Opleidingen & Cursussen: Bouwrecht

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw

€ 41 -

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw. Beoogd wordt antwoord te geven op twee hoofdvragen, te weten: (i) wanneer is sprake van vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze, en (ii) op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo'n geval aanspraak worden gemaakt? Dit boek is bestemd voor iedereen in de bouw die te maken krijgt met vertraging en daaruit voortvloeiende schade en wil weten wat hem dan te doen staat. Author(s): A.F.J. Jacobs Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2013 Edition: 1

Aansprakelijkheid in de bouw

€ 70 -

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw contractpartij ook contracteert, bouwen is mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders. Bovendien kan er iets mis gaan wat u niet had voorzien of kon voorzien. De tweede druk van Aansprakelijkheid in de bouw beoogt een update te geven van de allernieuwste algemene voorwaarden in de bouw. De UAV 2012 zijn het uitgangspunt van de bespreking. Aansprakelijkheid in de bouw is een wegwijzer in het bouwrecht. De opzet is zo praktisch dat zowel opdrachtgever als ontwerpende of uitvoerende bouwpartij helderheid verkrijgt over welke rechten en plichten men heeft: voorafgaand, tijdens en na voltooiing van het bouwproces. De volgende onderwerpen komen aan bod: * Meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw * Geschilbeslechting en rechtsingangen * Voor- en nadelen van arbitrage * Welk bouwcontract met welke algemene voorwaarden? * Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid * (Pre)contractuele waarschuwingsplicht * (Falend) directietoezicht * Verplichtingen van partijen * Bouwstoffen en leveranciers * Onderaanneming en nevenaanneming * Bouwtijd en vertraging * Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering * Opzegging en ontbinding van de overeenkomst * Schorsing van het werk * Opschorting van betaling * Retentierecht * Meer- en minderwerk * Oplevering en aansprakelijkheid * Zichtbare, verborgen en ernstige gebreken * Aansprakelijkheid na de oplevering * Herstel en schadevergoeding * Verval- en verjaringstermijnen * Aansprakelijkheid en garanties Dit unieke boek is bestemd voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Author(s): B.E. Hertstein Publisher: Het BouwRechtBedrijf Published at: April 2013 Edition: 1

Dinsdag 31 maart 2020 - Studiemiddag Garanties in de bouw

€ 395 - WO

Garanties zijn in de bouwpraktijk niet weg te denken. Maar toch zijn garanties een onderbelicht onderdeel van het bouwrecht. Zo zijn er in de praktijk nogal wat verschillende soorten garanties. Denk aan de UAV 2012 en de garantie- en waarborgregeling voor consumenten. Wat is een garantie nu precies? Hoe leg je een garantie uit? Kan het ontwerprisico verlegd worden via een garantie? Hoe zit met de garanties van onderaannemers of leveranciers? Kan de opdrachtgever daar rechtstreeks een beroep op doen? Kan de aannemer een leveranciersgarantie overdragen aan de opdrachtgever? Hoe is dit geregeld in de UAV 2012 en UAV-GC 2005? Hoe doe je een beroep op een garantie en heb je dan te maken met de wettelijke klachtplicht? En wat betekent de garantie voor de onderzoeksplicht van de opdrachtgever? Hoe verhoudt een garantie zich tot de regels van non-conformiteit? En wat als een garantie eigenlijk een verkapte exoneratie is? Ten slotte, wie moet nu wat bewijzen om aanspraak te kunnen maken op een garantie? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de antwoorden!

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Basiscursus Bouwregelgeving - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

Bouwwerken moeten passen in hun omgeving. Ze mogen geen gevaar opleveren voor bewoners en gebruikers. Ook moeten ze voldoen aan eisen zoals bijvoorbeeld bruikbaarheid. Om hier als overheid zicht op te hebben moet een initiatiefnemer vaak een vergunning om te bouwen aanvragen. Onder de Wabo zijn de verschillende vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning van aanvraag tot handhaving Vergunningvrij bouwen Bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Kruimelgevallen Rechtsbescherming en handhaving Niet voor alle bouwactiviteiten is een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen mag vergunningvrij gebouwd worden. Maar ‘vergunningvrij’ is niet hetzelfde als ‘regelvrij’. Ook vergunningvrije bouwwerken moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. De basiscursus Bouwregelgeving onder de Wabo geeft inzicht in de vergunningverlening en regelgeving rond bouwen. U krijgt een samenhangend beeld vergunningverleningstraject, van aanvraag tot handhaving. De cursus geeft antwoord op vragen als: Waar heb je een omgevingsvergunning om te bouwen voor nodig? Welke procedure doorloopt een aanvraag en waar wordt die aan getoetst? Wanneer is bouwen vergunningvrij? Hoe handhaaf je bouwregels? En wat moet je doen als het bouwplan strijdig is met het bestemmingsplan? Deze cursus is bestemd voor medewerkers die aanvragen voor omgevingsvergunningen om te bouwen toetsen en medewerkers die werken op de front-office en bij bouw- en woningtoezicht. De cursus is ook geschikt voor advocaten en projectontwikkelaars.

Basiscursus Brandveiligheid gebouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1845 - MBO+

Principes van brandveiligheid bij gebouwen en de praktische toepassing daarvan Een ongeluk zit in een klein hoekje. Door onoplettendheid, onwetendheid, fouten in een proces of defecte apparatuur kan zomaar brand uitbreken. Als niet de juiste preventieve  en/of repressieve maatregelen zijn getroffen kan een klein vuurtje uitgroeien tot een inferno. Het leven van mens en dier komt dan in gevaar. Daarnaast kan er een miljoenenschade na brand ontstaan. Die gevolgen kunnen we beperken door tijdens het ontwerp-, bouw- en in de gebruiksfase van een bouwwerk een goede kennis van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid toe te passen. Regelgeving: Bouwbesluit 2012 Uitvoering in de praktijk: bouwen, installatie, organisatie (BIO) Voor overheden, bedrijven en (zorg)instellingen Zeer ervaren docenten binnen brandweer en advieswereld Inhoud De verantwoordelijkheid voor de toepassing van brandveiligheidseisen ligt daarbij steeds meer bij de gebruiker en eigenaar van een bouwwerk. De eigenaar is verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw, maar de gebruiker is verantwoordelijk voor het brandveilige gebruik ervan. Zo blijkt uit het Bouwbesluit 2012. In deze cursus krijgt u inzicht in het complexe systeem van brandveilig ontwerpen, bouwen en gebruiken. Naast de wet- en regelgeving wordt met name aandacht besteed aan de praktische toepassing en de algemene principes van brandveiligheid. U bekijkt deze aspecten door de bril van zowel gebouwbeheerders, adviseurs, vergunningverleners, toezichthouders als handhavers. Steekwoorden zijn: bouwen, installatie, organisatie (BIO) en brandveilig gebruik. Deze onderwerpen worden besproken door vakspecialisten met vele jaren ervaring, werkzaam bij onder andere de brandweer en advieswereld. Voor wie Deze cursus is bestemd voor bijvoorbeeld vergunningverleners, toezichthouders, gebouwbeheerders en gebruikers. Cursisten werken bij onder meer (zorg)instellingen, overheden, bedrijven, omgevingsdiensten en adviesbureaus. Het programma Hieronder vindt u een korte samenvatting van het programma. Voor het gehele programma verwijzen wij u graag naar de brochure. Dag 1: Kader en regelgeving Kader brandveiligheidsregelgeving Bouwkundig deel uit Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 2 Gelijkwaardigheid Brandonderzoek: regelgeving vs praktijk Dag 2: Omgeving en praktijk van brandveiligheid Ontwikkelingen omgeving van brandveiligheid Uitleg hoofdstuk 7 ‘Gebruik’ uit het Bouwbesluit 2012 Modellen en instrumenten brandveiligheid: werking en toepassing Certificering en kwaliteitsverklaringen van materialen Dag 3: Installaties en organisatie Brandbeveiligingsinstallatie deel uit Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 Inspectie en Certificering brandveiligheidsinstallaties Organisatorische maatregelen mbt brandveilig gebruik van een bouwwerk

Cursus bouwrecht

€ 1110 - HBO

Omschrijving De cursus Bouwrecht richt zich op (mede)verantwoordelijken voor de risicobeheersing in de bouw- en installatiebranche. Je leert in je risicoanalyse het juridische aandachtsgebied mee te nemen in het plan van aanpak. Je ontdekt hoe risico's te herkennen zodat je het juridische aandachtsgebied mee kunt nemen in je integrale projectaanpak. Herken je het probleem dat je niet bekend bent met alle juridische risico's die gepaard gaan met een project of contract Ben je je bewust van de financiele consequenties van deze risico's In de cursus Bouwrecht besteden we aandacht aan de meest relevante juridische aandachtspunten in het plan van aanpak en in de operationele uitvoering. Voor wie Je bent leidinggevende, projectmanager, projectleider, verkoper of lid van een projectteam en (mede)verantwoordelijk voor de risicobeheersing van projecten. Het niveau van deze training is hbo; er is geen specifiek aanvangsniveau vereist. Resultaat Na deze cursus Bouwrecht: Ken je de belangrijkste juridische aandachtspunten Ben je in staat juridische risico's te herkennen Weet je wat de financiele consequenties van juridische risico's zijn Ben je op de hoogte van rechten en plichten Ben je bekend met onder andere de ALIB, UAV, UAV-TI en UAV-GC Ben je in staat aan de hand van een checklist contracten te beoordelen Weet je hoe het eventuele aanbestedingsproces van invloed kan zijn op je juridische positie tijdens de latere uitvoering van het bouwcontract Programma Het juridisch kader Risicomanagement en bouwrecht Werkelijkheid versus juridische werkelijkheid Verbintenissen- en overeenkomstenrecht Uw positie en bouwrecht Back-to-back principe in de praktijk Algemene voorwaarden ALIB, UAV, UAV-TI en UAV-GC Stagnatieperikelen Opleveringsproces Juridisch corresponderen en onderhandelen Omgaan met lastige juridische kwesties Werkwijze Aan de hand van actuele toepasbare juridische regelgeving en wetten en met diverse praktische oefeningen word je bewust gemaakt van de juridische aandachtspunten bij het organiseren, begroten, aansturen en uitvoeren van projecten. Daarbij staan jouw vragen, praktijkervaringen en situaties uit de eigen werkomgeving centraal. Houd rekening met ongeveer 2 uur zelfstudie per week gedurende de doorlooptijd van de training. Je ontvangt het certificaat Bouwrecht bij volledige deelname aan het programma.

De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften in het publieke bouwrecht

€ 41 -

In dit boek wordt de rol van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger) bij de vergunningverlening en de handhaving uitgelegd. Niet alleen komt die rol voor de (technische) bouwactiviteit aan de orde in het geldende stelsel, maar ook in het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en in de Omgevingswet. Vanuit zijn technische achtergrond en zijn werkervaring als jurist bij de bouwunit van de Raad van State geeft de auteur uitleg over het publieke bouwrecht. Het bevat een diepgaande behandeling van de uitspraken van de Raad van State. Ook behandelt hij de Verordening bouwproducten. Dit proefschrift beschrijft zowel de voor- als nadelen bij de gedeeltelijke privatisering van het bouwtoezicht als bedoeld in het stelsel van kwaliteitsborging. Author(s): P.M.J. de Haan Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: October 2017 Edition: 1

Omgevingsrecht / Publiekrecht 2017-2018

€ 46 -

Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten waarin de overheid - vaak via allerlei vergunningstelsels - sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en ook dat komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is het studieboek zeer geschikt voor een brede groep lezers: iedereen die zich wil verdiepen in het bestuursrecht of in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijkeordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Omgevingsrecht/publiekrecht geeft in heldere taal een diep inzicht in dit rechtsgebied, met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk waarin uitgebreid wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht en het omgevingsrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid en waarbij de leesbaarheid en de logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het 'juridische denken' en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden en interpreteren van artikelen daarin. Author(s): E. Alders Publisher: Sdu Uitgevers Published at: September 2017 Edition: 1

KOMPAS light Design Build

€ 22 -

Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel waarbij ontwerp en uitvoering van een bouwopdracht aan één partij worden opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt zo'n Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op gemaakte afspraken? Voor iedereen die als opdrachtgever of opdrachtnemer te maken heeft met contractmanagement en aanbestedingen, maakten Architectuur Lokaal en het Instituut voor Bouwrecht dit naslagwerk, zij het van beperkte omvang. Het doel is om u vertrouwd te maken met de specifieke onderwerpen, zodat u met de echte specialisten het gesprek aan kan gaan. Author(s): Architectuur Lokaal Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2017 Edition: 1

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2016

€ 33 -

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit: - Europese uitspraken en conclusies - Uitspraken van de nationale rechter - Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst Actualiteiten Bouwrecht (onderdeel van http://www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie. De samenvattingen van alle in 2016 gepubliceerde ­uitspraken verschijnen nu voor het eerst in een bundel met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2016 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers. Author(s): N. van Wijk-van Gilst H.P.C.W. Strang Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: March 2017 Edition: 1

