Opleidingen & Cursussen: Nederlands recht

Rechten en wetten in de bouw

€ 44 -

.. Author(s): Henk van der Wal Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: June 2014 Edition: 18

Rechten en wetten in de bouw

€ 49 -

Author(s): Henk van der Wal Publisher: Noordhoff Uitgevers B.V. Published at: July 2014 Edition: 1

Juridische Aspecten Vastgoed - Inleiding in het recht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebben vastgoedbeheerders en vastgoedmanagers veel te maken. In deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste regels binnen het burgerlijk recht. Onderwerpen Deze cursus behandelt tien onderwerpen, welke vertaald zijn in praktijkvragen: De totstandkoming van overeenkomsten: Hoe ga ik om met aanbod en aanvaarding, de precontractuele fase en contracteren onder voorbehoud? Verzuim en ingebrekestelling Mag ik bij verzuim en ingebrekstelling meteen ontbinden of moet ik nog een termijn geven? Opschortingsrechten Kan ik een deel van mijn betalingen tijdelijk staken als drukmiddel? Vastlegging van afspraken Hoe leg ik afwijkingen van een ROZ-model vast, of een betalingsregeling bij huurachterstand? Uitleg van overeenkomsten Wat wordt bedoeld met ‘brandpreventieve voorzieningen’ of hoe leg je de boetebedingen uit de ROZ-modellen uit? Gemengde overeenkomsten Welke regels gelden bij samenloop van huur en opdracht of dienstverlening (denk aan de zorg)? Vertegenwoordiging Wie zijn er bevoegd om afspraken te maken? Rechten van de schuldeiser Mijn wederpartij doet niet wat is afgesproken. Wat nu? Eis ik nakoming, ontbinding of schadevergoeding? Zekerheden Mijn wederpartij wil of kan geen bankgarantie stellen; is er een alternatief? Klachtplicht Hoe, en vooral hoe snel, moet ik klagen bij slechte dienstverlening? Werkvormen De behandeling in de lessen is zo praktisch mogelijk. Na een korte inleiding per onderwerp gaan de cursisten ter plekke aan de slag met praktische opdrachten zoals het formuleren van een voorbehoud, een ingebrekestelling, een opschortingsbrief (of juist een antwoord daarop), het vastleggen van een betalingsregeling, etc. Die beroepsproducten worden zoveel mogelijk gezamenlijk besproken (cursisten beoordelen ook elkaars producten en leren zo van elkaar). Ook van tevoren gemaakt huiswerk wordt behandeld en er wordt ruimte gereserveerd voor vragen uit de praktijk. Leerdoelen Onderwerpen in het burgerlijk recht (nadruk op overeenkomstenrecht) verkennen die in de praktijk van assetmanager aan de orde (kunnen) komen. Cursisten worden getraind in verschillende elementaire juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en schrijven en casussen oplossen. Cursisten leren wanneer zij goed moeten opletten wanneer het gaat om het burgerlijk recht. Cursisten leren eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en in te schatten wanneer hulptroepen (juridische of andere experts) moeten worden ingeschakeld. Opdracht Een praktijkcasus Literatuur De aan te schaffen literatuur wordt nader bekend gemaakt. Voorafgaand aan iedere cursusdag ontvangt u een of meer opdrachten die u wordt geacht voor te bereiden. Die opdrachten worden behandeld in de les. Rooster Deze module bestaat uit drie dagdelen.

Recht voor ingenieurs

€ 18 -

Allerlei projecten die op het eerste gezicht slechts technisch lijken, blijken bij nader inzien ook een juridische dimensie te hebben. Een bus waarin geavanceerde AVG (Automatische voertuiggeleiding) is aangebracht, begint spontaan te rijden en veroorzaakt schade. Een ontwerp voor een nieuw gebouw kan pas worden verwezenlijkt, als het voldoet aan de wettelijke bouwtechnische voorschriften zodat een omgevingsvergunning wordt verleend. In een gebied dat tot woonwijk is bestemd, blijkt een beschermde diersoort voor te komen. Deze voorbeelden tonen dat de ingenieur professioneel op verschillende manieren met het recht in aanraking zal komen. Ontwerpen en (fysieke) producten van de ingenieur functioneren niet in een vacuüm, maar in een maatschappelijke context waarin het recht een belangrijke rol speelt. Sommige technische oplossingen zijn door de wet verboden. Voor een bouwkundig ontwerp gelden altijd wettelijke randvoorwaarden. Doorgaans zijn er voor realisatie vergunningen nodig. Het is daarom belangrijk dat de ingenieur enigszins thuis is in de wereld van het recht. Dit boek beoogt de ingenieur in opleiding een inleiding in het recht te geven. De inhoud: Deel A: Algemeen 1. Inleiding 2. Enige achtergronden van het recht Deel B: Internationaal en Europees recht 3. Internationaal recht 4. Europees recht Deel C: Publiekrecht 5. Staatsrecht 6. Bestuursrecht Deel D: Privaatrecht 7. Inleiding vermogensrecht 8. Vermogensrecht; goederenrecht 9. Vermogensrecht; verbintenissenrecht 10. Burgerlijk procesrecht Deel E: Grensvlak bestuurs- en privaatrecht 11. Bestuur met gebruik van privaatrecht Deel F: Capita selecta 12. Ondernemingsrecht 13. Bouwen en ruimtelijke ordening 14. Privaatrechtelijk bouwrecht 15. Milieurecht 16. Arbeidsrecht en arbeidsomstandighedenrecht URL over dit boek: http://www.vssd.nl/hlf/b003.htm Author(s): K. Festen-Hoff F.A.M. Hobma Publisher: VSSD Published at: April 2011 Edition: 8