Opleidingen & Cursussen: Bouwrecht

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving Vergunningvrij bouwen Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen. U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw

€ 41 -

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw. Beoogd wordt antwoord te geven op twee hoofdvragen, te weten: (i) wanneer is sprake van vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze, en (ii) op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo'n geval aanspraak worden gemaakt? Dit boek is bestemd voor iedereen in de bouw die te maken krijgt met vertraging en daaruit voortvloeiende schade en wil weten wat hem dan te doen staat. Author(s): A.F.J. Jacobs Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2013 Edition: 1

Aansprakelijkheid in de bouw

€ 70 -

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw contractpartij ook contracteert, bouwen is mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders. Bovendien kan er iets mis gaan wat u niet had voorzien of kon voorzien. De tweede druk van Aansprakelijkheid in de bouw beoogt een update te geven van de allernieuwste algemene voorwaarden in de bouw. De UAV 2012 zijn het uitgangspunt van de bespreking. Aansprakelijkheid in de bouw is een wegwijzer in het bouwrecht. De opzet is zo praktisch dat zowel opdrachtgever als ontwerpende of uitvoerende bouwpartij helderheid verkrijgt over welke rechten en plichten men heeft: voorafgaand, tijdens en na voltooiing van het bouwproces. De volgende onderwerpen komen aan bod: * Meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw * Geschilbeslechting en rechtsingangen * Voor- en nadelen van arbitrage * Welk bouwcontract met welke algemene voorwaarden? * Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid * (Pre)contractuele waarschuwingsplicht * (Falend) directietoezicht * Verplichtingen van partijen * Bouwstoffen en leveranciers * Onderaanneming en nevenaanneming * Bouwtijd en vertraging * Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering * Opzegging en ontbinding van de overeenkomst * Schorsing van het werk * Opschorting van betaling * Retentierecht * Meer- en minderwerk * Oplevering en aansprakelijkheid * Zichtbare, verborgen en ernstige gebreken * Aansprakelijkheid na de oplevering * Herstel en schadevergoeding * Verval- en verjaringstermijnen * Aansprakelijkheid en garanties Dit unieke boek is bestemd voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Author(s): B.E. Hertstein Publisher: Het BouwRechtBedrijf Published at: April 2013 Edition: 1

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving Vergunningvrij bouwen Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen. U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Basiscursus Brandveiligheid gebouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1845 - HBO

Principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan Een ongeluk zit in een klein hoekje. Door onoplettendheid, onwetendheid, fouten in een proces of defecte apparatuur kan zomaar brand uitbreken. Als niet de juiste preventieve  en/of repressieve maatregelen zijn getroffen kan een klein vuurtje uitgroeien tot een inferno. Het leven van mens en dier komt dan in gevaar. Daarnaast kan er een miljoenenschade na brand ontstaan. Die gevolgen kunnen we beperken door tijdens het ontwerp-, bouw- en in de gebruiksfase van een bouwwerk een goede kennis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid toe te passen. Regelgeving: Bouwbesluit 2012 Uitvoering in de praktijk: bouwen, installatie, organisatie (BIO) Voor overheden, bedrijven en (zorg)instellingen Zeer ervaren docenten binnen brandweer en advieswereld Inhoud De verantwoordelijkheid voor de toepassing van brandveiligheidseisen ligt daarbij steeds meer bij de gebruiker en eigenaar van een bouwwerk. De eigenaar is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw, maar de gebruiker is verantwoordelijk voor het brandveilige gebruik ervan. Zo blijkt uit het Bouwbesluit 2012. In deze cursus krijgt u inzicht in het complexe systeem van brandveilig ontwerpen, bouwen en gebruiken. Naast de wet- en regelgeving wordt met name aandacht besteed aan de praktische toepassing en de algemene principes van brandveiligheid. U bekijkt deze aspecten door de bril van zowel gebouwbeheerders, adviseurs, vergunningverleners, toezichthouders als handhavers. Steekwoorden zijn: bouwen, installatie, organisatie (BIO) en brandveilig gebruik. Deze onderwerpen worden besproken door vakspecialisten met vele jaren ervaring, werkzaam bij onder andere de brandweer en advieswereld. Voor wie Deze cursus is bestemd voor bijvoorbeeld vergunningverleners, toezichthouders, gebouwbeheerders en gebruikers. Cursisten werken bij onder meer (zorg)instellingen, overheden, bedrijven, omgevingsdiensten en adviesbureaus. Het programma Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure. Dag 1: Kader en regelgeving Kader brandveiligheidsregelgeving Bouwkundig deel uit Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 2 Gelijkwaardigheid Brandonderzoek: regelgeving vs praktijk Dag 2: Omgeving en praktijk van brandveiligheid Ontwikkelingen omgeving van brandveiligheid Uitleg hoofdstuk 7 ‘Gebruik’ uit het Bouwbesluit 2012 Modellen en instrumenten brandveiligheid: werking en toepassing Certificering en kwaliteitsverklaringen van materialen Dag 3: Installaties en organisatie Brandbeveiligingsinstallatie deel uit Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 Inspectie en Certificering brandveiligheidsinstallaties Organisatorische maatregelen mbt brandveilig gebruik van een bouwwerk

Bouwrecht

€ 1110 - HBO

Omschrijving De cursus Bouwrecht richt zich op (mede)verantwoordelijken voor de risicobeheersing in de bouw- en installatiebranche. Je leert in je risicoanalyse het juridische aandachtsgebied mee te nemen in het plan van aanpak. Je ontdekt hoe risico's te herkennen zodat je het juridische aandachtsgebied mee kunt nemen in je integrale projectaanpak. Herken je het probleem dat je niet bekend bent met alle juridische risico's die gepaard gaan met een project of contract Ben je je bewust van de financiele consequenties van deze risico's In de cursus Bouwrecht besteden we aandacht aan de meest relevante juridische aandachtspunten in het plan van aanpak en in de operationele uitvoering. Voor wie Je bent leidinggevende, projectmanager, projectleider, verkoper of lid van een projectteam en (mede)verantwoordelijk voor de risicobeheersing van projecten. Het niveau van deze training is hbo; er is geen specifiek aanvangsniveau vereist. Resultaat Na deze cursus Bouwrecht: Ken je de belangrijkste juridische aandachtspunten Ben je in staat juridische risico's te herkennen Weet je wat de financiele consequenties van juridische risico's zijn Ben je op de hoogte van rechten en plichten Ben je bekend met onder andere de ALIB, UAV, UAV-TI en UAV-GC Ben je in staat aan de hand van een checklist contracten te beoordelen Weet je hoe het eventuele aanbestedingsproces van invloed kan zijn op je juridische positie tijdens de latere uitvoering van het bouwcontract Programma Het juridisch kader Risicomanagement en bouwrecht Werkelijkheid versus juridische werkelijkheid Verbintenissen- en overeenkomstenrecht Uw positie en bouwrecht Back-to-back principe in de praktijk Algemene voorwaarden ALIB, UAV, UAV-TI en UAV-GC Stagnatieperikelen Opleveringsproces Juridisch corresponderen en onderhandelen Omgaan met lastige juridische kwesties Werkwijze Aan de hand van actuele toepasbare juridische regelgeving en wetten en met diverse praktische oefeningen word je bewust gemaakt van de juridische aandachtspunten bij het organiseren, begroten, aansturen en uitvoeren van projecten. Daarbij staan jouw vragen, praktijkervaringen en situaties uit de eigen werkomgeving centraal. Houd rekening met ongeveer 2 uur zelfstudie per week gedurende de doorlooptijd van de training. Je ontvangt het certificaat Bouwrecht bij volledige deelname aan het programma.

De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht

€ 41 -

In dit boek wordt de rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de vergunningverlening en de handhaving uitgelegd. Niet alleen komt die rol voor de (technische) bouwactiviteit aan de orde in het geldende stelsel, maar ook in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de Omgevingswet. Vanuit zijn technische achtergrond en zijn werkervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State geeft de auteur uitleg over het publieke bouwrecht. Het bevat een diepgaande behandeling van de uitspraken van de Raad van State. Ook behandelt hij de Verordening bouwproducten. Dit proefschrift beschrijft zowel de voor- als nadelen bij de gedeeltelijke privatisering van het bouwtoezicht als bedoeld in het stelsel van kwaliteitsborging. Author(s): P.M.J. de Haan Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: October 2017 Edition: 1

Omgevingsrecht / Publiekrecht 2017-2018

€ 46 -

Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten waarin de overheid - vaak via allerlei vergunningstelsels - sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en ook dat komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is het studieboek zeer geschikt voor een brede groep lezers: iedereen die zich wil verdiepen in het bestuursrecht of in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijkeordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Omgevingsrecht/publiekrecht geeft in heldere taal een diep inzicht in dit rechtsgebied, met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk waarin uitgebreid wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht en het omgevingsrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid en waarbij de leesbaarheid en de logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het 'juridische denken' en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden en interpreteren van artikelen daarin. Author(s): E. Alders Publisher: Sdu Uitgevers Published at: September 2017 Edition: 1

KOMPAS light Design Build

€ 22 -

Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp en uitvoering van een bouwopdracht aan één partij worden opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt zo'n Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op gemaakte afspraken? Voor iedereen die als opdrachtgever of opdrachtnemer te maken heeft met contractmanagement en aanbestedingen, maakten Architectuur Lokaal en het Instituut voor Bouwrecht dit naslagwerk, zij het van beperkte omvang. Het doel is om u vertrouwd te maken met de specifieke onderwerpen, zodat u met de echte specialisten het gesprek aan kan gaan. Author(s): Architectuur Lokaal Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2017 Edition: 1

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2016

€ 33 -

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit: - Europese uitspraken en conclusies - Uitspraken van de nationale rechter - Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van http://www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie. De samenvattingen van alle in 2016 gepubliceerde ­uitspraken verschijnen nu voor het eerst in een bundel met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2016 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers. Author(s): N. van Wijk-van Gilst H.P.C.W. Strang Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: March 2017 Edition: 1

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening

€ 27 -

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, geldend op 1 januari 2017. Deze bundel bevat alle relevante RO-basiswetgeving, een aantal specifieke regelingen zoals Tracéwet, Wet en Besluit voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet, de belangrijkste regelgeving op het gebied van het bouwrecht en natuurlijk het gewijzigde voorstel van wet Omgevingswet. Author(s): Chris Backes Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: February 2017 Edition: 1

Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur

€ 41 -

De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten. In het eerste deel van dit boek staat de Tracéwet centraal. Artikelsgewijs worden de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie ontsloten en voorzien van praktijkervaringen en commentaar. Het tweede deel van dit boek bespreekt de projectprocedure op grond van de Omgevingswet. Ook hier wordt de parlementaire geschiedenis artikelsgewijs ontsloten en voorzien van commentaar. Author(s): H.A.J. Gierveld Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: February 2017 Edition: 1

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving 2017

€ 19 -

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011); Aanbestedingswet 2012 (tekst geldig op 1-1-2017); Gids Proportionaliteit (na 1e herziening, april 2016); Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012); Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013); VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992; Standaardmodel van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw voor koop/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014); Algemene voorwaarden van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014); Reglement Keurmerk Stichting Garantiewoning; Selectie uit Titel 7.1. van het Burgerlijk Wetboek (Koop en ruil); Titel 7.7 van het Burgerlijk Wetboek (Opdracht); Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek (Aanneming van werk) Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: January 2017 Edition: 1

UAV-GC 2005

€ 35 -

De UAV-GC 2005 worden inmiddels op grote schaal toegepast. Daarbij komen problemen naar voren die soms zijn terug te voeren op onduidelijkheden in de tekst van de bepalingen en soms zijn terug te voeren op uiteenlopende interpretaties van de bepalingen. De schrijvers werken vrijwel dagelijks met de UAV-GC en misten een boekje waarin de meest voorkomende problemen mede op basis van de inmiddels verschenen rechtspraak worden behandeld. Deze publicatie is een poging om in deze behoefte te voorzien. Author(s): R.G.T. Bleeker W.J.M. Herber B. van der Zijpp Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: December 2016 Edition: 1

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken

€ 35 -

Het VBR preadvies 2016 bevat een interessante bespreking van de gedurende de laatste decennia plaatsgevonden ontwikkelingen omtrent appartementsrechten en aanverwante rechtsfiguren, waarbij ook enkele voorstellen tot verbetering van de huidige wettelijke regelingen worden gedaan. Author(s): A.A. van Velten F.J. Vonck Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2016 Edition: 1

Bouwrecht

€ 68 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 18 worden behandeld: * Schorsing en beëindiging * In gebreke blijven * Retentierecht Met een voorwoord van mr. P. Vermeij. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2016 Edition: 1

Bouwrecht 17, nieuwe opzet

€ 63 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 17 worden behandeld: - Verantwoordelijkheid van de aannemer/leverancier voor bouwstoffen en hulpmiddelen; - Onvoorziene omstandigheden. Met een bijzonder voorwoord van prof. mr. J.M. van Dunné. Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2016 Edition: 1

Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector 2016-2017

€ 48 -

Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een heel scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal omgevingsrechtelijke wetten waarin de overheid - vaak via allerlei vergunningstelsels - sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en al hetgeen onder het omgevingsrecht valt, komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is het boek zeer geschikt voor een brede groep lezers: niet alleen voor degenen die werkzaam zijn in de vastgoedwereld maar iedereen die zich wil verdiepen in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector geeft in heldere taal een inzicht in dit rechtsgebied met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk waarin diep wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid, waarbij de leesbaarheid en logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het 'juridische denken' en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden van artikelen daarin. Author(s): E. Alders Publisher: Sdu Uitgevers Published at: August 2016 Edition: 1

Van het gebaande pad

€ 43 -

Liber Amicorum ter gelegenheid van het vertrek van mr. A.G.J. van Wassenaer uit de advocatuur. In vijf thematische blokken geordend, zijn bijdragen van negentien vrienden opgenomen. De bijdragen hebben alle raakvlakken met onderwerpen waar Van Wassenaer zich in de loop der jaren mee bezig heeft gehouden. In de kern gaat het bij al deze onderwerpen om goede verhoudingen en goede geschilbeslechting, zoals de geadresseerde van dit Liber Amicorum dat van belang heeft gevonden. De bijdragen zijn afkomstig uit de Nederlandse en internationale bouwrechtadvocatuur en de wetenschappelijke wereld van het bouwrecht en zijn van nut voor deze beide maatschappelijke branches. Nederlands recht en buitenlandse stelsels passeren de revue. De bijdragen zijn van: Andrea Chao, Michel Klijn, Ben Spiering, Andrew Stephenson and Brendan Molck, Coen Thomas, Willem H. van Baren, Remmert Sluijter, Jos van de Vijver, Sjoerd Rutten, Peter Habraken, Ewoud Hondius, Leendert van den Berg, Bob van den Berg, Virginie A. Colaiuta, Monika Chao-Duivis, Matton van den Berg, Chris Jansen en Joop Janssen. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis J.M. Hebly E.J. Blom Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2016 Edition: 1

Parlementaire geschiedenis omgevingswet

€ 57 -

Eén samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures in het omgevingsrecht. Dat is het doel van de Omgevingswet. Met het aannemen van de wettekst door de Eerste Kamer staat het fundament van de wet vast. Hoewel de inwerkingtreding op zijn vroegst in 2019 is, kan de implementatie van de wet in de praktijk nu al beginnen. De bedoeling van de wetgever zal daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Daarom hebben de bestuursrecht-advocaten van Stibbe in dit boek de wetsgeschiedenis van de Omgevingswet per artikel systematisch voor u gerangschikt en ontsloten. Author(s): J.R. van Angeren Tom Barkhuysen Anna Collignon Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: May 2016 Edition: 1

Bouwrecht 15, herziene opzet

€ 63 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 15 worden behandeld: - Ontwerp - Waarschuwingsplicht - Ontwerp afkomstig van aannemer De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 23) is aan de binnenkant van het omslag opgenomen. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: April 2016 Edition: 1

Bouwrecht

€ 72 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 14 worden behandeld: - Verantwoordelijkheid uitvoeringswerkzaamheden; - Recht van onderaanneming. De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 23) is aan de binnenkant van het omslag opgenomen. Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: April 2016 Edition: 1

Bouwrecht deel 12A

€ 70 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 12A worden behandeld: Hoofdstuk 30: Onduidelijkheden en tegenstrijdigheden; methoden van uitleg Hoofdstuk 31: Leerstuk algemene voorwaarden; redelijkheid en billijkheid Bij de achtste druk Deel 12A is ingrijpend gewijzigd. De bespreking van de rechtspraak betrekking hebbend op de algemene voorwaarden problematiek (m.n. toepasselijkheid, vernietigbaarheid wegens schending van de informatieplicht en vernietiging wegens onredelijke inhoud van de bepalingen) is op de schop gegaan en op toegankelijke en overzichtelijke wijze geordend. Inhoudelijk is uiteraard rekening gehouden met de wettelijke wijzigingen op dit gebied, die met name consequenties hebben en zullen hebben voor de wijze waarop voldaan kan worden aan de informatieplicht en de vernietigbaarheid van het arbitrale beding. Deze ontwikkelingen zullen in toekomstige versies van deel 12A ertoe leiden, dat veel rechtspraak als achterhaald beschouwd moet worden. In deze versie is er nog voor gekozen, deze rechtspraak nog niet te schrappen. Wel is er voor gekozen om voor een groot deel de rechtspraak betreffende algemene voorwaarden van voor 1992 te schrappen. Hiermee kon enige ruimte gewonnen worden, want rechtspraak die zich leent om opgenomen te worden, blijft maar komen. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2015 Edition: 1

Bouwrecht 12B

€ 60 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 12B worden behandeld: Hoofdstuk 32: Onduidelijkheden in schriftelijke stukken Hoofdstuk 33: Tegenstrijdigheden in schriftelijke stukken Hoofdstuk 34: Tegenstrijdigheden tussen schriftelijke stukken en de werkelijkheid Bij de achtste druk De wijzigingen in Deel 12B bestaan met name uit het invoeren van sinds de vorige druk verschenen nieuwe rechtspraak. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2015 Edition: 1

Auteursrecht van de architect

€ 35 -

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied, waar architecten, aannemers, grote en kleine ontwikkelaars hun weg moeten vinden, soms zelfs middels een gang naar de rechter. Een ander grijs gebied zit tussen het wijzigen van een architectonische creatie en het misvormen of verminken ervan. Ook hier moet rechtspraak soms de richting aangeven. De afgelopen jaren is er op deze en aanpalende gebieden belangrijke richtinggevende rechtspraak verschenen. Vandaar dit boekje. Geprobeerd is om helder en veelvuldig met foto's geïllustreerd een beeld te geven van het auteursrecht dat ook de architect toekomt, en van haar begrenzingen. Dat hem/haar dat auteursrecht toekomt, daarvan is de architect zich steeds meer bewust. En dat betekent dat andere participanten in het bouwproces er maar beter rekening mee kunnen houden! Author(s): C.A. Adriaansens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers)

€ 19 -

In deze Handreiking worden verschillende juridische aspecten van het werken met BIM uiteengezet. Dit gebeurt op een praktische manier die zo direct mogelijk aansluit bij de praktijk van opdrachten, die uitgevoerd worden op basis van de DNR 2011 en waarbij gebruik wordt gemaakt van het Model BIM Protocol 2.0 van november 2013. Deze Juridische Handreiking is ook goed bruikbaar bij overeenkomsten waarbij op basis van andere algemene voorwaarden dan de DNR 2011 wordt gewerkt en ook indien geen algemene voorwaarden worden gebruikt. De lezer wordt geattendeerd op juridische aspecten waaraan gedacht moet worden en die geregeld dienen te zijn wanneer er 'gebimd' wordt. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2015 Edition: 1

De hybride vraag van de opdrachtgever

€ 14 -

Aan de behoefte van de bouwpraktijk aan goede algemene voorwaarden is in Nederland altijd gehoor gegeven door samenwerkingsverbanden van juristen en personen werkzaam in de praktijk van de bouw. Dankzij die samenwerking zijn o.a. de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 ontstaan. In de praktijk is een nieuwe vraag opgekomen: de hybride vraag van de opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben soms de wens om in één overeenkomst met één partij te variëren betreffende de invloed die zij op een bouwproject willen hebben. Naar deze hybride vraag is onderzoek gedaan door het Instituut voor Bouwrecht en CROW: wat is die hybride vraag en hoe kan die juridisch vorm gegeven worden zonder dat er een nieuw model wordt ontwikkeld? De uitkomst van deze studie resulteert in aanbevelingen voor het beantwoorden in de praktijk van de hybride vraag van de opdrachtgever. Hiermee wordt uitdrukkelijk geen nieuw model toegevoegd aan het bestaande menu van contractmodellen, maar worden wel handvatten gegeven hoe met deze veel gestelde vraag om te gaan. Dit boek biedt een basis voor het werken met 'hybride contracten' en helpt bij het maken van de keuze voor dit 'model'. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis W.A.I. Suy N.G. Meijerink Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2015 Edition: 1