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening

€ 27 -

Wetsteksten Ruimtelijke Ordening bevat de belangrijkste wetten en uitvoeringsregelingen op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, geldend op 1 januari 2017. Deze bundel bevat alle relevante RO-basiswetgeving, een aantal specifieke regelingen zoals Tracéwet, Wet en Besluit voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet, de belangrijkste regelgeving op het gebied van het bouwrecht en natuurlijk het gewijzigde voorstel van wet Omgevingswet. Author(s): Chris Backes Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: February 2017 Edition: 1

Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur

€ 41 -

De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten. In het eerste deel van dit boek staat de Tracéwet centraal. Artikelsgewijs worden de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie ontsloten en voorzien van praktijkervaringen en commentaar. Het tweede deel van dit boek bespreekt de projectprocedure op grond van de Omgevingswet. Ook hier wordt de parlementaire geschiedenis artikelsgewijs ontsloten en voorzien van commentaar. Author(s): H.A.J. Gierveld Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: February 2017 Edition: 1

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving 2017

€ 19 -

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011); Aanbestedingswet 2012 (tekst geldig op 1-1-2017); Gids Proportionaliteit (na 1e herziening, april 2016); Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012); Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk 2013 (AVA 2013); VGBouw Model Bouwteamovereenkomst 1992; Standaardmodel van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw voor koop/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014); Algemene voorwaarden van Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw voor koop-/aannemingsovereenkomsten voor eengezinswoningen (versie 1-1-2014); Reglement Keurmerk Stichting Garantiewoning; Selectie uit Titel 7.1. van het Burgerlijk Wetboek (Koop en ruil); Titel 7.7 van het Burgerlijk Wetboek (Opdracht); Titel 7.12 van het Burgerlijk Wetboek (Aanneming van werk) Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: January 2017 Edition: 1

UAV-GC 2005

€ 35 -

De UAV-GC 2005 worden inmiddels op grote schaal toegepast. Daarbij komen problemen naar voren die soms zijn terug te voeren op onduidelijkheden in de tekst van de bepalingen en soms zijn terug te voeren op uiteenlopende interpretaties van de bepalingen. De schrijvers werken vrijwel dagelijks met de UAV-GC en misten een boekje waarin de meest voorkomende problemen mede op basis van de inmiddels verschenen rechtspraak worden behandeld. Deze publicatie is een poging om in deze behoefte te voorzien. Author(s): R.G.T. Bleeker W.J.M. Herber B. van der Zijpp Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: December 2016 Edition: 1

Appartementsrecht en aanverwante rechtsfiguren voor de privaatrechtelijke vormgeving van bouwwerken

€ 35 -

Het VBR preadvies 2016 bevat een interessante bespreking van de gedurende de laatste decennia plaatsgevonden ontwikkelingen omtrent appartementsrechten en aanverwante rechtsfiguren, waarbij ook enkele voorstellen tot verbetering van de huidige wettelijke regelingen worden gedaan. Author(s): A.A. van Velten F.J. Vonck Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2016 Edition: 1

Bouwrecht

€ 68 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 18 worden behandeld: * Schorsing en beëindiging * In gebreke blijven * Retentierecht Met een voorwoord van mr. P. Vermeij. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2016 Edition: 1

Bouwrecht 17, nieuwe opzet

€ 63 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 17 worden behandeld: - Verantwoordelijkheid van de aannemer/leverancier voor bouwstoffen en hulpmiddelen; - Onvoorziene omstandigheden. Met een bijzonder voorwoord van prof. mr. J.M. van Dunné. Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2016 Edition: 1

Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector 2016-2017

€ 48 -

Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een heel scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal omgevingsrechtelijke wetten waarin de overheid - vaak via allerlei vergunningstelsels - sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en al hetgeen onder het omgevingsrecht valt, komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is het boek zeer geschikt voor een brede groep lezers: niet alleen voor degenen die werkzaam zijn in de vastgoedwereld maar iedereen die zich wil verdiepen in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Omgevingsrecht/Publiekrecht voor de vastgoedsector geeft in heldere taal een inzicht in dit rechtsgebied met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk waarin diep wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid, waarbij de leesbaarheid en logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het 'juridische denken' en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden van artikelen daarin. Author(s): E. Alders Publisher: Sdu Uitgevers Published at: August 2016 Edition: 1

Van het gebaande pad

€ 43 -

Liber Amicorum ter gelegenheid van het vertrek van mr. A.G.J. van Wassenaer uit de advocatuur. In vijf thematische blokken geordend, zijn bijdragen van negentien vrienden opgenomen. De bijdragen hebben alle raakvlakken met onderwerpen waar Van Wassenaer zich in de loop der jaren mee bezig heeft gehouden. In de kern gaat het bij al deze onderwerpen om goede verhoudingen en goede geschilbeslechting, zoals de geadresseerde van dit Liber Amicorum dat van belang heeft gevonden. De bijdragen zijn afkomstig uit de Nederlandse en internationale bouwrechtadvocatuur en de wetenschappelijke wereld van het bouwrecht en zijn van nut voor deze beide maatschappelijke branches. Nederlands recht en buitenlandse stelsels passeren de revue. De bijdragen zijn van: Andrea Chao, Michel Klijn, Ben Spiering, Andrew Stephenson and Brendan Molck, Coen Thomas, Willem H. van Baren, Remmert Sluijter, Jos van de Vijver, Sjoerd Rutten, Peter Habraken, Ewoud Hondius, Leendert van den Berg, Bob van den Berg, Virginie A. Colaiuta, Monika Chao-Duivis, Matton van den Berg, Chris Jansen en Joop Janssen. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis J.M. Hebly E.J. Blom Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2016 Edition: 1

Parlementaire geschiedenis omgevingswet

€ 57 -

Eén samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures in het omgevingsrecht. Dat is het doel van de Omgevingswet. Met het aannemen van de wettekst door de Eerste Kamer staat het fundament van de wet vast. Hoewel de inwerkingtreding op zijn vroegst in 2019 is, kan de implementatie van de wet in de praktijk nu al beginnen. De bedoeling van de wetgever zal daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Daarom hebben de bestuursrecht-advocaten van Stibbe in dit boek de wetsgeschiedenis van de Omgevingswet per artikel systematisch voor u gerangschikt en ontsloten. Author(s): J.R. van Angeren Tom Barkhuysen Anna Collignon Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: May 2016 Edition: 1

Bouwrecht 15, herziene opzet

€ 63 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 15 worden behandeld: - Ontwerp - Waarschuwingsplicht - Ontwerp afkomstig van aannemer De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 23) is aan de binnenkant van het omslag opgenomen. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: April 2016 Edition: 1

Bouwrecht

€ 72 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 14 worden behandeld: - Verantwoordelijkheid uitvoeringswerkzaamheden; - Recht van onderaanneming. De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 23) is aan de binnenkant van het omslag opgenomen. Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: April 2016 Edition: 1

Bouwrecht deel 12A

€ 70 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 12A worden behandeld: Hoofdstuk 30: Onduidelijkheden en tegenstrijdigheden; methoden van uitleg Hoofdstuk 31: Leerstuk algemene voorwaarden; redelijkheid en billijkheid Bij de achtste druk Deel 12A is ingrijpend gewijzigd. De bespreking van de rechtspraak betrekking hebbend op de algemene voorwaarden problematiek (m.n. toepasselijkheid, vernietigbaarheid wegens schending van de informatieplicht en vernietiging wegens onredelijke inhoud van de bepalingen) is op de schop gegaan en op toegankelijke en overzichtelijke wijze geordend. Inhoudelijk is uiteraard rekening gehouden met de wettelijke wijzigingen op dit gebied, die met name consequenties hebben en zullen hebben voor de wijze waarop voldaan kan worden aan de informatieplicht en de vernietigbaarheid van het arbitrale beding. Deze ontwikkelingen zullen in toekomstige versies van deel 12A ertoe leiden, dat veel rechtspraak als achterhaald beschouwd moet worden. In deze versie is er nog voor gekozen, deze rechtspraak nog niet te schrappen. Wel is er voor gekozen om voor een groot deel de rechtspraak betreffende algemene voorwaarden van voor 1992 te schrappen. Hiermee kon enige ruimte gewonnen worden, want rechtspraak die zich leent om opgenomen te worden, blijft maar komen. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2015 Edition: 1

Bouwrecht 12B

€ 60 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 12B worden behandeld: Hoofdstuk 32: Onduidelijkheden in schriftelijke stukken Hoofdstuk 33: Tegenstrijdigheden in schriftelijke stukken Hoofdstuk 34: Tegenstrijdigheden tussen schriftelijke stukken en de werkelijkheid Bij de achtste druk De wijzigingen in Deel 12B bestaan met name uit het invoeren van sinds de vorige druk verschenen nieuwe rechtspraak. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2015 Edition: 1

Auteursrecht van de architect

€ 35 -

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied, waar architecten, aannemers, grote en kleine ontwikkelaars hun weg moeten vinden, soms zelfs middels een gang naar de rechter. Een ander grijs gebied zit tussen het wijzigen van een architectonische creatie en het misvormen of verminken ervan. Ook hier moet rechtspraak soms de richting aangeven. De afgelopen jaren is er op deze en aanpalende gebieden belangrijke richtinggevende rechtspraak verschenen. Vandaar dit boekje. Geprobeerd is om helder en veelvuldig met foto's geïllustreerd een beeld te geven van het auteursrecht dat ook de architect toekomt, en van haar begrenzingen. Dat hem/haar dat auteursrecht toekomt, daarvan is de architect zich steeds meer bewust. En dat betekent dat andere participanten in het bouwproces er maar beter rekening mee kunnen houden! Author(s): C.A. Adriaansens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers)

€ 19 -

In deze Handreiking worden verschillende juridische aspecten van het werken met BIM uiteengezet. Dit gebeurt op een praktische manier die zo direct mogelijk aansluit bij de praktijk van opdrachten, die uitgevoerd worden op basis van de DNR 2011 en waarbij gebruik wordt gemaakt van het Model BIM Protocol 2.0 van november 2013. Deze Juridische Handreiking is ook goed bruikbaar bij overeenkomsten waarbij op basis van andere algemene voorwaarden dan de DNR 2011 wordt gewerkt en ook indien geen algemene voorwaarden worden gebruikt. De lezer wordt geattendeerd op juridische aspecten waaraan gedacht moet worden en die geregeld dienen te zijn wanneer er 'gebimd' wordt. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2015 Edition: 1

De hybride vraag van de opdrachtgever

€ 14 -

Aan de behoefte van de bouwpraktijk aan goede algemene voorwaarden is in Nederland altijd gehoor gegeven door samenwerkingsverbanden van juristen en personen werkzaam in de praktijk van de bouw. Dankzij die samenwerking zijn o.a. de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 ontstaan. In de praktijk is een nieuwe vraag opgekomen: de hybride vraag van de opdrachtgever. Opdrachtgevers hebben soms de wens om in één overeenkomst met één partij te variëren betreffende de invloed die zij op een bouwproject willen hebben. Naar deze hybride vraag is onderzoek gedaan door het Instituut voor Bouwrecht en CROW: wat is die hybride vraag en hoe kan die juridisch vorm gegeven worden zonder dat er een nieuw model wordt ontwikkeld? De uitkomst van deze studie resulteert in aanbevelingen voor het beantwoorden in de praktijk van de hybride vraag van de opdrachtgever. Hiermee wordt uitdrukkelijk geen nieuw model toegevoegd aan het bestaande menu van contractmodellen, maar worden wel handvatten gegeven hoe met deze veel gestelde vraag om te gaan. Dit boek biedt een basis voor het werken met 'hybride contracten' en helpt bij het maken van de keuze voor dit 'model'. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis W.A.I. Suy N.G. Meijerink Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2015 Edition: 1

Bouwrecht

€ 73 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 4 behandelt: Hoofdstuk 8: de aanspraken van de aannemer met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9: de aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9A: vergoeding rente Bij de negende druk In deze negende druk is rekening gehouden met de publicatie van de AVA 2013, die de AVA 1992 vervangt. Voorts is weer veel rechtspraak van zowel de RvA als van de overheidsrechter opgenomen en geordend in beeld gebracht. Over de auteurs: Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A.B. Chao-Duivis M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: May 2015 Edition: 1

Onbegrensde rechtsbeoefening

€ 55 -

Prof. mr. Dick Lubach, hoogleraar bouwrecht, is veertig jaar verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is een van de redenen om hem een liber amicorum aan te bieden met bijdragen van mensen - uit de wereld van de universiteit, de rechtspraktijk en het Instituut voor Bouwrecht - met wie hij nauw heeft samengewerkt. Het wetenschappelijke werk van Lubach ­kenmerkt zich door een brede, grensoverstijgende belangstelling. Deze bundel weerspiegelt dat. De bijdragen zijn geordend rond drie thema's: het omgevingsrecht, het publiek- en privaatrecht en het algemeen bestuursrecht. In een aantal beschouwingen wordt stilgestaan bij de vraag wat er van de wetenschappelijke ideeën van Lubach is terecht gekomen, bijvoorbeeld waar het gaat om het onderwerp van diens proefschrift over beleidsovereenkomsten. Andere bijdragen concentreren zich op actuele ontwikkelingen, ­zoals op het terrein van het aanbestedingsrecht of het nieuwe bestuursrechtelijke schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht. Voorts bevat de bundel meer fundamentele beschouwingen, over het belang van interne rechtsvergelijking en van generalistische in plaats van gespecialiseerde rechtspraak. De bundel maakt duidelijk dat zowel de door Lubach bestudeerde onderwerpen als diens grensoverstijgende onderzoeksaanpak nog steeds van bijzondere betekenis zijn. Author(s): A.G. Bregman H.E. Broring K.J. de Graaf Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2014 Edition: 1

