Opleidingen & Cursussen: MOR® (Management of Risk)

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€ 1095 -

De essentie in 2 dagen Alle basisbegrippen in context Relatie Wabo en andere omgevingswetgeving Procedures en indieningsvereisten Voldoen aan kwaliteitscriteria Doorkijkjes naar de Omgevingswet Inhoud Inleiding De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn al weer 8 jaar van kracht. In die periode zijn er telkens opnieuw vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs die nog maar korte tijd (minder dan één jaar) geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak. En juist bij hen ontbreekt dikwijls nog het brede plaatje, de context. Met vragen als: Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze? Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk? Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer? Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang', conversie en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om? Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure? Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure? Wat zijn de belangrijkste aspecten van de rechtsbescherming en handhaving? Etc. Inhoud en resultaat Deze basiscursus gaat uitgebreid in op de essentie van Wabo, Bor en Mor, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet of behoort te doen. U krijgt alle elementaire kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot: Doel, opzet en inhoud van Wabo, Bor en Mor, De relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving (Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit, delen van de APV, e.d.), maar ook de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo Bovendien gaat de cursus op alle onderdelen op beknopte wijze in op de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten zodat u meteen de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen het huidige recht en het nieuwe recht kunt benoemen. Wilt u een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo, zie hier. En wilt u alleen weten hoe onder het komende recht de vergunningverlening er in detail uit zal zien, volg dan de eendaagse cursus Omgevingsvergunning in de Omgevingswet, zie hier. Doelgroep De cursus is bestemd voor medewerkers van Omgevingsdiensten en gemeenten die nog niet zo lang werkzaam zijn binnen het domein van het Omgevingsrecht en die nog onvoldoende kennis hebben van de Wabo, de Bor en de Mor. Dit kunnen zijn: vergunningverleners handhavers/toezichthouders adviseurs medewerkers front-office Daarnaast is de cursus interessant voor beginnende medewerkers in dienst bij andere overheden, adviesbureaus en advocatuur. Kwaliteitscriteria Met het volgen van deze cursus voldoet u aan de Kwaliteitscriteria 2.1, deel B, generieke deskundigheden, Milieu Programma Dag 1: Fundamentele aspecten (Wabo en Bor) Inleiding Opzet van de cursus Aanleiding, totstandkoming en doel van de Wabo Reikwijdte en werkingssfeer en structuur (opzet wet, uitvoeringsbesluit en regeling) van de Wabo Doorkijkjes naar de Omgevingswet Integratie van toestemmingsstelsels Één omgevingsvergunning per fysiek project Vormen van integratie (volledig, incidenteel, verplicht, etc.) Geen integratie maar afstemming (met meldingenstelsels) Overzicht van reikwijdte omgevingsvergunning Fundamentele begrippen (art. 2.1 en 2.2 Wabo) Begrip ‘activiteit’ Begrip 'project' Overige relevante begrippen Procedurele aspecten (Wabo, Bor en Mor) – Aanvraag Waar indienen aanvraag Indieningsvereisten (algemeen en specifiek) Beoordeling aanvraag op compleetheid (ex art. 4:5 Awb) Bevoegd gezag Hoofdregel en uitzonderingen Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (Wabo) Overgang van bevoegdheid Omgevingsdienst (taken, processen) Aanhouding aanvraag Aanhoudingsplicht Aanhoudingsbevoegdheid Voorbereidingsprocedures Algemeen Reguliere voorbereidingsprocedure Vergunning van rechtswege Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure Soorten omgevingsvergunning Soorten vergunning (integraal, gedeeltelijk, gefaseerd, e.d.) 'Onlosmakelijke samenhang' (m.n. bij bouwen, planologisch strijdig gebruik en handelingen met inrichtingen) Gefaseerde vergunning Inhoudelijke aspecten Beslissen op de grondslag van de aanvraag Beoordeling en toetsing Dag 2: Fundamentele - (vervolg), inhoudelijke en procedure aspecten Betrokkenheid van andere bestuursorganen Verklaring van geen bedenkingen-orgaan Adviseurs en adviezen Karakter omgevingsvergunning Rechtskarakter (zaaks- en persoonsgebonden) Inhoud omgevingsvergunning Voorschriften (afstemming) Wijzigen en intrekken omgevingsvergunning Inwerkingtreding Algemeen Uitgestelde inwerkingtreding Inwerkingtreding van vergunning van rechtswege Inwerkingtreding bij fasering Rechtsbescherming (hoofdlijnen) Wie kunnen bezwaar maken, zienswijze kenbaar maken of beroep instellen Beroep vvgb Belanghebbende begrip Beroep vvgb Relativiteitsvereiste Vergunning vrij bouwen en afwijken bestemmingsplan (hoofdlijnen) Fundamente begrippen Vergunningvrije bouw- en gebruiksmogelijkheden Vergunningvrije bouwmogelijkheden Kruimelbepaling Handhaving (hoofdlijnen) Algemeen (zorgplicht en kwaliteitseisen: Mor) Verruiming bestuursrechtelijke sanctionering t.o.v. hfd 5 Awb Materiaal Naast een map met de handouts van de presentaties en bijlagen, is er ondersteunend materiaal digitaal beschikbaar op Omgevingsweb Professional. Hier staat een dossier voor u klaar met alle achtergrondinformatie voor deze cursus. U heeft een maand lang toegang tot de kennisbank. Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt u van ons de inlogcodes en kunt u zich reeds inlezen in het onderwerp. Optioneel kunt u de toegang tot Omgevingsweb Professional voor slechts € 100,- verlengen naar 6 maanden toegang. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.