Opleidingen & Cursussen: Nederlands recht

Rechten en wetten in de bouw

€ 38 -

.. Author(s): Henk van der Wal Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: June 2014 Edition: 18

Rechten en wetten in de bouw

€ 49 -

Author(s): Henk van der Wal Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: July 2014 Edition: 1

Donderdag 20 december 2018 - Studiemiddag Schadevergoedingsrecht in het gemene recht en het bouwrecht

€ 430 - WO

Studiemiddag Schadevergoedingsrecht in het gemene recht en het bouwrecht Stel een aannemer is te laat met de oplevering en er is geen boetebeding: hoe berekent u de schade daarvan? Als het juist de opdrachtgever is die de vertraging veroorzaakt, wat zijn daar de gevolgen van? Stel de aannemer schiet tekort tijdens de bouw en er ontstaat schade aan andere eigendommen van de opdrachtgever. Hoe aan te tonen wat de omvang van de schade is? Wat moet daar voor aangedragen worden? En wat als er meer dan een mogelijke veroorzaker van de schade in beeld is? Moeten zij beiden in rechte worden betrokken? Is dat handig? Wat als een van hen de schadevergoedingsplicht beperkt heeft? Wat is de relevantie van die exoneratie? Hoe ziet een schadestaatprocedure er uit? Hoe schat een rechter of arbiter de omvang van de schade (zie art. 6:97 BW)? Wat was ook al weer het verschil tussen abstracte en concrete schadevergoeding? Wanneer kan daar tussen gekozen worden? Hoe kunt u de geleden schade jegens de rechter of arbiter aannemelijk maken? En hoe kunt u zich er het beste tegen verweren? Vragen van praktische aard, vragen van procesrechtelijke aard en vragen van theoretische aard. Het antwoord op al die vragen is van invloed op hoe de vordering te formuleren en hoe te handelen wanneer er schade is. Recht hebben en recht krijgen, is heel erg afhankelijk van wat er op het uur u hard gemaakt kan worden. Na afloop van deze bijeenkomst bent u weer ‘bijgeschoold’ en is uw kennis van het schadevergoedingsrecht verdiept. Datum: Donderdag 20 december 2018 Inleider(s): Mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland, Advocaat Cassel Advocatuur, Mr. R.J.Q. Klomp Juridisch adviseur Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Locatie: BCN Utrecht CS, Catharijnesingel 48 te Utrecht Tijdstip: 13.00 - 17.15 uur Prijs: € 430,- excl. BTW incl. digitaal studiemateriaal en lunch Papieren exemplaar studiemateriaal: € 25,- excl. BTW Doelgroep: Advocatuur Academisch geschoolde (bedrijfs)juristen Academisch geschoolde projectleiders en -ontwikkelaars Niveau: Verdieping NOvA-punten: 4 PO-punten Aantal deelnemers: 30 Programma: 12.15 - 13.00 uur   ontvangst met lunch 13.00 - 15.00 uur   inleiding mr. R.J.Q. Klomp over de algemene regels uit het BW 15.00 - 15.15 uur   pauze 15.15 - 17.15 uur   inleiding mr. ir. F.M. van Cassel-van Zeeland over schadevergoedingsrecht in de bouw