Bouwrecht Ontwerp, waarschuwingsplicht, ontwerp afkomstig van aannemer

€ 68 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. De serie Bouw- en Aanbestedingsrecht is ook online beschikbaar. Klik hier. Deel 14 behandelt: Hoofdstuk 38: Voorgeschreven ontwerp en waarschuwingsplicht Bij de zesde druk In deze nieuwe druk van deel 14 is uitvoeriger dan voorheen rekening gehouden met de situatie dat een ontwerp af komstig kan zijn van de aannemer/opdrachtnemer. Dit laatste heeft consequenties voor de opdrachtnemende partij, maar ook voor de opdrachtgever. Verder is rekening gehouden met de wijziging van de UAV 1989, thans de UAV 2012, alsmede de wijziging van de AVA 1992, die in 2013 zijn herzien. Uiteraard is weer veel, sinds de vorige druk van 2010 verschenen, rechtspraak systematisch verwerkt, waardoor de ontwikkelingen op de voet worden gevolgd. Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A.B. Chao-Duivis M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: December 2013 Edition: 1

Praktijkboek vertragingsschade in de bouw

€ 41 -

Vertragingsclaims zijn naast meerwerkaanspraken de meest voorkomende financiële geschillen in het bouwrecht. Zowel in de utiliteitsbouw als in de GGW-sector. Aanspraken op vergoeding van vertragingsschade ontstaan door verstoringen in het bouwproces. Deze verstoringen kunnen leiden tot inefficiëntie van het bouwproces, uitloop of (deels) stilliggen van de bouw. Beoogd wordt antwoord te geven op twee hoofdvragen, te weten: (i) wanneer is sprake van vertragingsschade en voor wiens rekening komt deze, en (ii) op vergoeding van welke schadesoorten kan in zo'n geval aanspraak worden gemaakt? Dit boek is bestemd voor iedereen in de bouw die te maken krijgt met vertraging en daaruit voortvloeiende schade en wil weten wat hem dan te doen staat. Author(s): A.F.J. Jacobs Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2013 Edition: 1

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

€ 46 -

'Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik' is een boek dat als handleiding is geschreven voor de praktijkjurist die te maken heeft met de bouw van multifunctionele complexen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als lesmateriaal voor de toekomstige bouwrecht jurist. In het boek is beschreven welke juridische middelen kunnen worden gebruikt om de individuele en onderlinge rechtsposities te regelen van de rechthebbenden van omvangrijke, multifunctionele gebouwen met verschillende gebruikseenheden en gebruiksbestemmingen. In het bijzonder is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die het opstalrecht en erfpachtrecht bieden als alternatieven voor de appartementensplitsing, waartegen in de praktijk - al dan niet terecht - bezwaren bestaan. Aan de hand van de theorie en diverse praktijkgevallen is nagegaan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de appartementensplitsing enerzijds en het opstalrecht en erfpachtrecht anderzijds. Daarmee heeft de praktijkjurist de handvatten om evenwichtige regelingen te kunnen treffen die noodzakelijk en wenselijk zijn voor de juridische vormgeving van meervoudig grondgebruik. Author(s): B.C. Mouthaan Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: October 2013 Edition: 1

Het eliminatiebeginsel in Nederland en Belgie

€ 24 -

De eliminatieregel in het onteigeningsrecht staat de voorbije jaren in het brandpunt van de belangstelling. Dat is niet alleen in Nederland het geval, maar ook in België. In deze preadviezen gaan Procee en Verbist in grote mate van detail in op aard en werking van de eliminatieregel in deze beide landen. Zij volstaan daarbij niet met een analyse van het verleden, maar beschrijven ook het heden en kijken zelfs naar de toekomst. Daarmee combineren de preadviezen wetenschappelijke degelijkheid met praktisch nut. Author(s): J.S. Procee S. Verbist Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2013 Edition: 1

Certificering en normalisatie in het publieke bouwrecht

€ 43 -

Wie een bouwwerk wil bouwen, heeft daarvoor bouwproducten nodig, zoals bakstenen, raamkozijnen en dakpannen. Over de eigenschappen van die producten moet de fabrikant op grond van Europese regelgeving vaak informatie verschaffen door middel van een prestatieverklaring en CE-markering. Voor de prestatieverklaring kan een certificaat van een onafhankelijke derde een vereiste zijn. Bouwwerken, zoals woningen en fabrieksgebouwen, moeten in Nederland aan eisen voldoen van veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid, die zijn neergelegd in het Bouwbesluit 2012. In dit besluit wordt op veel plaatsen verwezen naar normalisatienormen, die door privaatrechtelijke organisaties - NEN en Europese normalisatie-instellingen - zijn vastgesteld. Op verzoek kunnen door onafhankelijke derden voor bouwproducten of bouwdelen (erkende) kwaliteitsverklaringen worden afgegeven. Daarin wordt verklaard dat een product bij een bepaalde toepassing of een bepaald proces aan eisen van het Bouwbesluit 2012 voldoet. Aan welke juridische eisen moeten de genoemde verklaringen, certificaten en normalisatienormen die van private herkomst zijn en betekenis hebben in het publieke bouwrecht voldoen? Hoe wordt de kwaliteit ervan geborgd? Hoe functioneren de instellingen die de verklaringen afgeven of de normen vaststellen? Welke rol is in de toekomst voor vormen van private kwaliteitsborging, waaronder certificering, in het publieke bouwrecht weggelegd? Over deze vragen gaat dit boek. Dr A.R. Neerhof is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht en verricht onderzoek binnen het onderzoeksprogramma 'Public Contracts: Law and Governance' van het VU University Amsterdam Centre for Law and Governance (VU CLG). Author(s): A.R. Neerhof Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: June 2013 Edition: 1

Aansprakelijkheid in de bouw

€ 70 -

Aansprakelijkheid in de bouw is een handig hulpmiddel voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Hoe goed u met uw contractpartij ook contracteert, bouwen is mensenwerk en waar gehakt wordt vallen spaanders. Bovendien kan er iets mis gaan wat u niet had voorzien of kon voorzien. De tweede druk van Aansprakelijkheid in de bouw beoogt een update te geven van de allernieuwste algemene voorwaarden in de bouw. De UAV 2012 zijn het uitgangspunt van de bespreking. Aansprakelijkheid in de bouw is een wegwijzer in het bouwrecht. De opzet is zo praktisch dat zowel opdrachtgever als ontwerpende of uitvoerende bouwpartij helderheid verkrijgt over welke rechten en plichten men heeft: voorafgaand, tijdens en na voltooiing van het bouwproces. De volgende onderwerpen komen aan bod: * Meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw * Geschilbeslechting en rechtsingangen * Voor- en nadelen van arbitrage * Welk bouwcontract met welke algemene voorwaarden? * Onrechtmatige daad en aansprakelijkheid * (Pre)contractuele waarschuwingsplicht * (Falend) directietoezicht * Verplichtingen van partijen * Bouwstoffen en leveranciers * Onderaanneming en nevenaanneming * Bouwtijd en vertraging * Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering * Opzegging en ontbinding van de overeenkomst * Schorsing van het werk * Opschorting van betaling * Retentierecht * Meer- en minderwerk * Oplevering en aansprakelijkheid * Zichtbare, verborgen en ernstige gebreken * Aansprakelijkheid na de oplevering * Herstel en schadevergoeding * Verval- en verjaringstermijnen * Aansprakelijkheid en garanties Dit unieke boek is bestemd voor iedereen die met bouwen en verbouwen te maken heeft. Author(s): B.E. Hertstein Publisher: Het BouwRechtBedrijf Published at: April 2013 Edition: 1

Jurispudentie en regelgeving Onduidelijkheden in bestek en overeenkomst; Toepasselijkheid en vernietigbaarheid van algemene voorwaarden

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 12A behandelt: Hoofdstuk 30: Onduidelijkheden en tegenstrijdigheden; methoden van uitleg Hoofdstuk 31: Onduidelijkheden in schriftelijke stukken Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: November 2012 Edition: 1

Bouwrecht

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 4 behandelt: Hoofdstuk 8: De aanspraken van de aannemer met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9: De aanspraken van de opdrachtgever met betrekking tot vertragingsschade Hoofdstuk 9a: Vergoeding rente Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A.B. Chao-Duivis M.A. van Wijgaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2012 Edition: 1

Jurispudentie en regelgeving Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; verplichtingen en risico's van aannemer en opdrachtgever

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. Deel 3 behandelt: Hoofdstuk 6: Aanvang en uitvoeringsduur van het werk Hoofdstuk 7: Verplichtingen en risico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk Over de auteurs Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft Author(s): M.A. van Wijngaarden Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: October 2012 Edition: 1

UAV 2012 toegelicht

€ 43 -

'UAV 2012 Toegelicht' is een praktisch boek, geschreven voor al diegenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de UAV. 'UAV 2012 ­Toegelicht' is bedoeld om een antwoord te geven op vragen die in de praktijk leven. Het boek vermijdt typisch juristenjargon en geeft vele praktijk­voorbeelden. Het boek is dan ook uitermate geschikt voor de niet-jurist. De UAV 2012 zijn de voorwaarden, geschreven voor het bouworganisatiemodel, waarbij een opdrachtgever met een ontwerper contracteert om een ontwerp te maken en met een aannemer om dat ontwerp uit te voeren. Dit model is zo ingeburgerd dat het inmiddels bekend staat onder de naam het klassieke model. Deze publicatie is een bewerking van de 'UAV 1989 Toegelicht', verschenen in 2005. De UAV 2012 (1989) nemen een centrale plaats in het bouwrecht en in de bouwpraktijk in. Voor zowel opdrachtgevers als hun partners -architecten, raadgevend ingenieurs, (installateur-) aannemers -zijn de voorwaarden onmisbaar in de dagelijkse bouwpraktijk. De UAV zijn evenwichtig samengesteld en bevatten naast juridische bepalingen juist ook bepalingen die de dagelijkse omgang van de partners op de bouwplaats faciliteren. Het Instituut voor Bouwrecht heeft in deze publicatie de lastige juridische teksten 'vertaald' naar een handzame toelichting die voor niet-juridisch geschoolden zeer toegankelijk is. Als voorzitters van de grote organisaties in de bouwkolom bevelen we deze publicatie dan ook van harte aan. Mr. drs. L.C. Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland Drs. E.H.T.M. Nijpels, voorzitter NLingenieurs Ir. W.H. Schenk, voorzitter BNA Drs. T. Siertsema MBA, voorzitter UNETOVNI Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2012 Edition: 1

DNR 2011 toegelicht

€ 35 -

Dit boek voorziet in een toelichting op de DNR, voluit De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur, DNR 2011. Deze toelichting biedt inzicht in de DNR voor niet-juridisch geschoolde gebruikers van de DNR door een uitleg van de bepalingen uit de DNR en voorbeelden daarbij uit de jurisprudentie. Daarnaast vormt het boek een naslagwerk voor in de bouwpraktijk werkzame juristen, doordat de relevante jurisprudentie met betrekking tot de DNR in de toelichting is opgenomen. De auteurs hebben een jarenlange ervaring in deze rechtspraktijk, zij geven onderwijs en publiceren regelmatig over deze onderwerpen. Author(s): A.M. Ubink A. Oldengarm Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: August 2012 Edition: 1

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

€ 19 -

Integrale teksteditie van de UAV 2012, inclusief tekst van de beschikking van 19 januari 2012, de bijlagen en een alfabetisch register. Author(s): Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: February 2012 Edition: 1

Is er toekomst voor het bestemmingsplan?