Bouwrecht

€ 73 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 4 behandelt: Hoofdstuk 8: de aanspraken van de aannemer met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9: de aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9A: vergoeding rente Bij de negende druk In deze negende druk is rekening gehouden met de publicatie van de AVA 2013, die de AVA 1992 vervangt. Voorts is weer veel rechtspraak van zowel de RvA als van de overheidsrechter opgenomen en geordend in beeld gebracht. Over de auteurs: Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A.B. Chao-Duivis M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: May 2015 Edition: 1

Onbegrensde rechtsbeoefening

€ 55 -

Prof. mr. Dick Lubach, hoogleraar bouwrecht, is veertig jaar verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een van de redenen om hem een liber amicorum aan te bieden met bijdragen van mensen - uit de wereld van de universiteit, de rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht - met wie hij nauw heeft samengewerkt. Het wetenschappelijke werk van Lubach ­kenmerkt zich door een brede, grensoverstijgende belangstelling. Deze bundel weerspiegelt dat. De bijdragen zijn geordend rond drie thema's: het omgevingsrecht, het publiek- en privaatrecht en het algemeen bestuursrecht. In een aantal beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag wat er van de wetenschappelijke ideeën van Lubach is terecht gekomen, bijvoorbeeld waar het gaat om het onderwerp van diens proefschrift over beleidsovereenkomsten. Andere bijdragen concentreren zich op actuele ontwikkelingen, ­zoals op het terrein van het aanbestedingsrecht of het nieuwe bestuursrechtelijke schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht. Voorts bevat de bundel meer fundamentele beschouwingen, over het belang van interne rechtsvergelijking en van generalistische in plaats van gespecialiseerde rechtspraak. De bundel maakt duidelijk dat zowel de door Lubach bestudeerde onderwerpen als diens grensoverstijgende onderzoeksaanpak nog steeds van bijzondere betekenis zijn. Author(s): A.G. Bregman H.E. Broring K.J. de Graaf Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2014 Edition: 1

Bouwrecht Ontwerp, waarschuwingsplicht, ontwerp afkomstig van aannemer

€ 68 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. De serie Bouw- en Aanbestedingsrecht is ook online beschikbaar. Klik hier. Deel 14 behandelt: Hoofdstuk 38: Voorgeschreven ontwerp en waarschuwingsplicht Bij de zesde druk In deze nieuwe druk van deel 14 is uitvoeriger dan voorheen rekening gehouden met de situatie dat een ontwerp af komstig kan zijn van de aannemer/opdrachtnemer. Dit laatste heeft consequenties voor de opdrachtnemende partij, maar ook voor de opdrachtgever. Verder is rekening gehouden met de wijziging van de UAV 1989, thans de UAV 2012, alsmede de wijziging van de AVA 1992, die in 2013 zijn herzien. Uiteraard is weer veel, sinds de vorige druk van 2010 verschenen, rechtspraak systematisch verwerkt, waardoor de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A.B. Chao-Duivis M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: December 2013 Edition: 1

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw

€ 41 -

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw. Beoogd wordt antwoord te geven op twee hoofdvragen, te weten: (i) wanneer is sprake van vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze, en (ii) op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo'n geval aanspraak worden gemaakt? Dit boek is bestemd voor iedereen in de bouw die te maken krijgt met vertraging en daaruit voortvloeiende schade en wil weten wat hem dan te doen staat. Author(s): A.F.J. Jacobs Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2013 Edition: 1

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

€ 46 -

'Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik' is een boek dat als handleiding is geschreven voor de praktijkjurist die te maken heeft met de bouw van multifunctionele complexen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als lesmateriaal voor de toekomstige bouwrecht jurist. In het boek is beschreven welke juridische middelen kunnen worden gebruikt om de individuele en onderlinge rechtsposities te regelen van de rechthebbenden van omvangrijke, multifunctionele gebouwen met verschillende gebruikseenheden en gebruiksbestemmingen. In het bijzonder is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het opstalrecht en erfpachtrecht bieden als alternatieven voor de appartementensplitsing, waartegen in de praktijk - al dan niet terecht - bezwaren bestaan. Aan de hand van de theorie en diverse praktijkgevallen is nagegaan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de appartementensplitsing enerzijds en het opstalrecht en erfpachtrecht anderzijds. Daarmee heeft de praktijkjurist de handvatten om evenwichtige regelingen te kunnen treffen die noodzakelijk en wenselijk zijn voor de juridische vormgeving van meervoudig grondgebruik. Author(s): B.C. Mouthaan Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: October 2013 Edition: 1

Het eliminatiebeginsel in Nederland en Belgie

€ 24 -

De eliminatieregel in het onteigeningsrecht staat de voorbije jaren in het brandpunt van de belangstelling. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België. In deze preadviezen gaan Procee en Verbist in grote mate van detail in op aard en werking van de eliminatieregel in deze beide landen. Zij volstaan daarbij niet met een analyse van het verleden, maar beschrijven ook het heden en kijken zelfs naar de toekomst. Daarmee combineren de preadviezen wetenschappelijke degelijkheid met praktisch nut. Author(s): J.S. Procee S. Verbist Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2013 Edition: 1

Certificering en normalisatie in het publieke bouwrecht

€ 43 -

Wie een bouwwerk wil bouwen, heeft daarvoor bouwproducten nodig, zoals bakstenen, raamkozijnen en dakpannen. Over de eigenschappen van die producten moet de fabrikant op grond van Europese regelgeving vaak informatie verschaffen door middel van een prestatieverklaring en CE-markering. Voor de prestatieverklaring kan een certificaat van een onafhankelijke derde een vereiste zijn. Bouwwerken, zoals woningen en fabrieksgebouwen, moeten in Nederland aan eisen voldoen van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid, die zijn neergelegd in het Bouwbesluit 2012. In dit besluit wordt op veel plaatsen verwezen naar normalisatienormen, die door privaatrechtelijke organisaties - NEN en Europese normalisatie-instellingen - zijn vastgesteld. Op verzoek kunnen door onafhankelijke derden voor bouwproducten of bouwdelen (erkende) kwaliteitsverklaringen worden afgegeven. Daarin wordt verklaard dat een product bij een bepaalde toepassing of een bepaald proces aan eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet. Aan welke juridische eisen moeten de genoemde verklaringen, certificaten en normalisatienormen die van private herkomst zijn en betekenis hebben in het publieke bouwrecht voldoen? Hoe wordt de kwaliteit ervan geborgd? Hoe functioneren de instellingen die de verklaringen afgeven of de normen vaststellen? Welke rol is in de toekomst voor vormen van private kwaliteitsborging, waaronder certificering, in het publieke bouwrecht weggelegd? Over deze vragen gaat dit boek. Dr A.R. Neerhof is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht en verricht onderzoek binnen het onderzoeksprogramma 'Public Contracts: Law and Governance' van het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance (VU CLG). Author(s): A.R. Neerhof Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2013 Edition: 1

Aansprakelijkheid in de bouw

€ 70 -

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw contractpartij ook contracteert, bouwen is mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders. Bovendien kan er iets mis gaan wat u niet had voorzien of kon voorzien. De tweede druk van Aansprakelijkheid in de bouw beoogt een update te geven van de allernieuwste algemene voorwaarden in de bouw. De UAV 2012 zijn het uitgangspunt van de bespreking. Aansprakelijkheid in de bouw is een wegwijzer in het bouwrecht. De opzet is zo praktisch dat zowel opdrachtgever als ontwerpende of uitvoerende bouwpartij helderheid verkrijgt over welke rechten en plichten men heeft: voorafgaand, tijdens en na voltooiing van het bouwproces. De volgende onderwerpen komen aan bod: * Meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw * Geschilbeslechting en rechtsingangen * Voor- en nadelen van arbitrage * Welk bouwcontract met welke algemene voorwaarden? * Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid * (Pre)contractuele waarschuwingsplicht * (Falend) directietoezicht * Verplichtingen van partijen * Bouwstoffen en leveranciers * Onderaanneming en nevenaanneming * Bouwtijd en vertraging * Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering * Opzegging en ontbinding van de overeenkomst * Schorsing van het werk * Opschorting van betaling * Retentierecht * Meer- en minderwerk * Oplevering en aansprakelijkheid * Zichtbare, verborgen en ernstige gebreken * Aansprakelijkheid na de oplevering * Herstel en schadevergoeding * Verval- en verjaringstermijnen * Aansprakelijkheid en garanties Dit unieke boek is bestemd voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Author(s): B.E. Hertstein Publisher: Het BouwRechtBedrijf Published at: April 2013 Edition: 1

Jurispudentie en regelgeving Onduidelijkheden in bestek en overeenkomst; Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 12A behandelt: Hoofdstuk 30: Onduidelijkheden en tegenstrijdigheden; methoden van uitleg Hoofdstuk 31: Onduidelijkheden in schriftelijke stukken Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: November 2012 Edition: 1

Bouwrecht

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 4 behandelt: Hoofdstuk 8: De aanspraken van de aannemer met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9: De aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9a: Vergoeding rente Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A.B. Chao-Duivis M.A. van Wijgaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2012 Edition: 1

Jurispudentie en regelgeving Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; verplichtingen en risico's van aannemer en opdrachtgever

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 3 behandelt: Hoofdstuk 6: Aanvang en uitvoeringsduur van het werk Hoofdstuk 7: Verplichtingen en risico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2012 Edition: 1

