Opleidingen & Cursussen: Juridische Aspecten I/II

Juridische Aspecten Vastgoed - Bouwrecht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw. In deze cursus wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. We gaan in op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten en de van toepassing zijnde jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet lopen zoals alle betrokkenen hadden verwacht. Onderwerpen De verhouding opdrachtgever – adviseur De verhouding tussen de adviseurs onderling De verhouding opdrachtgever – uitvoerder De verhouding tussen de uitvoerders onderling Bij al deze onderwerpen komt aan de orde: Is sprake van een resultaats- of van een inspanningsverplichting? (beperking van) aansprakelijkheid Meningsverschillen en hoe daarmee om te gaan Geschilbeslechting Werkvormen De cursist zal actief worden betrokken. Er zullen diverse opdrachten worden verstrekt. De resultaten zullen gezamenlijk worden besproken. De leerstof wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is ruimte voor vragen uit de praktijk.   Leerdoelen Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid. Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt.   Literatuur De benodigde literatuur wordt van tevoren bekend gemaakt. Rooster Deze module bestaat uit drie dagdelen.

Fiscale en juridische aspecten vastgoed

€ 720 - HBO

Box I of een Box III belegger en wat zijn de consequenties? Wat de invloed van het fiscale regime/keuze van de vastgoedbelegger is op het rendement De belangrijkste verschillen leren kennen tussen de boxen als vastgoedbelegger Mogelijke constructies voor de inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting Wat bepaalt de rentabiliteit van een investering? Onder andere het fiscale regime en de keuze van de belegger hierin. Tijdens deze module krijg je inzicht in alle fiscale aspecten die spelen bij het beleggen en financieren van vastgoed. In deze module komen de gevolgen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan bod, evenals de mogelijke constructies hierin. Ook komen de gevolgen voor de BTW en de overdrachtsbelasting aan de orde bij de aankoop en verdere verhuur van vastgoed. Beide belastingen hebben een grote invloed op winst en rendement van vastgoed en spelen een rol bij iedere deal. Kennis van deze belastingen is dan ook noodzakelijk. Zeker wanneer de spelregels veranderen, is het van belang om goed de hoogte te zijn. Tijdens deze module worden de beide belastingen uitgelegd, toegespitst op de vastgoedpraktijk van alledag. Actuele ontwikkelingen worden besproken en in perspectief geplaatst. De gehele leergang Vastgoedbeleggen bestaat uit 6 modules en een aantal optionele modules. De leergang bevat de volgende modules: 1. Introductie vastgoedbeleggen 2. Vastgoedrekenen 3. Vastgoedfinancieren 4. Huurrecht woonruimte 5. Fiscale en juridische aspecten (bij beleggen in vastgoed) 6. Vastgoedwaardering De volgende modules zijn optioneel en zijn een goede aanvulling op de leergang:- Huurrecht en servicekosten bedrijfsruimte- Puntentelling woonruimte Leerdoelen: Tijdens deze module staat de praktijk centraal en wordt tal van casuïstiek behandeld. Na het volgen van deze module ken jij de belangrijkste fiscale aandachtspunten bij het beleggen in vastgoed. De relevante regelingen in zowel de inkomstenbelasting als de omzetbelasting worden behandeld. Uiteraard ontbreekt de behandeling van de belangrijkste jurisprudentie niet. Onderwerpen die aan bod komen: Inkomstenbelasting (ochtend): Het begrip bron van inkomen; Inzicht in het verschil tussen box I en box III bij het beleggen in vastgoed; Jurisprudentie aangaande de exploitatie van vastgoed in box 1 of box 3; Herinvesteringsreserve; Beleggen in box 2 / transacties tussen de BV en privé; Gedurende de ochtend wordt (praktijk)casuïstiek behandeld; Tips & trucs. Omzetbelasting (middag): Btw-plicht en exploitatie van vastgoed algemeen; Het onderscheid in onbebouwde grond en een bouwterrein; Het onderscheid in nieuwbouw, vernieuwbouw en verbouw; Opteren voor belaste levering en/of belaste verhuur; Herzieningsregeling; Samenloop tussen omzetbelasting en overdrachtsbelasting; Bijkomende diensten; Het besluit van 19 september 2013 (BLKB2013/1686M); Gedurende de middag wordt (praktijk)casuïstiek behandeld; Tips & trucs. PE-punten: 5

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

€ 595 - Post-HBO

Inleiding In Nederland staat nog steeds veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg. Leegstand is dan ook een belangrijk onderwerp op de politiek-bestuurlij­ke agenda, op zowel nationaal als lokaal niveau. Inmiddels vindt in toenemende mate (succesvolle) transformatie van (bestaand) vastgoed plaats. Hier is regelgeving voor, maar die is verspreid over diverse wetgeving. Hoe houdt u overzicht en hoe weet u welke regels nu wanneer gelden? Inhoud en resultaat In deze cursus wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed, met als doel een breed overzicht te bieden van de bestaande regelgeving. De docenten behandelen veel praktische- en innovatieve oplossingen voor leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie. Er wordt niet enkel stilgestaan bij de problemen, maar juist ook bij de oplossingen. Zo­wel publiekrechtelijke als civielrechtelijke aspecten passeren de revue in deze cursus.De diverse onderwerpen komen langs aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Doelgroep De cursus is bestemd voor juristen en (daarnaast) voor iedereen die zich professioneel met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie bezighoudt: van beleidsmaker tot belegger. Programma Beleid met betrekking tot leegstand en transformatie Leegstandwet en leegstandverordening Diverse publiekrechtelijke aspecten: Ladder voor duurzame verstedelijking Transformatieregelgeving (waaronder de planologische kruimelgevallenregeling) Kostenverhaal bij (binnenstedelijke) projectontwikkeling Diverse civielrechtelijke aspecten, onder meer: exploitatie- of gebruiksverplichting verhandelbare ontwikkelrechten stedelijke herverkaveling Uitvoering van transformatie Tijdelijk gebruik Publiek-private samenwerking Fondsvorming Doorkijk naar Omgevingswet Praktijkcases