€ 12 -

Rede uitgesproken op 25 november 2011 bij het afscheid als hoogleraar Bestuursrecht, in het bijzonder ruimtelijk bestuursrecht door van prof. mr. P.J.J. van Buuren. Author(s): P.J.J. van Buuren Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2011 Edition: 1

Ontstaansgeschiedenis UAV 2012

€ 56 -

Aan het tot stand komen van de UAV 2012 is veel voorbereidend werk voorafgegaan. De Werkgroep belast met het schrijven van de herziene tekst heeft veel commentaar ontvangen en op dat commentaar gereageerd. Voorts zijn er notities geschreven ter ondersteuning van het werk van de Werkgroep. Al dit materiaal is waardevol voor het gebruik van de UAV 2012 en is opgenomen in dit naslagwerk. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis H.P.C.W. Strang L. de Ruijter Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: August 2011 Edition: 1

Herverkaveling op ontwikkelingslocaties

€ 24 -

In diverse Europese landen bestaat een wettelijke regeling voor herverkaveling. Zou dit instrument voor Nederland een toegevoegde waarde kunnen hebben, in verband met de wens in het beleid om concurrentie op ontwikkelloacties te bevorderen? En hoe zou het dan vormgegeven kunnen worden binnen het Nederlandse wettelijke systeem? Dit onderzoeksrapport gaat hier uitgebreid op in, gebruikmakend van met name de opzet van en de ervaringen met de Duitse herverkavelingsregeling, de Umlegung. Author(s): A.G. Bregman H.W. de Wolff Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: February 2011 Edition: 1

UAV toegelicht

€ 44 -

'UAV 1989 Toegelicht' is een praktisch boek, geschreven voor al diegenen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de UAV. 'UAV 1989 Toegelicht' is bedoeld om een antwoord te geven op vragen die in de praktijk leven. Het boek vermijdt typisch juristenjargon en geeft vele praktijkvoorbeelden. Het boek is dan ook uitermate geschikt voor de niet-jurist. De UAV 1989 zijn de voorwaarden, geschreven voor het bouworganisatiemodel, waarbij een opdrachtgever een ontwerper contracteert om een ontwerp te maken en een aannemer contracteert om dat ontwerp uit te voeren. Dit model is zo ingeburgerd dat het inmiddels bekend staat onder de naam het klassieke model. Tot nu bestond er echter nog niet een voor niet- juristen geschreven toelichting, waarin deze voorwaarden worden uitgelegd en voorzien van voorbeelden. In de praktijk van alledag bleek wel dat aan een dergelijke toelichting grote behoefte was. Het Instituut voor Bouwrecht heeft daarom het initiatief genomen om deze toelichting te schrijven. Over de auteurs Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis is directeur van het Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft. Mr. E.M. Bruggeman en mr. A.Z.R. Koning zijn beide juridisch stafmedewerker van het Instituut voor Bouwrecht. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis E.M. Bruggeman A.Z.R. Koning Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: January 2005 Edition: 1

Aanneming van werk, parlementaire geschiedenis

€ 37 -

Dit boek bevat de parlementaire stukken die betrekking hebben op de nieuwe titel 7.12 ‘Aanneming van werk’. Na een lange voorgeschiedenis van meer dan 30 jaar is deze wet in september 2003 uiteindelijk in werking getreden. In dit boek is de parlementaire geschiedenis van het op aanneming van werk toepasselijke recht op een systematische wijze gerangschikt en in een gemakkelijk hanteerbare vorm bijeengebracht. De relevante parlementaire geschiedenis is per artikel geselecteerd met vermelding van vindplaatsen. Trefwoorden en verwijzingen zijn toegevoegd om de toegankelijkheid te vergroten. Dit boek is bedoeld voor ieder die in onderwijs, onderzoek en/of praktijk te maken heeft met deze weerbarstige en belangrijke wetgeving. Over de auteurs Prof. mr. J.M. Hebly is bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij Houthoff Buruma. Mw. mr. N. Lorenzo van Rooij is professional support lawyer bij de sectie Real Estate van Houthoff Buruma. Author(s): Jan M. Hebly Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: July 2004 Edition: 1

Handboek bouwen op weg naar de Omgevingswet

€ 43 -

Het publiekrechtelijk bouwrecht, beter gezegd: het omgevingsrecht, is voortdurend in beweging. De grote ontwikkeling in het omgevingsrecht is de Omgevingswet. De wet vormt een enorme stimulans van het denken over de fysieke leefomgeving in brede zin, en zorgt voor integratie van verschillende omgevingsrechtelijke domeinen zoals ruimte, milieu, water en grondbeleid. De contouren van de wet worden steeds meer duidelijk nu (herziene) voorstellen voor amvb's, aanvullingswetten en een invoeringswet het licht zien. Het proces is echter voorlopig nog niet afgerond, waardoor het toekomstige omgevingsrecht voortdurend in beweging zal zijn. Het bestaande omgevingsrecht is evenmin een rustig bezit is. Te wijzen is op recente wetswijzigingen, zoals de implementatie van de herziene MER-richtlijn, de aangepaste Ladder voor duurzame verstedelijking, nieuwe tranches die worden toegevoegd aan het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet alsmede het voortdurend verschijnen van nieuwe jurisprudentie. Daarnaast hebben bredere ontwikkelingen, zoals een aantrekkende woningmarkt, het vergroten van mobiliteit en de duurzaamheidstransitie hun weerslag op oplossingen die gevonden moeten worden binnen het omgevingsrecht. Dit Handboek neemt het huidige omgevingsrecht als uitgangspunt en beschrijft tegelijk op basis van de actueel beschikbare informatie uit het wetgevingsproces hoe de regelgeving (voor de verschillende te behandelen onderwerpen) zal luiden na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Kortom: een 'Handboek Bouwen op weg naar de Omgevingswet'. Dit boek is bedoeld voor een ieder die zich met het omgevingsrecht bezig houdt, zowel binnen onderwijs als de (bouw)praktijk. Nadrukkelijk uitgangspunt daarbij is om de lezer mee te nemen in de transitie van het omgevingsrecht, van het 'oude' recht, naar het 'nieuwe' recht, om zo een instrument te bieden waarmee de dynamische wereld van het omgevingsrecht - nu en straks - verder ontgonnen wordt. Auteurs: prof. dr. ir. A.G. Bregman, prof. mr. K.J. de Graaf, mr. J. F. de Groot, mr. ir. S. Handgraaf, mr. F.A.M. Hobma, mr. J.J. Karens, mr. A.Z.R. Koning, mr. H.C.W.M. Moesker, prof. dr. A.R. Neerhof, mr. P. de Putter, prof. mr. J. Struiksma, mr. dr. H.D. Tolsma, prof. mr. G.A. van der Veen, mr. J. Verbeek Author(s): A.G. Bregman K.J. de Graaf J.J. Karens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: October 2017 Edition: 1

Muurbloempjes en debutantes op ‘het onteigeningsbal’

€ 24 -

Nu de Onteigeningswet op haar laatste benen lijkt te lopen, heeft een aantal leden van de Vereniging van Onteigenings-Advocaten in deze lustrumbundel de meest obscure bepalingen uit die aloude wet belicht. Hierbij is ingegaan op de vraag waarom de betreffende bepalingen zo weinig gebruikt zijn en of er in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet nog plaats voor zo'n bepaling zou moeten worden ingeruimd. Dat heeft geleid tot een veelkleurig palet aan onteigeningsrechtelijke gedachten, zo veelkleurig als de V.O.A. zelf. Author(s): J.F. de Groot B.S. ten Kate A.P. van Delden Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2016 Edition: 1

Terecht bouwrecht

€ 67 -

Dit jubileumboek verschijnt vanwege de 50e verjaardag van het tijdschrift Bouwrecht. In Terecht Bouwrecht wordt door 26 auteurs teruggeblikt op de afgelopen 50 jaar en vooruitgekeken naar de toekomst. Het betreft verschillende onderwerpen van publiekrechtelijk en privaatrechtelijk bouwrecht die worden behandeld door deskundige juristen werkzaam in dit mooie rechtsgebied. Zo wordt er in relatie tot het bouwrecht ingegaan op de omgevingswet-en regelgeving, insolventierecht, aanneming van werk, staatssteun, et cetera. Author(s): R.C.J. Cremers W.H.E. Parlevliet Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: December 2014 Edition: 1

Bouwrecht in kort bestek

€ 5 -

Dit is het uittreksel behorend bij het boek Bouwrecht in kort bestek (6e druk; ISBN 9789013042252) van A.G. Bregman, M.A.B. Chao-Duivis. Uittreksels van studentsonly bieden je een goede manier om de stof uit het boek nog sneller en makkelijker onder de knie te krijgen. Ze geven beknopt - in ca. 10% van het aantal pagina's van het boek - een compleet overzicht van alles wat belangrijk is. In het uittreksel wordt regelmatig naar pagina's, paragrafen, tabellen of figuren in het boek verwezen; het is dan ook moeilijk te gebruiken zonder het boek, maar des te beter samen met het boek. Author(s): Publisher: Boom uitgevers Amsterdam Published at: May 2013 Edition: 1

Interbestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening

€ 61 -

Author(s): Rogier Kegge Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2015 Edition: 1

Bouwrecht in kort bestek

€ 43 -

Geheel herziene uitgave! Bouwrecht in kort bestek: een goede basis voor studie en praktijk. Het bouwrecht is een veel omvattend gebied. De grenzen lopen van auteursrecht, aanbestedingsrecht naar mededingingsrecht, wettelijk en contractueel geregeld bouwcontractenrecht. Plus alles wat daar tussen zit van initiatief tot en met sloop van bouwwerken en dan nog publiek- en privaatrechtelijk. Voorts is het bouwrecht van buiten de landsgrenzen een bron van inspiratie en ook anderszins van belang. Het bouwrecht kan vanuit vele invalshoeken worden benaderd en dat gebeurt in dit boek. Behandeling van onderwerpen zoals het omgevingsrecht, vergunningen, aanbesteding, aanneming, bouwcontracten, adviseursrecht en bouwrechtspraak geschiedt door specialisten op het betreffende gebied. Veel literatuur en jurisprudentie worden aangereikt, zodat de lezer over een goed fundament beschikt om kennis over de diverse onderwerpen verder uit te bouwen. De uitgebreide inhoudsopgave en de registers maken het boek snel toegankelijk. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis A.G. Bregman Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2016 Edition: 1

Praktische toelichting op de UAV 2005

€ 36 -

De UAV-GC 2005 bevatten de algemene voorwaarden voor het bouwcontract model waarbij de opdrachtgever aan één opdrachtnemer het ontwerpen en bouwen opdraagt. De juristen spreken hier van het geïntegreerde model en in de praktijk wordt vaak gesproken van 'build and design' of 'turn key'. Deze Praktische toelichting is voor de praktijk geschreven. De tekst van de algemene voorwaarden wordt per paragraaf kort en in ­eenvoudige bewoordingen samengevat. Vervolgens is op onderdelen van de voorwaarden uitleg gegeven, waarbij gebruik is gemaakt van illustraties uit de rechtspraak op de UAV-GC 2005. Ook zijn er schema's opgenomen, die de lezer door de proceduregels heen loodsen. Over de UAV-GC 2005 verschijnt gelijktijdig met deze Praktische toelichting de jurisprudentiebundel UAV-GC 2005. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis A.Z.R. Koning Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1

Bouwrechtjuristen

€ 32 -

Dit boek bevat de neerslag van gesprekken met vijfentwintig bouwrechtjuristen. Juristen die zich in hun werk veelvuldig met het bouwrecht in al zijn facetten hebben bezig gehouden of nog steeds bezig houden. Dat kan zijn als geschilbeslechter, wetenschapper, advocaat, als overheidsjurist of bedrijfsjurist, notaris of als jurist bij een brancheorganisatie. De bouwrechtjuristen die aan het woord komen, zijn soms werkzaam in het civielrechtelijke bouwrecht, soms in het publiekrechtelijke domein en een enkele keer in beide vakgebieden. Aan hen werden diverse vragen voorgelegd die zij zorgvuldig beantwoord hebben. Het zijn vragen van specifiek juridische aard maar ook enkele vragen met een persoonlijk karakter die inzicht geven in het denken van betrokkene als bouwrechtjurist. De leeftijd van de respondenten varieert. Oud en jong komen aan het woord. Mannen zowel als vrouwen. Op deze manier wordt een aansprekend beeld verkregen van persoonlijke opvattingen over het bouwrecht in het algemeen en bouwrechtelijke aspecten in het bijzonder. Maar in vergelijkend perspectief levert het tevens een schets op van bouwrechtelijke onderwerpen en hoe daar al dan niet verschillend over gedacht wordt en kan worden. Met een dergelijke schets zijn het bouwrecht en het denken over het bouwrecht gebaat. Zowel in de theorie als in de praktijk. Ten slotte biedt het een intrigerend tijdsbeeld van het bouwrecht in al zijn dynamiek. De volgende personen komen in dit boek aan het woord: Wetenschap Em. prof. mr. M.A.M.C. (Matton) van den Berg Prof. mr. P.J.J. (Peter) van Buuren Prof. mr. dr. M.A.B. (Monika) Chao-Duivis Prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen Prof. mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer Prof. mr. J.A.M.A. (Jacques) Sluysmans Prof. mr. dr. A.A. (Aart) van Velten Advocatuur Mr. R.G.T. (Rob) Bleeker Mr. drs. H. (Hugo) Doornhof Mr. J.C. (Hanneke) Ellerman Mr. J. (Jade) Gundelach Mr. P.J.R. (Peter) Habraken Mr. F.H.A.M. (Frank) Thunnissen Bedrijfsjuristen Mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek Mr. H.W.R.A.M. (Henk) Janssen Brancheorganisaties Mr. A.A.M. (Agnes) Evers Mr. D.E. (Dick) van Werven Mr. N. (Nicolette) Zandvliet Overheid Mr. J.H. (Hans) Potter Mr. E.M.A. (Els) van der Riet Geschilbeslechters Mr. W. (Walter) ten Cate Mr. K.E. (Klaas) Mollema Mr. J. (Janette) Verbeek Mr. ing. J.J. (Jos) van de Vijver Mr. A.G.J. (Arent) van Wassenaer Author(s): H.C.W.M. Moesker S.J.H. Rutten Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: December 2018 Edition: 1