UAV 2012 toegelicht

€ 43 -

'UAV 2012 Toegelicht' is een praktisch boek, geschreven voor al diegenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de UAV. 'UAV 2012 ­Toegelicht' is bedoeld om een antwoord te geven op vragen die in de praktijk leven. Het boek vermijdt typisch juristenjargon en geeft vele praktijk­voorbeelden. Het boek is dan ook uitermate geschikt voor de niet-jurist. De UAV 2012 zijn de voorwaarden, geschreven voor het bouworganisatiemodel, waarbij een opdrachtgever met een ontwerper contracteert om een ontwerp te maken en met een aannemer om dat ontwerp uit te voeren. Dit model is zo ingeburgerd dat het inmiddels bekend staat onder de naam het klassieke model. Deze publicatie is een bewerking van de 'UAV 1989 Toegelicht', verschenen in 2005. De UAV 2012 (1989) nemen een centrale plaats in het bouwrecht en in de bouwpraktijk in. Voor zowel opdrachtgevers als hun partners -architecten, raadgevend ingenieurs, (installateur-) aannemers -zijn de voorwaarden onmisbaar in de dagelijkse bouwpraktijk. De UAV zijn evenwichtig samengesteld en bevatten naast juridische bepalingen juist ook bepalingen die de dagelijkse omgang van de partners op de bouwplaats faciliteren. Het Instituut voor Bouwrecht heeft in deze publicatie de lastige juridische teksten 'vertaald' naar een handzame toelichting die voor niet-juridisch geschoolden zeer toegankelijk is. Als voorzitters van de grote organisaties in de bouwkolom bevelen we deze publicatie dan ook van harte aan. Mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland Drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter NLingenieurs Ir. W.H. Schenk, voorzitter BNA Drs. T. Siertsema MBA, voorzitter UNETOVNI Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2012 Edition: 1

DNR 2011 toegelicht

€ 35 -

Dit boek voorziet in een toelichting op de DNR, voluit De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011. Deze toelichting biedt inzicht in de DNR voor niet-juridisch geschoolde gebruikers van de DNR door een uitleg van de bepalingen uit de DNR en voorbeelden daarbij uit de jurisprudentie. Daarnaast vormt het boek een naslagwerk voor in de bouwpraktijk werkzame juristen, doordat de relevante jurisprudentie met betrekking tot de DNR in de toelichting is opgenomen. De auteurs hebben een jarenlange ervaring in deze rechtspraktijk, zij geven onderwijs en publiceren regelmatig over deze onderwerpen. Author(s): A.M. Ubink A. Oldengarm Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: August 2012 Edition: 1

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

€ 19 -

Integrale teksteditie van de UAV 2012, inclusief tekst van de beschikking van 19 januari 2012, de bijlagen en een alfabetisch register. Author(s): Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: February 2012 Edition: 1

Is er toekomst voor het bestemmingsplan?

€ 12 -

Rede uitgesproken op 25 november 2011 bij het afscheid als hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht door van prof. mr. P.J.J. van Buuren. Author(s): P.J.J. van Buuren Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2011 Edition: 1

Ontstaansgeschiedenis UAV 2012

€ 56 -

Aan het tot stand komen van de UAV 2012 is veel voorbereidend werk voorafgegaan. De Werkgroep belast met het schrijven van de herziene tekst heeft veel commentaar ontvangen en op dat commentaar gereageerd. Voorts zijn er notities geschreven ter ondersteuning van het werk van de Werkgroep. Al dit materiaal is waardevol voor het gebruik van de UAV 2012 en is opgenomen in dit naslagwerk. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis H.P.C.W. Strang L. de Ruijter Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: August 2011 Edition: 1

Herverkaveling op ontwikkelingslocaties

€ 24 -

In diverse Europese landen bestaat een wettelijke regeling voor herverkaveling. Zou dit instrument voor Nederland een toegevoegde waarde kunnen hebben, in verband met de wens in het beleid om concurrentie op ontwikkelloacties te bevorderen? En hoe zou het dan vormgegeven kunnen worden binnen het Nederlandse wettelijke systeem? Dit onderzoeksrapport gaat hier uitgebreid op in, gebruikmakend van met name de opzet van en de ervaringen met de Duitse herverkavelingsregeling, de Umlegung. Author(s): A.G. Bregman H.W. de Wolff Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: February 2011 Edition: 1

UAV toegelicht

€ 44 -

'UAV 1989 Toegelicht' is een praktisch boek, geschreven voor al diegenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de UAV. 'UAV 1989 Toegelicht' is bedoeld om een antwoord te geven op vragen die in de praktijk leven. Het boek vermijdt typisch juristenjargon en geeft vele praktijkvoorbeelden. Het boek is dan ook uitermate geschikt voor de niet-jurist. De UAV 1989 zijn de voorwaarden, geschreven voor het bouworganisatiemodel, waarbij een opdrachtgever een ontwerper contracteert om een ontwerp te maken en een aannemer contracteert om dat ontwerp uit te voeren. Dit model is zo ingeburgerd dat het inmiddels bekend staat onder de naam het klassieke model. Tot nu bestond er echter nog niet een voor niet- juristen geschreven toelichting, waarin deze voorwaarden worden uitgelegd en voorzien van voorbeelden. In de praktijk van alledag bleek wel dat aan een dergelijke toelichting grote behoefte was. Het Instituut voor Bouwrecht heeft daarom het initiatief genomen om deze toelichting te schrijven. Over de auteurs Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft. Mr. E.M. Bruggeman en mr. A.Z.R. Koning zijn beide juridisch stafmedewerker van het Instituut voor Bouwrecht. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis E.M. Bruggeman A.Z.R. Koning Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: January 2005 Edition: 1

Aanneming van werk, parlementaire geschiedenis

€ 37 -

Dit boek bevat de parlementaire stukken die betrekking hebben op de nieuwe titel 7.12 ‘Aanneming van werk’. Na een lange voorgeschiedenis van meer dan 30 jaar is deze wet in september 2003 uiteindelijk in werking getreden. In dit boek is de parlementaire geschiedenis van het op aanneming van werk toepasselijke recht op een systematische wijze gerangschikt en in een gemakkelijk hanteerbare vorm bijeengebracht. De relevante parlementaire geschiedenis is per artikel geselecteerd met vermelding van vindplaatsen. Trefwoorden en verwijzingen zijn toegevoegd om de toegankelijkheid te vergroten. Dit boek is bedoeld voor ieder die in onderwijs, onderzoek en/of praktijk te maken heeft met deze weerbarstige en belangrijke wetgeving. Over de auteurs Prof. mr. J.M. Hebly is bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Houthoff Buruma. Mw. mr. N. Lorenzo van Rooij is professional support lawyer bij de sectie Real Estate van Houthoff Buruma. Author(s): Jan M. Hebly Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: July 2004 Edition: 1

Handboek bouwen op weg naar de Omgevingswet

€ 43 -

Het publiekrechtelijk bouwrecht, beter gezegd: het omgevingsrecht, is voortdurend in beweging. De grote ontwikkeling in het omgevingsrecht is de Omgevingswet. De wet vormt een enorme stimulans van het denken over de fysieke leefomgeving in brede zin, en zorgt voor integratie van verschillende omgevingsrechtelijke domeinen zoals ruimte, milieu, water en grondbeleid. De contouren van de wet worden steeds meer duidelijk nu (herziene) voorstellen voor amvb's, aanvullingswetten en een invoeringswet het licht zien. Het proces is echter voorlopig nog niet afgerond, waardoor het toekomstige omgevingsrecht voortdurend in beweging zal zijn. Het bestaande omgevingsrecht is evenmin een rustig bezit is. Te wijzen is op recente wetswijzigingen, zoals de implementatie van de herziene MER-richtlijn, de aangepaste Ladder voor duurzame verstedelijking, nieuwe tranches die worden toegevoegd aan het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet alsmede het voortdurend verschijnen van nieuwe jurisprudentie. Daarnaast hebben bredere ontwikkelingen, zoals een aantrekkende woningmarkt, het vergroten van mobiliteit en de duurzaamheidstransitie hun weerslag op oplossingen die gevonden moeten worden binnen het omgevingsrecht. Dit Handboek neemt het huidige omgevingsrecht als uitgangspunt en beschrijft tegelijk op basis van de actueel beschikbare informatie uit het wetgevingsproces hoe de regelgeving (voor de verschillende te behandelen onderwerpen) zal luiden na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Kortom: een 'Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet'. Dit boek is bedoeld voor een ieder die zich met het omgevingsrecht bezig houdt, zowel binnen onderwijs als de (bouw)praktijk. Nadrukkelijk uitgangspunt daarbij is om de lezer mee te nemen in de transitie van het omgevingsrecht, van het 'oude' recht, naar het 'nieuwe' recht, om zo een instrument te bieden waarmee de dynamische wereld van het omgevingsrecht - nu en straks - verder ontgonnen wordt. Auteurs: prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. K.J. de Graaf, mr. J. F. de Groot, mr. ir. S. Handgraaf, mr. F.A.M. Hobma, mr. J.J. Karens, mr. A.Z.R. Koning, mr. H.C.W.M. Moesker, prof. dr. A.R. Neerhof, mr. P. de Putter, prof. mr. J. Struiksma, mr. dr. H.D. Tolsma, prof. mr. G.A. van der Veen, mr. J. Verbeek Author(s): A.G. Bregman K.J. de Graaf J.J. Karens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: October 2017 Edition: 1

Muurbloempjes en debutantes op ‘het onteigeningsbal’

€ 24 -

Nu de Onteigeningswet op haar laatste benen lijkt te lopen, heeft een aantal leden van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten in deze lustrumbundel de meest obscure bepalingen uit die aloude wet belicht. Hierbij is ingegaan op de vraag waarom de betreffende bepalingen zo weinig gebruikt zijn en of er in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet nog plaats voor zo'n bepaling zou moeten worden ingeruimd. Dat heeft geleid tot een veelkleurig palet aan onteigeningsrechtelijke gedachten, zo veelkleurig als de V.O.A. zelf. Author(s): J.F. de Groot B.S. ten Kate A.P. van Delden Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2016 Edition: 1

Terecht bouwrecht

€ 67 -

Dit jubileumboek verschijnt vanwege de 50e verjaardag van het tijdschrift Bouwrecht. In Terecht Bouwrecht wordt door 26 auteurs teruggeblikt op de afgelopen 50 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Het betreft verschillende onderwerpen van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk bouwrecht die worden behandeld door deskundige juristen werkzaam in dit mooie rechtsgebied. Zo wordt er in relatie tot het bouwrecht ingegaan op de omgevingswet-en regelgeving, insolventierecht, aanneming van werk, staatssteun, et cetera. Author(s): R.C.J. Cremers W.H.E. Parlevliet Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: December 2014 Edition: 1

Bouwrecht in kort bestek

€ 5 -

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Bouwrecht in kort bestek (6e druk; ISBN 9789013042252) van A.G. Bregman, M.A.B. Chao-Duivis. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek. Author(s): Publisher: Boom uitgevers Amsterdam Published at: May 2013 Edition: 1

Interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening

€ 61 -

Author(s): Rogier Kegge Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2015 Edition: 1

