nog veel geld kosten (of schelen). Het interactieve karakter van de cursus staat voorop. Daarom worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld een aantal casus op te lossen en bieden de sprekers volop mogelijkheid voor vragen en discussie. Indien u zich tegelijkertijd ook voor de basiscursus ‘De koop- / aannemingsovereenkomst in de bouwpraktijk’ van 9 november 2018 aanmeldt, ontvangt u extra korting op de tweede cursusprijs. Neem contact op met Carola van Rijn [email protected] of +31612245945.

NIEUW: Basiscursus UAV en UAV-gc , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

In één dag een compleet overzicht van twee in de bouw veel gebruikte sets algemene voorwaarden De UAV-2012 zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk, omdat zij veelvuldig van toepassing worden verklaard. Tijdens de cursus worden de uitleg en toepassing, alsmede de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.   De UAV-gc bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-gc zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-gc kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp. Gedurende de cursus zal stilgestaan worden bij de gedachten achter, en de eigen dynamiek van de UAV-gc. De belangrijkste paragrafen zullen worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-gc. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Nieuw: Basiscursus Bouwrecht , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 395 -

Bestemd voor: advocaat; bedrijfsjurist, overheidsjurist Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht. De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw  gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012 en de AVA 2013 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs.   Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage. Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

NIEUW: Actualiteiten Bouwrecht , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

Het bouwrecht is een containerbegrip voor diverse juridische leerstukken uit het vermogensrecht (BW boek 3), het algemeen verbintenissenrecht (BW boek 6), de bijzondere overeenkomst van koop, van aanneming van werk, en van opdracht (boek 7), en in de bouw veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, zoals de UAV-2012, UAV-gc 2005, en DNR 2011. Kortom, een breed rechtsgebied, met veel ontwikkelingen. De cursus Actualiteiten Bouwrecht heeft tot doel de deelnemer te ontzorgen, en aan de hand van de recentste (wets)ontwikkelingen en jurisprudentie weer helemaal up-to-date brengen van de stand van zaken over de meest voorkomende aandachts- en geschilpunten in het bouwrecht. Deze middag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Nieuw: Verjaring en verval in het civiele bouwrecht , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

De wet kent verschillende verjarings- en vervaltermijnen. Enkele hiervan zijn specifiek gericht op de bouw. Daarnaast zijn er diverse generieke wettelijke termijnen die ook in de bouw van toepassing zijn. Naast deze wettelijke termijnen, zijn in alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw vervaltermijnen opgenomen. Deze vervaltermijnen zijn hetzij korter hetzij langer dan de wettelijke verjaringstermijnen. Dit samenspel tussen wettelijke termijnen en contractuele termijnen wekt veelvuldig verwarring. Daarbij grijpen de diverse contractuele termijnen ook in elkaar. Het lijkt een onontwarbare kluwen.   De cursus behandelt diverse generieke leerstukken omtrent verjaring en verval. Daarnaast wordt specifiek de verjaring en verval in het bouwrecht, met name aanneming van werk, behandeld.   Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

NIEUW: Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005 , Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever et ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.  De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen.  Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.