A practical guide to Dutch building contracts

€ 33 -

In the Netherlands the building contract practice has a large variety of contract models and general terms & conditions. How should a client choose from these? How can a contractor find out what he may or may not be liable for? And what happens in common law and civil law if no contract is concluded? These and more questions are addressed in this guide. The most commonly used building contract models and terms & conditions are explained in a way that is legally sound, while understandable to the lay reader. This guide is therefore especially written for architects, consulting engineers, contractors, students at technical schools and all those working in the field of building law who are in need of thorough going information. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis E.M. Bruggeman A.Z.R. Koning Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: November 2018 Edition: 1

Omgevingsrecht / Publiekrecht 2018-2019

€ 46 -

Omgevingsrecht/Publiekrecht Publiekrecht is een ruim begrip. Het omvat een scala aan onder meer staatsrecht, bestuursrecht en een omvangrijk aantal wetten waarin de overheid – vaak via allerlei vergunningstelsels – sturing geeft aan de maatschappij. Het omgevingsrecht maakt een belangrijk deel uit van het publiekrecht en ook dat komt in dit boek uitgebreid aan de orde. Daardoor is het studieboek zeer geschikt voor een brede groep lezers: iedereen die zich wil verdiepen in het bestuursrecht of in het omgevingsrecht dat met name het bouwrecht, het ruimtelijke-ordeningsrecht, het milieurecht en het monumentenrecht omvat. Omgevingsrecht/publiekrecht geeft in heldere taal een diep inzicht in dit rechtsgebied, met onder meer verwijzingen naar uitspraken in de jurisprudentie en met een consequente verwijzing naar relevante wetsartikelen. Het is daardoor uitgegroeid tot een studieboek en naslagwerk waarin uitgebreid wordt ingegaan op de materie, zonder daarbij te verzanden in details. De jarenlange ervaring van de auteur in zowel het onderwijs als in de dagelijkse praktijk van het bestuursrecht en het omgevingsrecht heeft geleid tot een boek waarin is gedacht aan zowel volledigheid als overzichtelijkheid en waarbij de leesbaarheid en de logica van de opbouw steeds voorop hebben gestaan. De lezer raakt gaandeweg bekend met het ‘juridische denken’ en raakt vertrouwd met het omgaan met wetboeken en het zelf kunnen vinden en interpreteren van artikelen daarin. Author(s): E. Alders Publisher: Sdu Uitgevers Published at: October 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 61 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 3 worden behandeld: • Aanvang en uitvoeringsduur van het werk • Bouwtijdverlenging De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen. Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 66 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 4 worden behandeld: • Rechten van aannemer en opdrachtgever bij vertraging • Vertragingsschade De inhoud van de delen in de nieuwe opzet (delen 1 tot en met 24) is achter in het boek opgenomen. Met een bijzonder voorwoord van mr. B.C.M. Den Teuling. Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: September 2018 Edition: 1

Praktische toelichting op de UAV 2012

€ 34 -

In deze uitgave is de tekst van de UAV 2012 opgenomen en voorzien van commentaar. Dit commentaar is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van het werken met de UAV 2012. Het commentaar is in eenvoudige bewoordingen geformuleerd en slechts summier voorzien van voetnoten en verwijzingen naar rechtspraak. De tekst bevat uitdrukkelijke aandachtspunten en een heldere uitleg van een groot deel van de bepalingen. De keuze betreffende de vraag welke bepalingen te voorzien van commentaar is ingegeven door de praktijk van alledag, waarbij behoefte bestaat aan snelle duiding van de betekenis van de tekst. Deze uitgave is voorzien van een bijlage waarin de tekst van de UAV 1989 en die van de UAV 2012 naast elkaar is gezet. Hiermee is in één oogopslag duidelijk waar de verschillen zitten. De online versie van deze titel is te raadplegen op IBR Tracker (www.ibrtracker.nl), het online kenniscentrum van het Instituut voor Bouwrecht. Author(s): M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2018 Edition: 1

Jurisprudentie aanbestedingsrecht 2017

€ 33 -

Jaarlijks verschijnt een groot aantal uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht. Deze aanbestedings­jurisprudentie bestaat uit: - Europese uitspraken en conclusies - Uitspraken van de burgerlijke rechter en de bestuursrechter - Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts - Uitspraken van de Raad van Arbitrage voor de Bouw Deze jurisprudentie is een belangrijke bron van informatie voor aanbestedingsjuristen. Het Instituut voor Bouwrecht publiceert daarom wekelijks samenvattingen van deze uitspraken in de online nieuwsdienst 'Actualiteiten Bouwrecht' (onderdeel van www.ibrtracker.nl), zodat geïnteresseerden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de grote hoeveelheid jurisprudentie. In deze bundel zijn de samenvattingen van de in 2017 gepubliceerde uitspraken opgenomen, met als doel een toegankelijk naslagwerk te bieden voor de in 2017 verschenen aanbestedingsjurisprudentie. Eerder al verscheen een bundel met de in 2016 gepubliceerde uitspraken. De uitspraken zijn per onderwerp gerangschikt en de bundel is doorzoekbaar aan de hand van verschillende registers. Author(s): N. van Wijk-van Gilst H.P.C.W. Strang Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: April 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 66 -

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw. Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, met name van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter. Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in delen van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven. In deel 1 worden behandeld: * Algemene inleiding * De oplevering * De onderhoudsperiode * Herstel en schadevergoeding Author(s): M.A. van Wijngaarden M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: March 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 113 -

Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst <(>&<)> Commentaar Bouwrecht voor u de ideale primaire bron. U vindt in deze 6e druk een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011, uitgaande van de stand per 1 maart 2018. Met deze 6e druk van Tekst <(>&<)> Commentaar Bouwrecht bent u in staat binnen enkele minuten de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Aangevuld met zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving, compact commentaar en rechtspraak. Daarmee heeft u alles tot uw beschikking om uw werk tot in de puntjes te kunnen doen. T<(>&<)>C Bouwrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk) waarbij in de aantekeningen #Komend recht# de tekst van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is verwerkt zoals deze luidt op het moment dat dit boek is gedrukt. Daarnaast zijn opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar. Wetgeving en commentaar zijn bijgewerkt tot de situatie per 1 maart 2018. Tekst <(>&<)> Commentaar Bouwrecht is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk of studie met het bouwrecht te maken heeft. Author(s): M.L. van der Beek M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: April 2018 Edition: 1

Bouwrecht

€ 113 -

Houdt u zich als jurist in uw dagelijkse praktijk of studie bezig met het bouwrecht? Dan is Tekst & Commentaar Bouwrecht voor u de ideale primaire bron. U vindt in deze 6e druk een geheel geactualiseerd artikelsgewijs commentaar op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk), de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011, uitgaande van de stand per 1 maart 2018. Met deze 6e druk van Tekst & Commentaar Bouwrecht bent u in staat binnen enkele minuten de kern van de wetsartikelen te doorgronden. Aangevuld met zorgvuldig geselecteerde jurisprudentie biedt dit boek u de perfecte combinatie van wetgeving, compact commentaar en rechtspraak. Daarmee heeft u alles tot uw beschikking om uw werk tot in de puntjes te kunnen doen. T&C Bouwrecht bevat een artikelsgewijze toelichting op Titel 12 van Boek 7 BW (Aanneming van werk) waarbij in de aantekeningen #Komend recht# de tekst van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is verwerkt zoals deze luidt op het moment dat dit boek is gedrukt. Daarnaast zijn opgenomen de UAV 2012, de UAV-GC 2005 en de DNR 2011 met commentaar. Wetgeving en commentaar zijn bijgewerkt tot de situatie per 1 maart 2018. Tekst & Commentaar Bouwrecht is bestemd voor iedereen die in de dagelijkse praktijk of studie met het bouwrecht te maken heeft. Author(s): H.L. van der Beek Publisher: Wolters Kluwer Nederland B.V. Published at: March 2018 Edition: 6

Bouwrecht en Brandveiligheid

€ 555 - MBO+

Indien u behoefte heeft om binnen één dag een breed en actueel beeld te vormen van het publiekrechtelijke bouwrecht in relatie tot brandveiligheid, is dit dé opleiding die geschikt is voor u. Tijdens de opleiding komen onderwerpen voorbij die betrekking hebben op: Bestuursrecht, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (regelt de omgevingsvergunning), Woningwet, Bouwbesluit 2012, Bouwverordeningen en jurisprudentie hieromtrent. De opgedane kennis kunt u direct toepassen in uw eigen werkomgeving. Na afloop van de opleiding kunt u vragen beantwoorden, zoals; Wat mag en kan een bevoegd gezag van u eisen? Welke verplichtingen hebt u als eigenaar en/of gebruiker vanuit de overheid? Moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen of kunt u met een melding volstaan?  Voor wie is de opleiding Bouwrecht en Brandveiligheid interessant De opleiding is interessant voor iedereen die zich met Brandveiligheid bezighoudt. Denk hierbij aan; Eigenaars en gebruikers van gebouwen Facilitaire medewerkers / technische dienst medewerkers Medewerkers van Woningstichtingen / Projectontwikkelaars Medewerkers van de brandweer Medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht Medewerkers van Branddetectiebedrijven en Installateurs Medewerkers van Architecten- en Adviesbureaus

Cursus Bouwrecht

€ 795 - MBO

Op de civiele bouw is het bouwrecht van toepassing. In deze cursus Bouwrecht gaan we in op één aspect daarvan: het privaatrechtelijk onderdeel. We kijken naar de regels die van toepassing zijn en welke veelvoorkomende overeenkomsten er bestaan. En ten slotte behandelen we situaties waarin zaken anders lopen dan verwacht en hoe daarmee om te gaan. Doel van de cursus Bouwrecht Je leert welke regels er van toepassing (kunnen) zijn en welke conflicten er kunnen ontstaan. Daarnaast leer je in de cursus Bouwrecht hoe je met conflicten om kunt gaan en de voor- en nadelen van verschillende manieren waarop je conflicten probeert op te lossen. Inhoud Resultaat- en inspanningsverplichting Aansprakelijkheid Meningsverschillen Geschillenbeslechting Verhouding tussen betrokken partijen

Bouwkostendeskundige

€ 6490 - Post-HBO

De bouwkostendeskundige is als adviseur betrokken bij het tot stand komen van een bouwwerk. Van een bouwkostendeskundige wordt gevraagd een inschatting te maken van de bouwkosten in alle fasen van het bouwproces. In toenemende mate is er behoefte aan de vroegtijdige inzet van een bouwkostendeskundige, met name in de initiatieffase. De rol van een bouwkostendeskundige is die van een sparringpartner in het team van opdrachtgever, architect, constructeur, overheid en aannemers. Van hem wordt gevraagd om aanpassingen te doorgronden en kostenconsequenties daarvan te kunnen aangeven. In deze opleiding leer je de professionele vaardigheden van dit vak. Doel Je verbreedt de kennis op het gebied van bouwkosten en persoonlijke vaardigheden. Na afloop van de opleiding ben je in staat beter te functioneren in de verschillende fasen van het bouwproces en in de belangenbehartiging van jezelf en anderen. Inhoud Rol en positie van de Bouwkostendeskundige, Gebouwde omgeving en Vastgoedkunde, Bouwrecht en contractmanagement, Bouwtijddeskundigheid, Lean voor bouwkostendeskundigen / Lastplanner, Ontwerp versus Bouwkosten, Projectontwikkeling / Vastgoed rekenen, Bouwkostenmanagement, Installaties en installatiekosten, Marktontwikkelingen, Onderhandelen, Zelfmanagement en conflicthantering. Toelatingsvoorwaarden Een HBO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste vijf jaar werkervaring als zelfstandig calculator of kostenadviseur is een pré. Voor wie? Personen die een ruime ervaring hebben op het gebied van bouwkosten en werkzaam zijn bij bouw- en installatiebedrijven, architecten- en adviesbureaus, projectontwikkelaar, woningcorporaties, overheidsdiensten of de toeleveringsindustrie.