Bouwrecht in kort bestek

€ 43 -

Geheel herziene uitgave! Bouwrecht in kort bestek: een goede basis voor studie en praktijk. Het bouwrecht is een veel omvattend gebied. De grenzen lopen van auteursrecht, aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht, wettelijk en contractueel geregeld bouwcontractenrecht. Plus alles wat daar tussen zit van initiatief tot en met sloop van bouwwerken en dan nog publiek- en privaatrechtelijk. Voorts is het bouwrecht van buiten de landsgrenzen een bron van inspiratie en ook anderszins van belang. Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen zoals het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden aangereikt, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen. De uitgebreide inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis A.G. Bregman Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2016 Edition: 1

Praktische toelichting op de UAV 2005

€ 36 -

De UAV-GC 2005 bevatten de algemene voorwaarden voor het bouwcontract model waarbij de opdrachtgever aan één opdrachtnemer het ontwerpen en bouwen opdraagt. De juristen spreken hier van het geïntegreerde model en in de praktijk wordt vaak gesproken van 'build and design' of 'turn key'. Deze Praktische toelichting is voor de praktijk geschreven. De tekst van de algemene voorwaarden wordt per paragraaf kort en in ­eenvoudige bewoordingen samengevat. Vervolgens is op onderdelen van de voorwaarden uitleg gegeven, waarbij gebruik is gemaakt van illustraties uit de rechtspraak op de UAV-GC 2005. Ook zijn er schema's opgenomen, die de lezer door de proceduregels heen loodsen. Over de UAV-GC 2005 verschijnt gelijktijdig met deze Praktische toelichting de jurisprudentiebundel UAV-GC 2005. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis A.Z.R. Koning Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1

Journaal Bouwrecht

€ 65 - HBO

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. P.F.M. Verstegen advocaat Heijltjes Advocaten Over AvdR Webinars Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd, geen last van files maar wel zeer effectief en efficient kennis opdoen. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs, verzorgd door aansprekende docenten. Webinars duren een of twee uur. Mocht u verhinderd zijn en een live uitzending niet kunnen bijwonen dan kunt u het webinar alsnog on demand volgen (ook tegen de daarvoor geldende PO-punten). Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze studio waar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Elk webinar, zowel "live" als "on demand", is voorzien van digitale documentatie. Deze documentatie is terug te vinden bij uw account, via "Mijn AvdR". U ontvangt voor het volgen van een webinar live als on demand 1 PO-punt per uur. Wanneer u on demand kijkt, dient u het webinar in een keer van begin tot eind te bekijken. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 vragen. Nadat u het webinar geheel gevolgd heeft en de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u daags na dato een certificaat in uw account. Het certificaat staat onder certificaten in "Mijn AvdR". De PO punten kunnen via de on demand mogelijkheid alleen behaald worden tot uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar waarin het webinar is aangeschaft (los of via een abonnement). Na 31 december kunt u nog wel on demand het webinar bekijken maar zullen de PO punten niet worden toegekend.

Journaal Bouwrecht

€ 65 - HBO

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. P.F.M. Verstegen advocaat Heijltjes Advocaten Over AvdR Webinars Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd, geen last van files maar wel zeer effectief en efficient kennis opdoen. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs, verzorgd door aansprekende docenten. Webinars duren een of twee uur. Mocht u verhinderd zijn en een live uitzending niet kunnen bijwonen dan kunt u het webinar alsnog on demand volgen (ook tegen de daarvoor geldende PO-punten). Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze studio waar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Elk webinar, zowel "live" als "on demand", is voorzien van digitale documentatie. Deze documentatie is terug te vinden bij uw account, via "Mijn AvdR". U ontvangt voor het volgen van een webinar live als on demand 1 PO-punt per uur. Wanneer u on demand kijkt, dient u het webinar in een keer van begin tot eind te bekijken. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 vragen. Nadat u het webinar geheel gevolgd heeft en de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u daags na dato een certificaat in uw account. Het certificaat staat onder certificaten in "Mijn AvdR". De PO punten kunnen via de on demand mogelijkheid alleen behaald worden tot uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar waarin het webinar is aangeschaft (los of via een abonnement). Na 31 december kunt u nog wel on demand het webinar bekijken maar zullen de PO punten niet worden toegekend.

Bouwrechtjuristen

€ 32 -

Dit boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden of nog steeds bezig houden. Dat kan zijn als geschilbeslechter, wetenschapper, advocaat, als overheidsjurist of bedrijfsjurist, notaris of als jurist bij een brancheorganisatie. De bouwrechtjuristen die aan het woord komen, zijn soms werkzaam in het civielrechtelijke bouwrecht, soms in het publiekrechtelijke domein en een enkele keer in beide vakgebieden. Aan hen werden diverse vragen voorgelegd die zij zorgvuldig beantwoord hebben. Het zijn vragen van specifiek juridische aard maar ook enkele vragen met een persoonlijk karakter die inzicht geven in het denken van betrokkene als bouwrechtjurist. De leeftijd van de respondenten varieert. Oud en jong komen aan het woord. Mannen zowel als vrouwen. Op deze manier wordt een aansprekend beeld verkregen van persoonlijke opvattingen over het bouwrecht in het algemeen en bouwrechtelijke aspecten in het bijzonder. Maar in vergelijkend perspectief levert het tevens een schets op van bouwrechtelijke onderwerpen en hoe daar al dan niet verschillend over gedacht wordt en kan worden. Met een dergelijke schets zijn het bouwrecht en het denken over het bouwrecht gebaat. Zowel in de theorie als in de praktijk. Ten slotte biedt het een intrigerend tijdsbeeld van het bouwrecht in al zijn dynamiek. De volgende personen komen in dit boek aan het woord: Wetenschap Em. prof. mr. M.A.M.C. (Matton) van den Berg Prof. mr. P.J.J. (Peter) van Buuren Prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis Prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen Prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer Prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans Prof. mr. dr. A.A. (Aart) van Velten Advocatuur Mr. R.G.T. (Rob) Bleeker Mr. drs. H. (Hugo) Doornhof Mr. J.C. (Hanneke) Ellerman Mr. J. (Jade) Gundelach Mr. P.J.R. (Peter) Habraken Mr. F.H.A.M. (Frank) Thunnissen Bedrijfsjuristen Mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek Mr. H.W.R.A.M. (Henk) Janssen Brancheorganisaties Mr. A.A.M. (Agnes) Evers Mr. D.E. (Dick) van Werven Mr. N. (Nicolette) Zandvliet Overheid Mr. J.H. (Hans) Potter Mr. E.M.A. (Els) van der Riet Geschilbeslechters Mr. W. (Walter) ten Cate Mr. K.E. (Klaas) Mollema Mr. J. (Janette) Verbeek Mr. ing. J.J. (Jos) van de Vijver Mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer Author(s): H.C.W.M. Moesker S.J.H. Rutten Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: December 2018 Edition: 1

A practical guide to Dutch building contracts

€ 33 -

In the Netherlands the building contract practice has a large variety of contract models and general terms & conditions. How should a client choose from these? How can a contractor find out what he may or may not be liable for? And what happens in common law and civil law if no contract is concluded? These and more questions are addressed in this guide. The most commonly used building contract models and terms & conditions are explained in a way that is legally sound, while understandable to the lay reader. This guide is therefore especially written for architects, consulting engineers, contractors, students at technical schools and all those working in the field of building law who are in need of thorough going information. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis E.M. Bruggeman A.Z.R. Koning Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2018 Edition: 1

Omgevingsrecht / Publiekrecht 2018-2019

€ 46 -

Omgevingsrecht/Publiekrecht Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten waarin de overheid – vaak via allerlei vergunningstelsels – sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en ook dat komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is het studieboek zeer geschikt voor een brede groep lezers: iedereen die zich wil verdiepen in het bestuursrecht of in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Omgevingsrecht/publiekrecht geeft in heldere taal een diep inzicht in dit rechtsgebied, met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk waarin uitgebreid wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht en het omgevingsrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid en waarbij de leesbaarheid en de logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het ‘juridische denken’ en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden en interpreteren van artikelen daarin. Author(s): E. Alders Publisher: Sdu Uitgevers Published at: October 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 3 worden behandeld: • Aanvang en uitvoeringsduur van het werk • Bouwtijdverlenging De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen. Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 66 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 4 worden behandeld: • Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging • Vertragingsschade De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen. Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2018 Edition: 1

Praktische toelichting op de UAV 2012

€ 34 -

In deze uitgave is de tekst van de UAV 2012 opgenomen en voorzien van commentaar. Dit commentaar is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van het werken met de UAV 2012. Het commentaar is in eenvoudige bewoordingen geformuleerd en slechts summier voorzien van voetnoten en verwijzingen naar rechtspraak. De tekst bevat uitdrukkelijke aandachtspunten en een heldere uitleg van een groot deel van de bepalingen. De keuze betreffende de vraag welke bepalingen te voorzien van commentaar is ingegeven door de praktijk van alledag, waarbij behoefte bestaat aan snelle duiding van de betekenis van de tekst. Deze uitgave is voorzien van een bijlage waarin de tekst van de UAV 1989 en die van de UAV 2012 naast elkaar is gezet. Hiermee is in één oogopslag duidelijk waar de verschillen zitten. De online versie van deze titel is te raadplegen op IBR Tracker (www.ibrtracker.nl), het online kenniscentrum van het Instituut voor Bouwrecht. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2018 Edition: 1

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

€ 33 -

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit: - Europese uitspraken en conclusies - Uitspraken van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter - Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts - Uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst 'Actualiteiten Bouwrecht' (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie. In deze bundel zijn de samenvattingen van de in 2017 gepubliceerde uitspraken opgenomen, met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2017 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. Eerder al verscheen een bundel met de in 2016 gepubliceerde uitspraken. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers. Author(s): N. van Wijk-van Gilst H.P.C.W. Strang Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: April 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 66 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 1 worden behandeld: * Algemene inleiding * De oplevering * De onderhoudsperiode * Herstel en schadevergoeding Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: March 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 113 -

Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst <(>&<)> Commentaar Bouwrecht voor u de ideale primaire bron. U vindt in deze 6e druk een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011, uitgaande van de stand per 1 maart 2018. Met deze 6e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Bouwrecht bent u in staat binnen enkele minuten de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Aangevuld met zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving, compact commentaar en rechtspraak. Daarmee heeft u alles tot uw beschikking om uw werk tot in de puntjes te kunnen doen. T<(>&<)>C Bouwrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk) waarbij in de aantekeningen #Komend recht# de tekst van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is verwerkt zoals deze luidt op het moment dat dit boek is gedrukt. Daarnaast zijn opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar. Wetgeving en commentaar zijn bijgewerkt tot de situatie per 1 maart 2018. Tekst <(>&<)> Commentaar Bouwrecht is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk of studie met het bouwrecht te maken heeft. Author(s): M.L. van der Beek M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: April 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 113 -

Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst & Commentaar Bouwrecht voor u de ideale primaire bron. U vindt in deze 6e druk een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011, uitgaande van de stand per 1 maart 2018. Met deze 6e druk van Tekst & Commentaar Bouwrecht bent u in staat binnen enkele minuten de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Aangevuld met zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving, compact commentaar en rechtspraak. Daarmee heeft u alles tot uw beschikking om uw werk tot in de puntjes te kunnen doen. T&C Bouwrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk) waarbij in de aantekeningen #Komend recht# de tekst van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is verwerkt zoals deze luidt op het moment dat dit boek is gedrukt. Daarnaast zijn opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar. Wetgeving en commentaar zijn bijgewerkt tot de situatie per 1 maart 2018. Tekst & Commentaar Bouwrecht is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk of studie met het bouwrecht te maken heeft. Author(s): H.L. van der Beek Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: March 2018 Edition: 6

Bouwrecht en Brandveiligheid

€ 555 - MBO+

Indien u behoefte heeft om binnen één dag een breed en actueel beeld te vormen van het publiekrechtelijke bouwrecht in relatie tot brandveiligheid, is dit dé opleiding die geschikt is voor u. Tijdens de opleiding komen onderwerpen voorbij die betrekking hebben op: Bestuursrecht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (regelt de omgevingsvergunning), Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordeningen en jurisprudentie hieromtrent. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw eigen werkomgeving. Na afloop van de opleiding kunt u vragen beantwoorden, zoals; Wat mag en kan een bevoegd gezag van u eisen? Welke verplichtingen hebt u als eigenaar en/of gebruiker vanuit de overheid? Moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen of kunt u met een melding volstaan?  Voor wie is de opleiding Bouwrecht en Brandveiligheid interessant De opleiding is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. Denk hierbij aan; Eigenaars en gebruikers van gebouwen Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars Medewerkers van de brandweer Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus

Juridische Aspecten Vastgoed - Bouwrecht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw. In deze cursus wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. We gaan in op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten en de van toepassing zijnde jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet lopen zoals alle betrokkenen hadden verwacht. Onderwerpen De verhouding opdrachtgever – adviseur De verhouding tussen de adviseurs onderling De verhouding opdrachtgever – uitvoerder De verhouding tussen de uitvoerders onderling Bij al deze onderwerpen komt aan de orde: Is sprake van een resultaats- of van een inspanningsverplichting? (beperking van) aansprakelijkheid Meningsverschillen en hoe daarmee om te gaan Geschilbeslechting Werkvormen De cursist zal actief worden betrokken. Er zullen diverse opdrachten worden verstrekt. De resultaten zullen gezamenlijk worden besproken. De leerstof wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is ruimte voor vragen uit de praktijk.   Leerdoelen Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid. Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt.   Literatuur De benodigde literatuur wordt van tevoren bekend gemaakt. Rooster Deze module bestaat uit drie dagdelen.

Bouwkostendeskundige

€ 6395 - Post-HBO

De bouwkostendeskundige is als adviseur betrokken bij het tot stand komen van een bouwwerk. Van een bouwkostendeskundige wordt gevraagd een inschatting te maken van de bouwkosten in alle fasen van het bouwproces. In toenemende mate is er behoefte aan de vroegtijdige inzet van een bouwkostendeskundige, met name in de initiatieffase. De rol van een bouwkostendeskundige is die van een sparringpartner in het team van opdrachtgever, architect, constructeur, overheid en aannemers. Van hem wordt gevraagd om aanpassingen te doorgronden en kostenconsequenties daarvan te kunnen aangeven. In deze opleiding leer je de professionele vaardigheden van dit vak. Doel Je verbreedt de kennis op het gebied van bouwkosten en persoonlijke vaardigheden. Na afloop van de opleiding ben je in staat beter te functioneren in de verschillende fasen van het bouwproces en in de belangenbehartiging van jezelf en anderen. Inhoud Rol en positie van de Bouwkostendeskundige, Gebouwde omgeving en Vastgoedkunde, Bouwrecht en contractmanagement, Bouwtijddeskundigheid, Lean voor bouwkostendeskundigen / Lastplanner, Ontwerp versus Bouwkosten, Projectontwikkeling / Vastgoed rekenen, Bouwkostenmanagement, Installaties en installatiekosten, Marktontwikkelingen, Onderhandelen, Zelfmanagement en conflicthantering. Toelatingsvoorwaarden Een HBO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste vijf jaar werkervaring als zelfstandig calculator of kostenadviseur is een pré. Voor wie? Personen die een ruime ervaring hebben op het gebied van bouwkosten en werkzaam zijn bij bouw- en installatiebedrijven, architecten- en adviesbureaus, projectontwikkelaar, woningcorporaties, overheidsdiensten of de toeleveringsindustrie.

Verdieping Bouwrecht (Bouwcontracten, Verantwoordelijkheid voor schade en de CAR verzekering)

€ 595 - HBO

Schade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor meerdere betrokken partijen verantwoordelijk zijn. Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt, die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan mede-aansprakelijkheid en eigen schuld in één casus samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid over en weer te verdelen. mr. Van Ee, Bouwcontracten In dit onderdeel komen alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden aan bod (waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011). Bijzondere aandacht hierbij zal uitgaan naar de bepalingen waarover in de praktijk veel onderhandeld wordt en bepalingen die voor financiers van belang zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan DBFM contracten en de in dat verband gebruikelijke back-to-back onderaanneemcontracten (MTC contract & EPC contract) en directe overeenkomsten op grond waarvan de financiers een instaprecht in het project verkrijgen.    Behandeling van alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden Bijzondere aandacht voor (bouw)contracten die worden gebruikt in een PPS (DBFMO) structuur Tips & tricks voor het opstellen van aanneemcontracten prof. Keirse, Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw. Over (samenloop van) eigen schuld en mede-aansprakelijkheid Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van mede verantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan. Mede-aansprakelijkheid en eigen schuld De aansprakelijkheid Exoneratieclausules in de praktijk ing. Pels Rijcken, De juridische achtergrond van de CAR-verzekering in de praktijk De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. Hoe deze verzekeringen tot stand komen en welke afhankelijkheden zijn er vanuit de verzekeringsmarkt. Onderwerpen Bouwcontracten Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw. CAR verzekering Sprekers mr. D.J.L. van Ee advocaat NautaDutilh N.V. prof. mr. A.L.M. Keirse hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam ing. H. Pels Rijcken practice leader Construction & Engineering Aon Risk Solutions

Verdieping Bouwrecht Prijs, meer en minder werk, ontbinding, opzegging en beëindiging

€ 495 - HBO

Deze dag wordt u door 2 docenten uit de praktijk, verdiepend op de hoogte gebracht op het gebied van Bouwrecht. Het betreft een verdiepingscursus dus uw participatie en inbreng worden zeer op prijs gesteld! mr. Klunne, Prijs, meer en minder werk Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meer dan alleen de overeengekomen prijs? En op welk moment moet daar aanspraak op worden gemaakt en onder welke noemer? In de praktijk blijkt dat niet altijd op tijd en onder de juiste noemer wordt geclaimd. Ancella Klunne zal de verschillende aanspraken bespreken aan de hand van de bepalingen uit het BW, de UAV en de UAV-GC. Na afloop van deze cursus beschikt u over een helder overzicht.   Meerwerk en andere aanspraken UAV Wijzigingen UAV-GC Meldplicht Minderwerk versus gedeeltelijke opzegging mr. Huith,  Ontbinding, opzegging en beëindiging Aan de orde komt hoe en onder welke omstandigheden een werk kan worden beëindigd of voltooid. Onder meer ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing worden besproken. Georg Huith richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouwen en treedt op voor diverse overheden, ontwikkelaars, andere bouwopdrachtgevers en adviseurs. Hij heeft ruime ervaring als raadsman bij (complexe) bouwgeschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten. Ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing Juridische en financiële aspecten van beëindiging van bouwcontracten Aanbestedingsrechtelijke aspecten van voltooiing van een werk door een derde Onderwerpen Prijs, meer en minder werk Ontbinding, opzegging en beëindiging Sprekers mr. G.J. Huith advocaat Croon Advocaten  mr. A.M. Klunne advocaat Staal Advocaten B.V.