Fiscaal recht vastgoed

€ 35 -

De Nederlandse vastgoedmarkt is sterk aan verandering onderhevig. Conjuncturele veranderingen en wetswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Voor professionele spelers in de vastgoedmarkt is het belangrijker dan ooit dat ze beschikken over actuele vakkennis; niet alleen op commercieel maar ook op financieel en fiscaal gebied. Of het nu gaat om ontwikkelingen, transacties, consultancy, waarderingen, property management of investment management; fiscaliteit loopt als een rode draad door alle facetten van het vastgoed. Fiscaal recht Vastgoed is een zeer compleet handboek dat hier praktisch op inspeelt. Het boek is helder van opzet. Allereerst wordt ingegaan op de algemene beginselen van het fiscaal recht. Vervolgens worden de diverse belastingvormen in relatie tot vastgoed diepgaand besproken. Deze nieuwe uitgave is volledig geactualiseerd aan de hand van de meest recente fiscale ontwikkelingen. Diverse praktijkvoorbeelden en voorbeelden uit de jurisprudentie werken voor de lezer verhelderend en maken de materie concreet. Over de auteur(s) Mr. Willem Bierens de Haan studeerde fiscaal recht aan de RU Leiden, afstudeerrichting Directe Belastingen met als jaar van afstuderen 1994. Vanaf 1993 startte hij vanuit Leiden cursussen en trainingen voor notarieel en fiscaal recht. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Stichting Kring van Leidse Repetitoren en verzorgt hij verschillende cursussen voor de Rechtenstudie, Beroepsopleiding Advocatuur en de vastgoedexamens van SVM|nivo. Hij is auteur van verschillende artikelen, losbladige uitgaven en werken op het gebied van fiscaal recht en vastgoed. Mr. Hein Oderkerk studeerde fiscaal recht aan de RU Leiden (1983-1988).Van 1989 tot 1991 was hij fiscaal-juridisch beleidsmedewerker bij de afdeling Financiën van de Gemeente Haarlem. In de periode 1991-2011 is hij werkzaam geweest als inspecteur Gemeentebelastingen Amsterdam. Sinds 1 oktober 2011 is hij werkzaam als fiscaal adviseur bij het Bureau Fiscaal Advies & Control van de Gemeente Amsterdam met als aandachtsgebieden de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting. Prof. dr. René van der Paardt is parttime hoogleraar fiscale economie (leerstoel Verbruiksbelastingen) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is als of counsel verbonden aan Loyens & Loeff N.V. te Rotterdam. Daarnaast is hij docent aan de Amsterdam School of Real Estate en inleider van diverse cursussen op het gebied van de omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Hij is als redacteur verbonden aan de tijdschriften WPNR, Bouwrecht en Highlights & Insights on European Taxation. Mr. Paul Verhaegh studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de RU Leiden. Hij is werkzaam als cross-border tax consultant met als werkterrein Nederlands, Canadees en Amerikaans (federaal) belastingrecht. Tevens is hij sinds 1995 actief als juridisch en fiscaal auteur op het terrein van vastgoed en schenk- en erfbelasting Author(s): W.D. Bierens de Haan H. Oderkerk P. Verhaegh Publisher: Uitgeverij Paris B.V. Published at: July 2013 Edition: 1

Recht voor ingenieurs

€ 19 -

Allerlei projecten die op het eerste gezicht slechts technisch lijken, blijken bij nader inzien ook een juridische dimensie te hebben. Een bus waarin geavanceerde AVG (Automatische voertuiggeleiding) is aangebracht, begint spontaan te rijden en veroorzaakt schade. Een ontwerp voor een nieuw gebouw kan pas worden verwezenlijkt, als het voldoet aan de wettelijke bouwtechnische voorschriften zodat een omgevingsvergunning wordt verleend. In een gebied dat tot woonwijk is bestemd, blijkt een beschermde diersoort voor te komen. Deze voorbeelden tonen dat de ingenieur professioneel op verschillende manieren met het recht in aanraking zal komen. Ontwerpen en (fysieke) producten van de ingenieur functioneren niet in een vacuüm, maar in een maatschappelijke context waarin het recht een belangrijke rol speelt. Sommige technische oplossingen zijn door de wet verboden. Voor een bouwkundig ontwerp gelden altijd wettelijke randvoorwaarden. Doorgaans zijn er voor realisatie vergunningen nodig. Het is daarom belangrijk dat de ingenieur enigszins thuis is in de wereld van het recht. Dit boek beoogt de ingenieur in opleiding een inleiding in het recht te geven. De inhoud: Deel A: Algemeen 1. Inleiding 2. Enige achtergronden van het recht Deel B: Internationaal en Europees recht 3. Internationaal recht 4. Europees recht Deel C: Publiekrecht 5. Staatsrecht 6. Bestuursrecht Deel D: Privaatrecht 7. Inleiding vermogensrecht 8. Vermogensrecht; goederenrecht 9. Vermogensrecht; verbintenissenrecht 10. Burgerlijk procesrecht Deel E: Grensvlak bestuurs- en privaatrecht 11. Bestuur met gebruik van privaatrecht Deel F: Capita selecta 12. Ondernemingsrecht 13. Bouwen en ruimtelijke ordening 14. Privaatrechtelijk bouwrecht 15. Milieurecht 16. Arbeidsrecht en arbeidsomstandighedenrecht URL over dit boek: http://www.vssd.nl/hlf/b003.htm Author(s): K. Festen-Hoff F.A.M. Hobma Publisher: VSSD Published at: April 2011 Edition: 8

Topvacatures

Allround Architect / Revit coordinator

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.

Junior Revit Modelleur

Utrecht - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.

Junior inkoper

Regio Eindhoven - Propylon
Logo Propylon

Laatste vacatures