Dinsdagmiddag 10 december 2019 - Blockchain en het bouwrecht

€ 395 - WO

Studiemiddag Blockchain en het bouwrecht Het kan u niet ontgaan zijn: de afgelopen tijd was blockchain-technologie volop in het nieuws. Blockchains zouden een radicaal nieuwe manier vormen om gegevens op te slaan, informatie te delen en overeenkomsten te sluiten. Veel van de toepassingen beogen een systeem te vervangen dat tot dusverre gebaseerd is op vertrouwen in een centrale autoriteit. Zo maakt blockchain-technologie het onder meer mogelijk om op veilige wijze financiële transacties te voltooien zonder enige tussenkomst van een bank als derde partij. Naast de banken zouden talloze derde partijen met vergelijkbare functies, denk bijvoorbeeld aan het kadaster, zich volgens de blockchain-optimisten zorgen moeten gaan maken. Maar zal het allemaal wel zo’n vaart lopen? Er zijn nog veel vragen over deze technologie en, zoals bij elke nieuwe technologie, loopt het recht altijd achter op de ontwikkeling. Daarom is het goed om nu al, in een vroeg stadium van die ontwikkeling, een kritische blik te werpen op de mogelijkheden, de wenselijkheid en de juridische knelpunten van deze technologie. In deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de technologie achter én het recht voor blockchains. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen: de werking van een blockchain, de bestaande toepassingen, de positie binnen het Nederlandse recht en de mogelijke toepassingen binnen de bouw. DATUM: Dinsdag 10 december 2019 INLEIDER(S): mr. J.J. (Joost) Linnemann, CEO Kennedy Van der Laan en mr. M.P. (Martijn) Loth, Advocaat Kennedy Van der Laan LOCATIE: Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht TIJDSTIP: 13.30 - 17.00 uur PRIJS: € 395,- excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal PAPIEREN EXEMPLAAR STUDIEMATERIAAL: € 25,- excl. BTW DOELGROEP: Advocatuur | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen en ambtenaren NIVEAU: Verdieping NOVA-RECHTSGEBIED: Bouwrecht (vastgoedrecht) | Algemene praktijk (burgerlijk recht) NOVA-PUNTEN: 3 PO-punten AANTAL DEELNEMERS: 38 PROGRAMMA: 13.00 - 13.30 uur ontvangst 13.30 - 15.00 uur inleiding over blockchain in het algemeen 15.00 - 15.15 uur pauze 15.15 - 16.45 uur inleiding over blockchain in het bouwrecht 16.45 - 17.00 uur vragen/discussie en afsluiting

Timemanagement voor juristen, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, (bedrijfs)juristen en juridisch ondersteuners In de dagelijkse praktijk heeft u te maken met hoge werkdruk, interrupties, tijdgebrek, stapels informatie en e-mails. Hoe kunt u deze dagelijkse stortvloed efficiënt verwerken en geconcentreerd werken met minder tijdsdruk en stress? Tijdens de training "Timemanagement voor juristen" leert u binnen 1 dag hoe u zich kunt wapenen tegen onrust, interrupties en tijdgebrek en hoe u meer bereikt in minder tijd! Het karakter van de training wordt bepaald aan de hand van het volgende vraagstuk: “Hoe kunnen we ontspannen en effectief omgaan met de dagelijkse lawine aan informatie, afspraken, interrupties en voornemens om zo tijd te besparen, meer controle en overzicht te krijgen, resultaatgerichter te werken, kosten te besparen en de interne samenwerking te verbeteren?” Niets ontwikkelt zich zo snel als de inzichten over productiviteit en slimmer werken. Ideeën en theorieën over timemanagement van een jaar geleden voldoen vandaag al niet meer om ontspannen het hoofd boven water te houden in de oceaan die ‘werk’ heet. Door het alsmaar toenemende gebruik van moderne communicatietechnologie en het steeds meer door elkaar lopen van werk en privé, kunnen uw prioriteiten van minuut tot minuut veranderen. Daarom gaan wij in onze aanpak van timemanagement veel verder dan stapels opruimen of beter leren plannen. U wordt op een inspirerende wijze meegenomen in de wereld van modern timemanagement en u maakt kennis met de meest actuele inzichten op dit gebied. U leert daarbij vele bruikbare technieken die zijn opgewassen tegen uw veeleisende dagelijkse realiteit. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: Slim omgaan met de dagelijkse stroom van e-mail, papier en verzoeken Effectief plannen en prioriteiten stellen, zonder flexibiliteit te verliezen Het creëren van een optimale workflow voor helder overzicht en minder stress Informatiebeheer en archiveren van digitale bestanden en papieren documenten Het optimaal inrichten en benutten van de werkomgeving Omgaan met interrupties en afleiding Effectief communiceren met collega's Uitstelgedrag en omgaan met voornemens Geconcentreerd werken met minder afleiding Deze 1-daagse training heeft een intensief karakter. Praktijkgerichte oefeningen en het toepassen van de technieken staan continu centraal.

Basiscursus UAV en UAV-gc, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

In één dag een compleet overzicht van twee in de bouw veel gebruikte sets algemene voorwaarden De UAV-2012 zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk, omdat zij veelvuldig van toepassing worden verklaard. Tijdens de cursus worden de uitleg en toepassing, alsmede de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.   De UAV-gc bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-gc zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-gc kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp. Gedurende de cursus zal stilgestaan worden bij de gedachten achter, en de eigen dynamiek van de UAV-gc. De belangrijkste paragrafen zullen worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-gc. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Basiscursus Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Bestemd voor: advocaat, bedrijfs-, overheidsjurist Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht. De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw  gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012 en de AVA 2013 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs.   Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage. Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

Basiscursus Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Bestemd voor: advocaat, bedrijfs-, overheidsjurist Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht. De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw  gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012 en de AVA 2013 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs.   Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage. Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

Actualiteiten Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

Het bouwrecht is een containerbegrip voor diverse juridische leerstukken uit het vermogensrecht (BW boek 3), het algemeen verbintenissenrecht (BW boek 6), de bijzondere overeenkomst van koop, van aanneming van werk, en van opdracht (boek 7), en in de bouw veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, zoals de UAV-2012, UAV-gc 2005, en DNR 2011. Kortom, een breed rechtsgebied, met veel ontwikkelingen. De cursus Actualiteiten Bouwrecht heeft tot doel de deelnemer te ontzorgen, en aan de hand van de recentste (wets)ontwikkelingen en jurisprudentie weer helemaal up-to-date brengen van de stand van zaken over de meest voorkomende aandachts- en geschilpunten in het bouwrecht. Deze middag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Actualiteiten Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

Het bouwrecht is een containerbegrip voor diverse juridische leerstukken uit het vermogensrecht (BW boek 3), het algemeen verbintenissenrecht (BW boek 6), de bijzondere overeenkomst van koop, van aanneming van werk, en van opdracht (boek 7), en in de bouw veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, zoals de UAV-2012, UAV-gc 2005, en DNR 2011. Kortom, een breed rechtsgebied, met veel ontwikkelingen. De cursus Actualiteiten Bouwrecht heeft tot doel de deelnemer te ontzorgen, en aan de hand van de recentste (wets)ontwikkelingen en jurisprudentie weer helemaal up-to-date brengen van de stand van zaken over de meest voorkomende aandachts- en geschilpunten in het bouwrecht. Deze middag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever et ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.  De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen.  Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever et ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.  De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen.  Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

De koop -/aannemingsovereenkomst in de bouwpraktijk *, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht. Deze cursus is bedoeld om op een praktische en interactieve wijze de deelnemers inzicht te verschaffen in de hoofdlijnen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Voor de meeste mensen is het kopen van een huis een van de belangrijkste beslissingen van hun leven en dus dienen de adviseurs die hen daarbij terzijde staan precies te weten welke rechten en verplichtingen een koper heeft. Ook de ontwikkelaars moeten weten wat wel en niet mogelijk is. Anders lopen zij de kans onnodig in procedures te worden betrokken, met alle financiële gevolgen van dien. Zowel het ochtend- als het middaggedeelte wordt afgesloten met de behandeling van een aantal casussen. Daar, maar ook tijdens de voordrachten, is er alle gelegenheid voor vragen en discussie. De sprekers hebben allen jaren ervaring met betrekking tot de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien u zich tegelijkertijd ook voor de verdiepingscursus ‘De koop- / aannemingsovereenkomst in perspectief’ van 11 december 2019 aanmeldt, ontvangt u extra korting op de tweede cursusprijs. Neem contact op met Carola van Rijn [email protected] of +31612245945.

Verjaring en verval in het civiele bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

De wet kent verschillende verjarings- en vervaltermijnen. Enkele hiervan zijn specifiek gericht op de bouw. Daarnaast zijn er diverse generieke wettelijke termijnen die ook in de bouw van toepassing zijn. Naast deze wettelijke termijnen, zijn in alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw vervaltermijnen opgenomen. Deze vervaltermijnen zijn hetzij korter hetzij langer dan de wettelijke verjaringstermijnen. Dit samenspel tussen wettelijke termijnen en contractuele termijnen wekt veelvuldig verwarring. Daarbij grijpen de diverse contractuele termijnen ook in elkaar. Het lijkt een onontwarbare kluwen.   De cursus behandelt diverse generieke leerstukken omtrent verjaring en verval. Daarnaast wordt specifiek de verjaring en verval in het bouwrecht, met name aanneming van werk, behandeld.   Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

De koop -/aannemingsovereenkomst in perspectief**, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en  juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht. Deze cursus is erop gericht de deelnemers een dieper inzicht te verschaffen in de meest belangrijke problemen die zich kunnen voordoen bij de koop-/aannemingsovereenkomst. Niet zelden ontstaat er tussen koper en projectontwikkelaar discussie omdat partijen onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van de in de koop-/aannemingsovereenkomst voorkomende regelingen. Dat is niet alleen zonde van de tijd en energie, maar het kan de betrokken partijen ook nog veel geld kosten (of schelen). Het interactieve karakter van de cursus staat voorop. Daarom worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld een aantal casus op te lossen en bieden de sprekers volop mogelijkheid voor vragen en discussie.

Basiscursus Inkoop en Aanbesteden, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Basiscursus waarbij u van het begin tot het einde meegenomen wordt door een Europese aanbesteding, beginnend bij ‘wanneer is sprake van een Europese aanbestedingsplicht’ tot ‘(on)mogelijkheden wijzigen overeenkomst na gunning’. In één dag wordt u aan de hand van theorie en praktijk in een vogelvlucht meegenomen door het aanbestedingsrecht. De volgende thema’s komen aan bod: 1.       Het regelgevend kader en de aanbestedingsbeginselen 2.       Wanneer geldt er een aanbestedingsplicht? 3.       Welke aanbestedingsprocedures kunnen er worden gevolgd? 4.       Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 5.       Gunningscriteria en beoordelingssystematieken 6.       Technische specificaties van de opdracht 7.       Communiceren voor en tijdens de aanbesteding 8.       De mededeling van de gunningsbeslissing en afwijzing 9.       Wijzigen overeenkomst Voor wie: Inkopers en juristen bij overheidsorganisaties en (aanbestedingsrecht)advocaten.

Actualiteiten Bouwrecht deel I juni

€ 65 - HBO

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.M. Klunne Kessels Advocaten Over AvdR Webinars Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd, geen last van files maar wel zeer effectief en efficient kennis opdoen. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs, verzorgd door aansprekende docenten. Webinars duren een of twee uur. Mocht u verhinderd zijn en een live uitzending niet kunnen bijwonen dan kunt u het webinar alsnog on demand volgen (ook tegen de daarvoor geldende PO-punten). Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze studio waar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Elk webinar, zowel "live" als "on demand", is voorzien van digitale documentatie. Deze documentatie is terug te vinden bij uw account, via "Mijn AvdR". U ontvangt voor het volgen van een webinar live als on demand 1 PO-punt per uur. Wanneer u on demand kijkt, dient u het webinar in een keer van begin tot eind te bekijken. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 vragen. Nadat u het webinar geheel gevolgd heeft en de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u daags na dato een certificaat in uw account. Het certificaat staat onder certificaten in "Mijn AvdR". De PO punten kunnen via de on demand mogelijkheid alleen behaald worden tot uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar waarin het webinar is aangeschaft (los of via een abonnement). Na 31 december kunt u nog wel on demand het webinar bekijken maar zullen de PO punten niet worden toegekend.

Actualiteiten Bouwrecht deel II juni

€ 65 - HBO

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.M. Klunne Kessels Advocaten Over AvdR Webinars Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd, geen last van files maar wel zeer effectief en efficient kennis opdoen. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs, verzorgd door aansprekende docenten. Webinars duren een of twee uur. Mocht u verhinderd zijn en een live uitzending niet kunnen bijwonen dan kunt u het webinar alsnog on demand volgen (ook tegen de daarvoor geldende PO-punten). Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze studio waar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Elk webinar, zowel "live" als "on demand", is voorzien van digitale documentatie. Deze documentatie is terug te vinden bij uw account, via "Mijn AvdR". U ontvangt voor het volgen van een webinar live als on demand 1 PO-punt per uur. Wanneer u on demand kijkt, dient u het webinar in een keer van begin tot eind te bekijken. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 vragen. Nadat u het webinar geheel gevolgd heeft en de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u daags na dato een certificaat in uw account. Het certificaat staat onder certificaten in "Mijn AvdR". De PO punten kunnen via de on demand mogelijkheid alleen behaald worden tot uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar waarin het webinar is aangeschaft (los of via een abonnement). Na 31 december kunt u nog wel on demand het webinar bekijken maar zullen de PO punten niet worden toegekend.

Actualiteiten Bouwrecht deel I december

€ 65 - HBO

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.M. Klunne Kessels Advocaten Over AvdR Webinars Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd, geen last van files maar wel zeer effectief en efficient kennis opdoen. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs, verzorgd door aansprekende docenten. Webinars duren een of twee uur. Mocht u verhinderd zijn en een live uitzending niet kunnen bijwonen dan kunt u het webinar alsnog on demand volgen (ook tegen de daarvoor geldende PO-punten). Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze studio waar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Elk webinar, zowel "live" als "on demand", is voorzien van digitale documentatie. Deze documentatie is terug te vinden bij uw account, via "Mijn AvdR". U ontvangt voor het volgen van een webinar live als on demand 1 PO-punt per uur. Wanneer u on demand kijkt, dient u het webinar in een keer van begin tot eind te bekijken. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 vragen. Nadat u het webinar geheel gevolgd heeft en de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u daags na dato een certificaat in uw account. Het certificaat staat onder certificaten in "Mijn AvdR". De PO punten kunnen via de on demand mogelijkheid alleen behaald worden tot uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar waarin het webinar is aangeschaft (los of via een abonnement). Na 31 december kunt u nog wel on demand het webinar bekijken maar zullen de PO punten niet worden toegekend.