Verdieping Bouwrecht

€ 795 - HBO

Schade in de bouw is meer dan eens het gevolg van een samenloop van omstandigheden waarvoor meerdere betrokken partijen verantwoordelijk zijn Dag 1: maandag 28 oktober 2019 mr. Van Ee, Bouwcontracten In dit onderdeel komen alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden aan bod (waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011). Bijzondere aandacht hierbij zal uitgaan naar de bepalingen waarover in de praktijk veel onderhandeld wordt en bepalingen die voor financiers van belang zijn. Ook zal aandacht worden besteed aan DBFM contracten en de in dat verband gebruikelijke back-to-back onderaanneemcontracten (MTC contract & EPC contract) en directe overeenkomsten op grond waarvan de financiers een instaprecht in het project verkrijgen.    Behandeling van alle in de bouw gebruikelijke standaardvoorwaarden Bijzondere aandacht voor (bouw)contracten die worden gebruikt in een PPS (DBFMO) structuur Tips & tricks voor het opstellen van aanneemcontracten prof. Keirse, Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw. Over (samenloop van) eigen schuld en mede-aansprakelijkheid Als bijvoorbeeld een architect of constructeur een rekenfout maakt, die ten onrechte niet door de aannemer wordt opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest, gaan mede-aansprakelijkheid en eigen schuld in één casus samen en rijst de vraag hoe de aansprakelijkheid over en weer te verdelen. Deze problematiek wordt door het gebruik van exoneratieclausules in de praktijk (nog) complexer. Door te werken met de artikelen 6:101 en 6:102 BW reikt deze cursus een gedifferentieerd systeem aan waarmee in de praktijk voor de verschillende gevallen van mede verantwoordelijkheid een billijke oplossing aan de hand kan worden gedaan. Mede-aansprakelijkheid en eigen schuld De aansprakelijkheid Exoneratieclausules in de praktijk dhr. Pels Rijcken, CAR verzekering De construction-all-risks-verzekering, kortweg CAR-polis genoemd, geeft uitgebreide dekking voor aanbouwrisico's (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). Aanverwant is de montageverzekering voor installatiewerken. Hoe deze verzekeringen tot stand komen en welke afhankelijkheden zijn er vanuit de verzekeringsmarkt. Dag 2: maandag 25 november 2019 mr. Klunne, Prijs, meer en minder werk Wanneer heeft een aannemer recht op betaling van meer dan alleen de overeengekomen prijs? En op welk moment moet daar aanspraak op worden gemaakt en onder welke noemer? In de praktijk blijkt dat niet altijd op tijd en onder de juiste noemer wordt geclaimd. Ancella Klunne zal de verschillende aanspraken bespreken aan de hand van de bepalingen uit het BW, de UAV en de UAV-GC. Na afloop van deze cursus beschikt u over een helder overzicht.   Meerwerk en andere aanspraken UAV Wijzigingen UAV-GC Meldplicht Minderwerk versus gedeeltelijke opzegging mr. Huith,  Ontbinding, opzegging en beëindiging Aan de orde komt hoe en onder welke omstandigheden een werk kan worden beëindigd of voltooid. Onder meer ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing worden besproken. Georg Huith richt zich vooral op infrastructurele bouwprojecten en utiliteitsbouwen en treedt op voor diverse overheden, ontwikkelaars, andere bouwopdrachtgevers en adviseurs. Hij heeft ruime ervaring als raadsman bij (complexe) bouwgeschillen, zowel bij de civiele rechter als bij verschillende arbitrage-instituten. Ontbinding, voltooiing door een derde,  opzegging, beëindiging in onvoltooide staat en schorsing Juridische en financiële aspecten van beëindiging van bouwcontracten Aanbestedingsrechtelijke aspecten van voltooiing van een werk door een derde Onderwerpen Bouwcontracten Meerzijdige verantwoordelijkheid voor de schade (omvang) in de bouw. CAR verzekering Prijs, meer en minder werk Ontbinding, opzegging en beëindiging Sprekers mr. D.J.L. van Ee advocaat NautaDutilh N.V. mr. G.J. Huith advocaat Croon Advocaten  prof. mr. A.L.M. Keirse hoogleraar Burgerlijk Recht Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall), Universiteit Utrecht, raadsheer Hof Amsterdam mr. A.M. Klunne advocaat Staal Advocaten B.V. ing. H. Pels Rijcken practice leader Construction & Engineering Aon Risk Solutions

19 sept., 3, 15 en 29 okt., 12, 19 en 26 nov. 2019 - De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot sloop (I t/m XII)

€ 3996 -

In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. Casus onderwijs is een beproefde didactische methode, waar alle juristen mee opgeleid zijn. In deze cursus wordt deze methode nu ook postacademisch toegepast. Kennis wordt zo inzichtelijker en beklijft beter. In deze cursus volgt u het ontwerp van de juridische vormgeving van een bouwproces en alle daarop volgende fasen van ontwerp van het bouwwerk tot en met de oplevering, afgesloten met een gang naar de rechter of de arbiter. Na afloop, ook van ieder deel op zich, zit u weer goed in de regelgeving en bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting (o.b.v. Drie Dagdelen Deal). De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Donderdagochtend 19 september 2019 - De contracteringsstrategie (I) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Ieder bouwproject begint met het maken van keuzen door de opdrachtgever: welk bouwcontractmodel, welke samenwerkingsvorm en welke vorm van (voorkomen van) geschilbeslechting? In dit eerste deel worden de smaken waaruit gekozen kan worden, ingeleid aan de hand van de onderwerpen die bepalend zijn: mate van bemoeienis van de opdrachtgever, prijsvorming en risico management. Samengevat: leidt de gemotiveerde keus naar UAV 2012, bouwteam, UAV-GC, rechter of arbitrage; VOF, CV of BV? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Donderdagochtend 3 oktober 2019 - De keus van de samenwerkingsvorm (II) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII) In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Bij (de ontwikkeling van) bouwprojecten is van oudsher behoefte aan samenwerkingsverbanden. Sommige standaard geregeld, andere vragen om een maatwerk aanpak. In het eerste deel wordt ingegaan op oude en nieuwe juridische varianten, contractueel en in de vorm van rechtspersonen. Denk aan ontwikkelings- en bouwcombinaties, CV/BV constructies, ‘prebid’ en consortium overeenkomsten en allianties. Wat zijn de voornaamste kenmerken van veelgebruikte samenwerkingsvormen, de keuze van een geschikte samenwerkingsvorm en de belangrijkste contractuele envennootschapsrechtelijke regelingen?Het kan ook mis lopen met een samenwerking. Dan moet er beëindigd worden en dient een herstructurering van samenwerkingsverbanden plaats te vinden. Insolventie dreigt alsdan: hoe en door wie welke rechten veilig te stellen. Welke keus is er in beëindigings- en voortzettingsbedingen, afbouwgaranties, retentierecht en zekerheden en positie van derden, waaronder banken en garantstellers? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Donderdagmiddag 3 oktober 2019 - De keus van het bouwcontractmodel (III) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII) In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Wat betekenen de bouwcontractmodellen voor de opdrachtgever en de beoogde opdrachtnemer? Met hoeveel partijen moet – door wie – gecontracteerd worden? Hoe gebeurt dat onder de verschillende modellen? Wat zijn de consequenties van die keuzen voor de opdrachtgever enerzijds en de opdrachtnemer/aannemer/ontwerper anderzijds? Wat betekent welk model voor de prijs van het werk, voor de verschillende taken die bij ieder project uitgevoerd moeten worden en voor hoe partijen onderling hun relaties vorm geven? Concreet: wat betekent de keus al naar gelang het gaat om en renovatie, nieuwbouw, verduurzamingsopdracht etc.? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagochtend 15 oktober 2019 - Back-to-back contracten (IV) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Bij de realisatie van een werk zijn vaak meer dan twee partijen betrokken, mede ook vanwege steeds verdergaande specialisatie van bouwbedrijven. De opdrachtgever kan ervoor kiezen het werk op te splitsen en voor ieder deel een aannemingsovereenkomst te sluiten (nevenaanneming), of hij kan het volledige werk opdragen aan een aannemer, die dan vervolgens delen daarvan weer aan derden opdraagt (onderaanneming). In dat laatste geval zal de aannemer (die dan hoofdaannemer wordt) proberen zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever zoveel mogelijk door te leggen naar de onderaannemer(s). In de praktijk blijkt dat echter niet altijd te lukken en sluiten hoofd- en onderaannemingsovereenkomst vaak niet naadloos op elkaar aan. Zelfs niet als in de onderaannemingsovereenkomst een zogenaamde back-to-back clausule is opgenomen. Tijdens deze bijeenkomst zal de verhouding tussen de hoofdaannemingsovereenkomst en de onderaannemingsovereenkomst aan de orde komen, onder meer onder het regime van de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en bij DBFMO-contracten. Hierbij zullen mogelijke geschillen over back-to-back clausules worden besproken die zouden kunnen ontstaan. Daarbij zal onder meer worden stilgestaan bij het leerstuk van de ‘battle of forms’, de verrekening van meer- en minderwerk, de gevolgen voor de planning en kortingsregelingen, goedkeuring van betalingstermijnen en geschillenbeslechting.Vervolgens zullen voorbeelden van de hand worden gedaan van diverse soorten back-to-back clausules (onder meer bij DBFMO-contracten). De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagmiddag 15 oktober 2019 - De ontwerpfase (V) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Vaak wordt bij de ontwerpfase alleen gedacht aan de rol van de architect en diens aansprakelijkheidsbeperkingen en strak vasthouden aan zijn auteursrecht. Dit doet de praktijk geen recht. De architect ontwerpt het bouwwerk, maar met zijn ontwerp alleen kan het nog niet gebouwd worden. Tal van andere adviseurs zijn nodig: denk aan de ontwerper van de constructie en de installaties. Daarmee zijn nog lang niet alle adviseurs die werken onder vigeur van de DNR 2011 inbeeld: projectmanagers, adviseurs die het BIM traject ontwikkelen etc. etc.Wie spelen allemaal een rol en wat betekent hun verschillende betrokkenheid in de verschillende fasen van het bouwproject juridisch: ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de uitvoerende partijen en ten opzichte van de opdrachtgever? Maakt het daarbij nog uit dat er gekozen is voor een bepaald bouwcontractmodel? En wat als een adviseur een dubbelrol heeft zowel aan de zijde van de opdrachtgever, alsook in de uitvoeringsfase aan de zijde van de aannemer? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagochtend 29 oktober 2019 - De verplichtingen van de aannemer (VI) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Wat is de primaire verplichting die de aannemer/opdrachtnemer op zich neemt? Het uiteindelijk uitvoeren van een bouwwerk dat voldoet aan de overeenkomst in de brede zin van het woord. Essentieel bij de vraag of dat bouwwerk goed is gerealiseerd, is de vraag naar goed en deugdelijk werk. Wat moet daar nu onder verstaan worden? Wanneer is daaraan voldaan? Hoe gaan rechters en arbiters om met beoordeling van de stelling dat het bouwwerk niet aan de eisen van de overeenkomst voldoet ? Wat is noodzakelijk voor een eventueel verzet tegen de stelling dat niet voldaan is aan die eisen?En: wat is de stand van zaken rond de UAV garantie? Hoe zit de regeling van de aansprakelijkheid voor bouwstoffen (voorgeschreven, niet voorgeschreven, functioneel ongeschikt) in elkaar? Hoe luiden de regels omtrent voorgeschreven leveranciers en onderaannemers? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagmiddag 29 oktober 2019 - Tijd (VII) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. De periode waarin het ontwerp uitgevoerd moet worden, moet van tevoren worden bepaald. Wat zeggen de algemene voorwaarden van de bouwcontractmodellen daarover: is dat nog eventueel bepalend voor de keus voor het ene of het andere model? Tijdens de bouw is vertraging een veel voorkomend gebeuren. Waar moeten de opdrachtgever en de opdrachtnemer/aannemer op letten wanneer dit zich voor doet: welke formele stappen dienen wanneer door wie gezet te worden? Wanneer heeft de opdrachtnemer/aannemer automatisch recht op termijnverlenging? Wanneer kan hij om termijnverlenging verzoeken? Is een verzoek of melding nog wel nodig? Wie moet wat en hoe bewijzen? Welke middelen staan de opdrachtgever ten dienste om de uitvoering te bespoedigen? Wat betekent het begrip korting en wanneer mag dat wel of niet onbeperkt toegepast worden? Welke verweermiddelen staan de opdrachtnemer/aannemer ten dienste? Wanneer heeft de aannemer aanspraak op vergoeding van stagnatieschade? Wat is de relatie met meerwerk/bijbetaling en welke aanknopingspunten bieden de UAV 2012 en de UAV-GC 2005? Welke schade is stagnatieschade? Welke kosten vallen daaronder en hoe deze te berekenen? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagochtend 12 november 2019 - De prijs van het werk (VIII) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. De aanneemsom verandert nooit, zo wordt geleerd. Maar die aanneemsom is zelden de prijs waartegen een werk uiteindelijk moet worden afgerekend. Na het sluiten van de overeenkomst zijn er vele redenen waarom de prijs, waarvoor gedacht werd dat het werk gerealiseerd kon worden, wordt aangepast. Wat bepalen de verschillende algemene voorwaarden voor de verschillende bouwcontract modellen (en was de keuze dan wel zo verstandig)? Wat betekent meer- en minder werk voor wat aan het eind van de dag betaald moet worden? Welke andere vormen van bijbetaling zijn er? En wat zijn de financiële consequenties van overschrijding van afgesproken tijdstippen van tussentijdse mijlpalen en/of van oplevering door wie dan ook veroorzaakt? Het BW bevat ook nog dwingend recht: wat is daarvan het gevolg in een concrete situatie? De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Studiemiddag 12 november 2019 - Betalingsverplichting: wanneer en hoeveel (IX) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. De financiële bepalingen van de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2005 zijn voor de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer/opdrachtnemer van groot belang. In deze bijeenkomst wordt het financiële systeem van deze algemene voorwaarden onder de loep genomen. Centraal staan de volgende vragen: Hoe moet de opdrachtgever betalen voor de prestatie van de aannemer? Wanneer moet hij betalen? Hoeveel moet hij betalen? Wat is rechtens wanneer hij te laat of te weinig betaalt? Wat houdt het systeem van termijnbetalingen in? Hoe moet betaald worden als vervroegd afscheid genomen wordt van elkaar? Wat is de relatie onder de UAV-GC 2005 van de prestatieverklaring met de betaling? Wie moet waarvoor en hoe zekerheid stellen? Wat voor machtsmiddelen hebben opdrachtgever en opdrachtnemer/aannemer om de andere partij tot betaling te dwingen? Denk hierbij ook aan het retentierecht. De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagochtend 19 november 2019 - Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studieochtend is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. De aansprakelijkheid na oplevering is één van de belangrijkste thema’s in de bouwrechtspraak. De regels onder vigeur van de wet, de UAV 2012 (1989) en de UAV-GC 2019? (2005) zijn niet geheel gelijkluidend en het is dan ook van groot belang om te onderkennen wat het eigene is aan de verschillende regels. In deze bijeenkomst worden de regels uit de doeken gedaan voorzien van een overzicht van belangrijke en recente rechtspraak. Daarbij gaat het met name om de volgende onderwerpen: het verschil tekortkoming-gebrek; relevantie toezicht tijdens uitvoering en/of oplevering voor de aansprakelijkheid na oplevering; duur en omvang van de aansprakelijkheid. De verschillende verzekeringen komen op hoofdlijnen aan de orde: CAR/Montage (dekking in de tijd: BT en OHT; dekkingsbegrenzers: schade aan het werk); AVB (positie t.o.v. CAR, dekkingsbegrenzers: schade aan personen en zaken); BA (adviseurs) en exoten (BOV: bouw-ontwerpverzekering). De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagmiddag 19 november 2019 - Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 395 - WO

Deze studiedmiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. In veel bepalingen in de algemene voorwaarden wordt verlangd, dat er onmiddellijk, binnen bekwame tijd e.d. iets wordt gemeld door de ene aan de andere partij. Daarnaast zijn er de verjarings- en vervaltermijnen die in acht genomen moeten worden in het traject van het aansprakelijk houden van de wederpartij. Hoe ziet dat traject eruit? Hoe zwaar wordt er getild aan het naleven van voorschriften inzake de ingebrekestelling? Wat is rechtens indien termijnen wordenoverschreden? De onderwerpen worden besproken aan de hand van het BW, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagmiddag 26 november 2019 - Geschilbeslechting (XII) (onderdeel Modulaire cursus)

€ 410 - WO

Deze studiemiddag is onderdeel van de modulaire cursus De juridische lotgevallen van een bouwproject van initiatief tot de sloop (I t/m XII). In deze modulaire cursus (12 dagdelen) worden de belangrijkste onderwerpen uit het privaatrechtelijk bouwrecht benaderd vanuit één en dezelfde casus. De cursus en de casus zijn zo opgezet dat dagdelen afzonderlijk gevolgd kunnen worden; deelnemers aan meerdere dagdelen genieten voorrang en krijgen korting. Een bouwproject is in beginsel ten einde met de realisatie. Maar de juridische problemen kunnen partijen nog lang daarna bezighouden. Juridische problemen hoeven evenwel niet zo ver te komen. Er zijn tal van methoden om te voorkomen dat een geschil zo escaleert dat de rechter of de arbiter erbij gehaald moet worden. Welke mogelijkheden zijn er tijdens het bouwproces om te voorkomen dat problemen uit de hand lopen? En als ze dan onverhoopt uit de hand lopen: wat is dan het beste forum? Over deze keuzen moet ook in de ontwerpfase van het hele bouwproject nagedacht worden. De volgende onderwerpen worden in deze modulaire cursus behandeld:19 sept De contracteringsstrategie (I)3 okt De keus van de samenwerkingsvorm (II)3 okt De keus van het bouwcontractmodel (III)15 okt Back-to-back contracten (IV)15 okt De ontwerpfase (V)29 okt De verplichtingen van de aannemer (VI)29 okt Tijd (VII)12 nov De prijs van het werk (VIII)12 nov Betalingsverplichtingen: wanneer en hoeveel (IX)19 nov Aansprakelijkheid na oplevering en verzekering (X)19 nov Verjarings- en vervaltermijnen in het bouwrecht (XI)26 nov Geschilbeslechting (XII)

Dinsdagmiddag 10 december 2019 - Blockchain en het bouwrecht

€ 395 - WO

Studiemiddag Blockchain en het bouwrecht Het kan u niet ontgaan zijn: de afgelopen tijd was blockchain-technologie volop in het nieuws. Blockchains zouden een radicaal nieuwe manier vormen om gegevens op te slaan, informatie te delen en overeenkomsten te sluiten. Veel van de toepassingen beogen een systeem te vervangen dat tot dusverre gebaseerd is op vertrouwen in een centrale autoriteit. Zo maakt blockchain-technologie het onder meer mogelijk om op veilige wijze financiële transacties te voltooien zonder enige tussenkomst van een bank als derde partij. Naast de banken zouden talloze derde partijen met vergelijkbare functies, denk bijvoorbeeld aan het kadaster, zich volgens de blockchain-optimisten zorgen moeten gaan maken. Maar zal het allemaal wel zo’n vaart lopen? Er zijn nog veel vragen over deze technologie en, zoals bij elke nieuwe technologie, loopt het recht altijd achter op de ontwikkeling. Daarom is het goed om nu al, in een vroeg stadium van die ontwikkeling, een kritische blik te werpen op de mogelijkheden, de wenselijkheid en de juridische knelpunten van deze technologie. In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de technologie achter én het recht voor blockchains. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: de werking van een blockchain, de bestaande toepassingen, de positie binnen het Nederlandse recht en de mogelijke toepassingen binnen de bouw. DATUM: Dinsdag 10 december 2019 INLEIDER(S): mr. J.J. (Joost) Linnemann, CEO Kennedy Van der Laan en mr. M.P. (Martijn) Loth, Advocaat Kennedy Van der Laan LOCATIE: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht TIJDSTIP: 13.30 - 17.00 uur PRIJS: € 395,- excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal PAPIEREN EXEMPLAAR STUDIEMATERIAAL: € 25,- excl. BTW DOELGROEP: Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren NIVEAU: Verdieping NOVA-RECHTSGEBIED: Bouwrecht (vastgoedrecht) | Algemene praktijk (burgerlijk recht) NOVA-PUNTEN: 3 PO-punten AANTAL DEELNEMERS: 38 PROGRAMMA: 13.00 - 13.30 uur ontvangst 13.30 - 15.00 uur inleiding over blockchain in het algemeen 15.00 - 15.15 uur pauze 15.15 - 16.45 uur inleiding over blockchain in het bouwrecht 16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Juridische Aspecten Vastgoed - Bouwrecht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw. In deze cursus wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. We gaan in op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten en de van toepassing zijnde jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet lopen zoals alle betrokkenen hadden verwacht. Onderwerpen De verhouding opdrachtgever – adviseur De verhouding tussen de adviseurs onderling De verhouding opdrachtgever – uitvoerder De verhouding tussen de uitvoerders onderling Bij al deze onderwerpen komt aan de orde: Is sprake van een resultaats- of van een inspanningsverplichting? (beperking van) aansprakelijkheid Meningsverschillen en hoe daarmee om te gaan Geschilbeslechting Werkvormen De cursist zal actief worden betrokken. Er zullen diverse opdrachten worden verstrekt. De resultaten zullen gezamenlijk worden besproken. De leerstof wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is ruimte voor vragen uit de praktijk.   Leerdoelen Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid. Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt.   Literatuur De benodigde literatuur wordt van tevoren bekend gemaakt. Rooster Deze module bestaat uit drie dagdelen.

Auteursrecht van de architect

€ 35 -

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied, waar architecten, aannemers, grote en kleine ontwikkelaars hun weg moeten vinden, soms zelfs middels een gang naar de rechter. Een ander grijs gebied zit tussen het wijzigen van een architectonische creatie en het misvormen of verminken ervan. Ook hier moet rechtspraak soms de richting aangeven. De afgelopen jaren is er op deze en aanpalende gebieden belangrijke richtinggevende rechtspraak verschenen. Vandaar dit boekje. Geprobeerd is om helder en veelvuldig met foto's geïllustreerd een beeld te geven van het auteursrecht dat ook de architect toekomt, en van haar begrenzingen. Dat hem/haar dat auteursrecht toekomt, daarvan is de architect zich steeds meer bewust. En dat betekent dat andere participanten in het bouwproces er maar beter rekening mee kunnen houden! Author(s): C.A. Adriaansens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1