Actualiteiten Bouwrecht deel II december

€ 65 - HBO

De (sub) onderwerpen worden t.z.t. bekend gemaakt Sprekers mr. A.M. Klunne Kessels Advocaten Over AvdR Webinars Op uw werk of thuis in een interactieve leeromgeving via internet een cursus volgen? Geen tijdrovende bijeenkomsten, geen reistijd, geen last van files maar wel zeer effectief en efficient kennis opdoen. De cursussen zijn van hoge kwaliteit tegen een relatief lage prijs, verzorgd door aansprekende docenten. Webinars duren een of twee uur. Mocht u verhinderd zijn en een live uitzending niet kunnen bijwonen dan kunt u het webinar alsnog on demand volgen (ook tegen de daarvoor geldende PO-punten). Naast theorie worden tijdens een webinar de meest recente ontwikkelingen in een rechtsgebied behandeld en worden er handvatten geboden om de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk. Er is een mogelijkheid om direct vragen te stellen via een chatbox of te bellen naar onze studio waar de webinars live worden uitgezonden en opgenomen. Elk webinar, zowel "live" als "on demand", is voorzien van digitale documentatie. Deze documentatie is terug te vinden bij uw account, via "Mijn AvdR". U ontvangt voor het volgen van een webinar live als on demand 1 PO-punt per uur. Wanneer u on demand kijkt, dient u het webinar in een keer van begin tot eind te bekijken. Aan het einde van het webinar volgt er een kort examen met 5 vragen. Nadat u het webinar geheel gevolgd heeft en de vragen goed heeft beantwoord, ontvangt u daags na dato een certificaat in uw account. Het certificaat staat onder certificaten in "Mijn AvdR". De PO punten kunnen via de on demand mogelijkheid alleen behaald worden tot uiterlijk 31 december van het desbetreffende jaar waarin het webinar is aangeschaft (los of via een abonnement). Na 31 december kunt u nog wel on demand het webinar bekijken maar zullen de PO punten niet worden toegekend.

Nieuw: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Het doel van deze cursus is om de deelnemers een compleet en grondig overzicht te geven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.   Bestemd voor: Bedrijfsjuristen, advocaten, ontwikkelaars, aannemers, projectleiders en adviseurs.

Nieuw: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Het doel van deze cursus is om de deelnemers een compleet en grondig overzicht te geven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.   Bestemd voor: Bedrijfsjuristen, advocaten, ontwikkelaars, aannemers, projectleiders en adviseurs.

Dinsdag 11 februari 2020 - Studiemiddag Inleiding in het private bouwrecht

€ 425 - WO

Het bouwrecht lijkt een lastig gebied. Ondertussen is het een mooi werkterrein. Deze praktische bijeenkomst is voor de jurist die kennis wil maken met dit juridisch terrein. Het geeft een helicopterview over het privaatrechtelijk bouwrecht. Kennis van het bouwrecht wordt niet verondersteld. De volgende onderdelen worden behandeld: aanneming van werk in het BW en in de algemene voorwaarden in de bouw m.n. de UAV 2012 en de UAV-GC 2005, de kenmerkende verschillen tussen deze twee sets algemene voorwaarden, veel voorkomende manieren om geschillen te beslechten en specifieke punten bij een particuliere opdrachtgever. Tevens wordt aandacht geschonken aan waar u op moet letten wanneer u een bouwzaak binnen krijgt. Verder is de Wet Kwaliteitsborging op 14 mei 2019 aangenomen. De wet treedt waarschijnlijk op 1 januari 2021 in werking. In deze bijeenkomst wordt op deze wet ingegaan.Concrete onderwerpen die inleidend behandeld worden: bestek, overeenkomst, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs, het weglopen van de aannemer op het werk en opzegging van de overeenkomst. Daarnaast is er ruimte voor vragen en discussie. Mr. Frank van Cassel heeft jarenlange ervaring als secretaris bij de Raad van Arbitrage en als advocaat in bouwzaken. Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een stevige introductie in het privaatrechtelijke bouwrecht gekregen en heeft u een goed beeld van het civiele bouwrecht.

Dinsdag 31 maart 2020 - Studiemiddag Garanties in de bouw

€ 395 - WO

Garanties zijn in de bouwpraktijk niet weg te denken. Maar toch zijn garanties een onderbelicht onderdeel van het bouwrecht. Zo zijn er in de praktijk nogal wat verschillende soorten garanties. Denk aan de UAV 2012 en de garantie- en waarborgregeling voor consumenten. Wat is een garantie nu precies? Hoe leg je een garantie uit? Kan het ontwerprisico verlegd worden via een garantie? Hoe zit met de garanties van onderaannemers of leveranciers? Kan de opdrachtgever daar rechtstreeks een beroep op doen? Kan de aannemer een leveranciersgarantie overdragen aan de opdrachtgever? Hoe is dit geregeld in de UAV 2012 en UAV-GC 2005? Hoe doe je een beroep op een garantie en heb je dan te maken met de wettelijke klachtplicht? En wat betekent de garantie voor de onderzoeksplicht van de opdrachtgever? Hoe verhoudt een garantie zich tot de regels van non-conformiteit? En wat als een garantie eigenlijk een verkapte exoneratie is? Ten slotte, wie moet nu wat bewijzen om aanspraak te kunnen maken op een garantie? Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de antwoorden!

Woensdag 1 april 2020 - Studiemiddag Schadevergoedingsrecht in het gemene recht en het bouwrecht

€ 450 - WO

Stel een aannemer is te laat met de oplevering en er is geen boetebeding: hoe berekent u de schade daarvan? Als het juist de opdrachtgever is die de vertraging veroorzaakt, wat zijn daar de gevolgen van? Stel de aannemer schiet tekort tijdens de bouw en er ontstaat schade aan andere eigendommen van de opdrachtgever. Hoe aan te tonen wat de omvang van de schade is? Wat moet daar voor aangedragen worden? En wat als er meer dan een mogelijke veroorzaker van de schade in beeld is? Moeten zij beiden in rechte worden betrokken? Is dat handig? Wat als één van hen de schadevergoedingsplicht beperkt heeft? Wat is de relevantie van die exoneratie? Hoe ziet een schadestaatprocedure er uit? Hoe schat een rechter of arbiter de omvang van de schade (zie art. 6:97 BW)? Wat was ook al weer het verschil tussen abstracte en concrete schadevergoeding? Wanneer kan daar tussen gekozen worden? Hoe kunt u de geleden schade jegens de rechter of arbiter aannemelijk maken? En hoe kunt u zich er het beste tegen verweren? Vragen van praktische aard, vragen van procesrechtelijke aard en vragen van theoretische aard. Het antwoord op al die vragen is van invloed hoe te handelen wanneer er schade is en op hoe de vordering te formuleren. Recht hebben en recht krijgen, is heel erg afhankelijk van wat er op het uur u hard gemaakt kan worden. Na afloop van deze bijeenkomst bent u weer ‘bijgeschoold’ en is uw kennis van het schadevergoedingsrecht verdiept.

Woensdag 8 en 15 april, 13 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 2020 - VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk Bouwrecht

€ 2775 - WO

VBR-A/IBR Cursus Privaatrechtelijk bouwrecht In deze meerdaagse verdiepingscursus (8 dagdelen) worden de volgende onderwerpen behandeld: bouwcontracten, capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht, ontwerpfase/adviseursrecht, de voorbereiding van de aannemingsovereenkomst, consumentenrecht, ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst, tijd en escalatie, de prijs van het werk, verzekering en bouw en als laatste onderwerp bouwprocesrecht. Verondersteld wordt dat de deelnemer basiskennis heeft op het terrein van het privaatrechtelijk bouwrecht. Na het volgen van deze cursus heeft u een diepgaand overzicht van en inzicht in het brede gebied van het privaatrechtelijk bouwrecht. De cursus wordt in de vorm van interactieve hoorcolleges gegeven met discussies en casusbehandelingen in combinatie met zelfwerkzaamheid (voorbereiding van de colleges) door de deelnemers. DATA: Woensdag 8 en 15 april, 13 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni 2020 LOCATIE: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht TIJDSTIP: 16.00 - 21.00 uur PRIJS: € 2775,- excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal, diner alsmede het examen PAPIEREN EXEMPLAAR STUDIEMATERIAAL: € 175,- excl. BTW CERTIFICAAT: Na de cursus wordt u een certificaat van deelname toegezonden. Presentielijsten dienen zowel voor als na elke bijeenkomst te worden getekend. TOELATING: Het is niet mogelijk om op onderdelen van de cursus in te schrijven. Bij overtekening genieten VBR-A leden voorrang. De cursus is verplicht voor VBR-A aspirant-leden. Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. ANNULERING: Annulering kan kosteloos geschieden uiterlijk tot 8 maart 2020. Annulering dient schriftelijk dan wel elektronisch ([email protected]) plaats te vinden bij het secretariaat van het Instituut voor Bouwrecht. Indien wordt geannuleerd na bovengenoemd tijdstip is het gehele cursusgeld verschuldigd. Vervanging door een ander persoon is mogelijk, mits hiertoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend. EXAMEN: Het examen is verplicht voor aspirant VBR-A leden. Voor overige deelnemers is het examen facultatief. Het examen zal naar verwachting begin oktober worden afgenomen. Direct na afloop van de cursus worden de onderdelen uit het programma waarover zal worden geëxamineerd en de examendatum bekend gemaakt. DOELGROEP: Advocaten met tenminste een voltooide stage-opleiding | Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen met tenminste drie jaar relevante werkervaring NIVEAU: Verdieping NOVA-RECHTSGEBIED: Aanbestedingsrecht | Algemene praktijk (burgerlijk recht) | Bouwrecht (vastgoedrecht) | Burgerlijk procesrecht (arbitrage) | Verbintenissenrecht NOVA-PUNTEN: 32 PO-punten AANTAL DEELNEMERS: 30 PROGRAMMA 15.30 - 16.00 uur ontvangst 16.00 - 18.00 uur behandeling cursusonderdeel 18.00 - 19.00 uur diner 19.00 - 21.00 uur behandeling cursusonderdeel Dag I Woensdag 8 april 2020 Bouwcontracten (4 uur) De beginselen van het bouwrecht en bouwcontractmodellen, het traditionele model, de verschillende geïntegreerde modellen (gebaseerd op de UAV-GC 2005 alsmede DBFMO), de alliantie en het bouwteam. DOCENT: mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Interim directeur Instituut voor Bouwrecht Dag II Woensdag 15 april 2020 Capita selecta van het Nederlandse en Europese aanbestedingsrecht (4 uur) De aanbesteding van bouwgerelateerde opdrachten, discriminatoire eisen, wezenlijke wijziging, herstel van gebreken, RAW-aspecten zoals bestek en fictieve hoeveelheden, manipulatie van de inschrijfsom, beroep op derden en rechtsbescherming. DOCENTEN: mr. S.G. (Simon) Tichelaar, Advocaat Straatman Koster Advocaten en mr. C.R.V. (Caroline) Lagendijk, Advocaat Straatman Koster Advocaten Dag III Woensdag 13 mei 2020 Ontwerpfase/adviseursrecht (4 uur) Het adviseursrecht aan de hand van de DNR 2011 en (summier) de wettelijke regeling van opdracht. DOCENT: mr. A.M. (André) Ubink, Advocaat Ubink Rijs Advocaten Dag IV Woensdag 27 mei 2020 De voorbereiding van de aannemingsovereenkomst (2 uur) De informatie die door opdrachtgevers op voorhand ter beschikking wordt gesteld: richtlijn- prestatiebestek/functionele eisen; systems engineering, RAW, STABU, BIM, etc. en problemen indien informatie onvolledig of onjuist is. Consumentenrecht (2 uur) De model koop-/aannemingsovereenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden en garantie- en waardborgregeling. DOCENTEN: ir. P. (Paul) Brouwer, Sr. adviseur Gemeente Amsterdam en mr. dr. E.M. (Evelien) Bruggeman, Interim directeur Instituut voor Bouwrecht Dag V Woensdag 3 juni 2020 Ontwerp- en uitvoeringsverplichtingen van partijen bij de aannemingsovereenkomst (4 uur) De taken van de opdrachtgever en de aannemer, ontwerpverantwoordelijkheid, waarschuwingsplicht, uitvoering, directie toezicht, aansprakelijkheid voor bouwstoffen, aansprakelijkheid voor en na oplevering aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. DOCENT: mr. R.G.T. (Rob) Bleeker, Advocaat Rozemond Advocaten Dag VI Woensdag 10 juni 2020 Tijd en Escalatie (4 uur) De bouwtijd, stagnatie en stagnatieschade, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat, voltooiing door een derde, ontbinding aan de hand van de wet, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 en retentierecht. DOCENT: mr. G.J. (Georg) Huith, Advocaat Croon Advocaten Dag VII Woensdag 17 juni 2020 De prijs van het werk (4 uur) Prijs, aanspraak op vergoeding van extra kosten, meer en minder werk, bijbetaling en kostenverhogende omstandigheden. DOCENT: mr. D.E. (Dick) van Werven, Jurist bouw- en aanbestedingsrecht Afdeling Beleid en Verenigingszaken Bouwend Nederland Dag VIII Woensdag 24 juni 2020 Verzekering en bouw (2 uur) De verdeling van risico’s, soorten verzekeringen, verzekerde garanties en samenloopproblematiek. Bouwprocesrecht (2 uur) De hoofdlijnen van een arbitrale procedure, verschillen tussen arbitrage instituten en wat er gebeurt na een vonnis. DOCENTEN: mr. A.P.E. (Anita) de Ruiter, Advocaat Nysingh advocaten-notarissen en mr. ir. F.M. (Frank) van Cassel-van Zeeland, Advocaat Cassel Advocatuur

Woensdag 3 juni 2020 - Studiemiddag Meervoudige verantwoordelijkheid voor schadeomvang: de spijker op wiens kop?

€ 395 - WO

Geen bouwwerk komt tot stand door de activiteit of verantwoordelijkheid van slechts één persoon. Treedt schade in, dan is de vraag wie van de betrokkenen de veroorzaker(s) is of zijn, oftewel wie zijn aan te spreken. Zodra de schadeveroorzakende feiten en fouten in kaart zijn gebracht en – zoals zo vaak – blijkt dat meer dan één persoon aan de wieg van de schade staat, komt de vraag op hoe die schade te verdelen. Wie draait bijvoorbeeld voor welk deel van de schade op als een architect of constructeur een ernstige rekenfout heeft gemaakt die ten onrechte niet door de aannemer is opgemerkt, terwijl ook de deskundige opdrachtgever onzorgvuldig is geweest? Hier komen klassieke onderwerpen om de hoek kijken die tot het hart van het bouwcontractenrecht behoren, zoals de waarschuwingsplicht, medeaansprakelijkheid, hoofdelijkheid, eigen schuld, draagplicht, causaliteit en billijkheid. Dit kernonderwerp voor het bouwrecht is complex en opvattingen van die en gene tonen grote discussiepunten. In deze bijeenkomst wordt het onderwerp van eigen- en medeschuld belicht vanuit het gemene recht en vanuit het bouwrecht. Daarbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de verschillen van mening. Het onderwerp is voor de praktijk van groot belang en behoort voor de bouwrecht jurist tot de dagelijkse praktijk.

Dinsdag 9 juni 2020 - Studiemiddag Aansprakelijkheid voor bouwfouten – Forensic Engineering

€ 430 - WO

Fouten bij bouwprojecten kunnen, met name als het om fouten inzake constructieve veiligheid gaat, ernstige gevolgen hebben. Het gebeurt met enige regelmaat dat, als gevolg van deze fouten, gebouwen beschadigen of instorten. Het is vaak niet eenvoudig om vast te stellen wie aansprakelijk is voor de gebreken. Dit heeft te maken met de juridische kant van de zaak: er zijn altijd veel partijen betrokken bij bouwwerken. Het heeft ook te maken met de technische kant van de zaak: eerst moet vaststaan waar de fout technisch gesproken, is gemaakt. De jurist kan het hier niet stellen zonder de technische inbreng. Het hoort dan ook typisch tot het vak van bouwrecht om ook van de technische kant kaas gegeten te hebben. Met betrekking tot dit onderwerp wordt van ‘forensic engineering’ gesproken, dat gezien kan worden als een doorontwikkeling van het “standaard” schadeonderzoek. De actualiteit van dit onderwerp komt vrijwel dagelijks op ons af kijkend naar de dagelijkse pers. Ook bij kleinere bouwfouten of minder spectaculaire bouwfouten speelt dit onderwerp steeds weer. U wordt meegenomen in de civielrechtelijke en de bestuursrechtelijke aspecten van deze bouwfouten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de beperkingen daarvan:• Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp- en bouwfouten in de verschillende contractvormen?• Welke rol speelt de waarschuwingsplicht van de aannemer?• Hoe wordt de aansprakelijkheid in de gebruikelijke algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011) beperkt, niet alleen in hoogte, maar ook in soort en in duur?• Welke rol speelt het Bouwbesluit 2012?• Welke vragen spelen technisch?• Waarin onderscheidt forensic engineering zich van standaard schadeonderzoek?• Hoe zet je een onderzoek op volgens de methodiek van forensic engineering?• Hoe presenteer je de resultaten van een dergelijk onderzoek? Tot slot zullen de inleiders met u kijken naar de mogelijkheden om bouwfouten en de aansprakelijkheid daarvoor zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zal in dit kader aandacht worden besteed aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Dinsdag 16 juni 2020 - Studiemiddag Informatie- en mededelingsplichten in het bouwrecht

€ 450 - WO

Het leerstuk informatie- en mededelingsplichten maakt sinds lange tijd deel uit van zowel het algemene recht als het bouwrecht. In verschillende regelingen zijn specifieke bepalingen aan te treffen over deze verplichtingen en daarnaast is er de algemene eis aan deelnemers aan het rechtsverkeer dat men zich actief opstelt in dezen. Voor het algemene recht gaan de gedachten vooral uit naar het leerstuk van de dwaling, wanprestatie en non-conformiteit. In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de precontractuele mededelingsplicht, maar ook de buitencontractuele waarschuwingsplicht komt aan bod. Het gemene recht komt eerst aan bod. Wat is de stand van zaken op dit moment betreffende deze verplichtingen? Van welke rechtspraak dient ook de bouwrechtjurist kennis te hebben? Aan de hand van relevante rechtspraak wordt een checklist gepresenteerd voor beantwoording van de vraag wanneer (contracts)partijen gehouden zijn tot informatievergaring en/of -verstrekking. Ook processuele kwesties komen aan de orde, zoals de verdeling van de bewijslast en de vraag hoe partijen de correcte naleving van een mededelingsplicht kunnen bewijzen. In het tweede deel wordt het onderwerp uitgediept voor het bouwcontractenrecht: welke informatie- en mededelingsverplichtingen zijn opgenomen in de bekende algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005 en DNR 2011) en wat leert recente rechtspraak op dit gebied? Wat is de reikwijdte van de precontractuele waarschuwingsplicht en dewaarschuwingsplicht tijdens aanbestedingen? Hoe zit het met de informatieplicht in het geval van onvoorziene omstandigheden? Wat moet meegedeeld worden als een partij zich op bepaalde rechten beroept? Wanneer wordt een mededeling vereist om een bepaald recht uit te kunnen oefenen, bijv. de mededelingsplicht in relatie tot meerwerk en de meldingsplicht in het kader van een beroep op termijnverlenging? Wat betekenen de specifieke bepalingen naast de waarschuwingsplicht inzake fouten in stukken afkomstig van de opdrachtgever, zoals in par. 6 lid 14 UAV 2012 vorm is gegeven.

Dinsdag 9 juni 2020 - Studiemiddag Aansprakelijkheid voor bouwfouten – Forensic Engineering

€ 395 - WO

Fouten bij bouwprojecten kunnen, met name als het om fouten inzake constructieve veiligheid gaat, ernstige gevolgen hebben. Het gebeurt met enige regelmaat dat, als gevolg van deze fouten, gebouwen beschadigen of instorten. Het is vaak niet eenvoudig om vast te stellen wie aansprakelijk is voor de gebreken. Dit heeft te maken met de juridische kant van de zaak: er zijn altijd veel partijen betrokken bij bouwwerken. Het heeft ook te maken met de technische kant van de zaak: eerst moet vaststaan waar de fout technisch gesproken, is gemaakt. De jurist kan het hier niet stellen zonder de technische inbreng. Het hoort dan ook typisch tot het vak van bouwrecht om ook van de technische kant kaas gegeten te hebben. Met betrekking tot dit onderwerp wordt van ‘forensic engineering’ gesproken, dat gezien kan worden als een doorontwikkeling van het “standaard” schadeonderzoek. De actualiteit van dit onderwerp komt vrijwel dagelijks op ons af kijkend naar de dagelijkse pers. Ook bij kleinere bouwfouten of minder spectaculaire bouwfouten speelt dit onderwerp steeds weer. U wordt meegenomen in de civielrechtelijke en de bestuursrechtelijke aspecten van deze bouwfouten en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en de beperkingen daarvan:• Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor ontwerp- en bouwfouten in de verschillende contractvormen?• Welke rol speelt de waarschuwingsplicht van de aannemer?• Hoe wordt de aansprakelijkheid in de gebruikelijke algemene voorwaarden (UAV 2012, UAV-GC 2005, DNR 2011) beperkt, niet alleen in hoogte, maar ook in soort en in duur?• Welke rol speelt het Bouwbesluit 2012?• Welke vragen spelen technisch?• Waarin onderscheidt forensic engineering zich van standaard schadeonderzoek?• Hoe zet je een onderzoek op volgens de methodiek van forensic engineering?• Hoe presenteer je de resultaten van een dergelijk onderzoek? Tot slot zullen de inleiders met u kijken naar de mogelijkheden om bouwfouten en de aansprakelijkheid daarvoor zoveel mogelijk te voorkomen. Ook zal in dit kader aandacht worden besteed aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Dinsdag 9 juni 2020 - Studiemiddag Schaarse rechten en het bouwrecht

€ 395 - WO

Het vraagstuk van de schaarse publieke rechten staat volop in de belangstelling. Ruimte is schaars in Nederland en bij de verdeling ervan kan vaak een beperkt aantal rechten worden toegekend. Dit kan aan de orde zijn bij besluitvorming inzake bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en inpassingsplannen met gebruiksruimte, maar ook bij de verdeling van gebruiksruimte in het milieurecht. Op 2 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2927) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat bij de verdeling van schaarse publieke rechten het beginsel van gelijke kansen in acht moet worden genomen. Sindsdien is het onderwerp in de rechtspraak veelvuldig aan de orde geweest. Op 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4198) heeft de Afdeling de vraag of bij een ruimtelijk besluit sprake is van schaarse publieke rechten in beginsel ontkennend beantwoord. Volgens de A-G kan dit in bepaalde gevallen echter anders zijn (ECLI:NL:RVS:2018: 1847).Het vraagstuk van de verdeling van schaarse rechten raakt aan zowel het omgevingsrecht als aan het aanbestedingsrecht; de regels en beginselen voor een procedure voor de verdeling van schaarse rechten komen immers voort uit het aanbestedingsrecht. Ingegaan zal worden op de vraag in hoeverre de overheid bij de verdeling van andere schaarse rechten rekening moet houden met regels en beginselen uit het aanbestedingsrecht. In hoeverre dient de overheid in het kader van de verdeling van andere schaarse rechten mededingingsruimte te creëren? En hoe richt je het verdelingsproces dan in vanuit het aanbestedingsrecht bezien? Aan de hand van de conclusies van de A-G en de tot nu toe gedane jurisprudentie wordt ingegaan op de betekenis van het schaarse rechtenvraagstuk voor het omgevingsrecht. Om welke besluiten gaat het dan, en hoe ga je om met samenlopende besluiten zoals exploitatievergunningen en omgevingsvergunningen waarin aparte regelingen opgenomen zijn? Hoe ver reikt het transparantiebeginsel? Moet je verdelingsregels opnemen in het plan? Wat betekent datvoor de procedure en rechtsbescherming? Afgesloten wordt met een vooruitblik naar de toekomst. Is de verdeling van schaarse rechten het hete hangijzer van het omgevingsrecht voor de komende jaren? En wat betekent dit alles in het licht van de Omgevingswet (waarin verordeningsbepalingen en regels omtrent functietoedeling in één omgevingsplan komen)?

Dinsdag 10 maart 2020 - Lunchbijeenkomst Witwassen en financieren van terrorisme voor bouwrecht advocaten

€ 295 - WO

Advocaten zijn verplicht, volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft ), om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.De Wwft kan kort gezegd van toepassing zijn op advocaten en advocatenkantoren die actief zijn in de vastgoedpraktijk, ondernemingsrechtpraktijk of die gebruik maken van een derdengeldenrekening. De lokale deken is sinds 1 januari 2015 de toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Een ongebruikelijke transactie dient te worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). In deze bijeenkomst wordt de Wwft in het algemeen besproken en worden de begrippen witwassen en financieren van terrorisme toegelicht. Wat betekent dit concreet voor een bouwrechtadvocaat? De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: risico’s voor witwassen en financieren van terrorisme, het uitvoeren van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Deze bijeenkomst biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft.

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Auteursrecht van de architect

€ 35 -

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied, waar architecten, aannemers, grote en kleine ontwikkelaars hun weg moeten vinden, soms zelfs middels een gang naar de rechter. Een ander grijs gebied zit tussen het wijzigen van een architectonische creatie en het misvormen of verminken ervan. Ook hier moet rechtspraak soms de richting aangeven. De afgelopen jaren is er op deze en aanpalende gebieden belangrijke richtinggevende rechtspraak verschenen. Vandaar dit boekje. Geprobeerd is om helder en veelvuldig met foto's geïllustreerd een beeld te geven van het auteursrecht dat ook de architect toekomt, en van haar begrenzingen. Dat hem/haar dat auteursrecht toekomt, daarvan is de architect zich steeds meer bewust. En dat betekent dat andere participanten in het bouwproces er maar beter rekening mee kunnen houden! Author(s): C.A. Adriaansens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1