Juridische Aspecten Vastgoed

€ 4650 - Post-HBO

De cursus Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed. Praktische informatie Locatie: Utrecht Aantal lessen: 18 lesavonden (geen les tijdens schoolvakanties in heel Nederland) Lestijden: Woensdagen van 15:30 tot 19:30 uur Extra's: Inclusief diner Waarom de cursus Juridische Aspecten Vastgoed? Het is onmogelijk om u in een paar maanden op te leiden tot jurist. Dat is ook niet de bedoeling. Echter, verantwoord verbintenissen aangaan is een belangrijke zaak en voorkomt problemen in de toekomst. Het is daarom van belang dat eenieder die verbintenissen aangaat of hiermee in aanraking komt kennis heeft van de wet en deze op een juiste manier weet te interpreteren. Door deze opleiding weet u wanneer u moet opletten en leert u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen. Daarnaast leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen. Voor wie? Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor vastgoedprofessionals (niet-juristen) die zich bezighouden met juridische aspecten, of tijdens werkzaamheden tegen juridische vraagstukken aanlopen. Heeft u de cursus Vastgoedbeheer van Vastgoed Business School in het verleden al afgerond of wilt u zich verder ontwikkelingen op gebied van juridische vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aan- of verkoopproces van vastgoed. Dan biedt de cursus Juridische Aspecten Vastgoed de juist handvatten om mogelijke conflicten te vermijden. Hbo-denkniveau is vereist om deze opleiding succesvol af te ronden. Opleidingsprogramma Het opleidingsprogramma van deze cursus bestaat uit onderstaande modules. Inleiding in het rechtMet behulp van de inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u experts moet inschakelen. OmgevingsrechtDeze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen. BouwrechtBij bouwrecht gaat het om privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. Er wordt ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten. Huurrecht woonruimteDe belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt. Huurrecht bedrijfsruimteDe belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt. Aankoop en verkoop van vastgoedRechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed zullen in deze module aan bod komen.

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

€ 45 -

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed is bedoeld als een juridisch handboek voor transformatie en gaat in op veel praktische- en creatieve oplossingen. Er wordt niet enkel stilgestaan bij het probleem, maar juist ook bij de oplossingen. Het boek behandelt zowel publiekrechtelijke onderwerpen waaronder de SER-ladder en (het permanent maken van) de Crisis- en herstelwet, als civielrechtelijke instrumenten. Daarnaast wordt ingegaan op instrumenten als het Sloopfonds, de Transformatie PPS en het Leegstandonttrekkingsfonds. Het boek is bedoeld voor juristen en alle anderen die zich professioneel met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie bezighoudt. In Nederland staat veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Inmiddels is een historisch leegstandrecord gevestigd, dat de komende jaren - als er niets gebeurt - nog wel een aantal malen gebroken zal worden. In het boek Leegstand en ruimte, in het bijzonder van kantoren (Berghauser Pont, 2012) deden de auteurs een aantal voorspellingen die zijn uitgekomen. Zo gaven zij onder meer aan te verwachten dat de Leegstandverordening op basis van de Wet kraken en leegstand zelden zou worden toegepast en dat het Sloopfonds niet van de grond zou komen, welke verwachtingen zijn uitgekomen. Veel van de praktijkervaring en kennis die zij naar aanleiding hiervan in de afgelopen jaren hebben opgedaan zijn in dit boek verwerkt. Dit boek geeft een compleet overzicht van de juridische aspecten met betrekking tot leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie en is een "must" voor een ieder die met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie te maken heeft. Auteurs: mr. M.A. Wintgens en mr. J.J. Hoekstra. ISBN: 9789491930201 Author(s): Mr. M.A. Wintgens Mr. J.J. Hoekstra Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: November 2014 Edition: 1

Juridische Aspecten Vastgoed - Inleiding in het recht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  Als vastgoedbeheerder of vastgoedmanager hebt u dagelijks met recht te maken. Of u nu onderhandelt met een nieuwe huurder over de laatste punten en komma’s van het contract of een onderhoudsbedrijf aanspreekt op gebrekkig werk: het recht is van belang. Vooral met het burgerlijk recht (ook wel civiel recht of privaatrecht genoemd) hebben vastgoedbeheerders en vastgoedmanagers veel te maken. In deze cursus maakt u kennis met de belangrijkste regels binnen het burgerlijk recht. Onderwerpen Deze cursus behandelt tien onderwerpen, welke vertaald zijn in praktijkvragen: De totstandkoming van overeenkomsten: Hoe ga ik om met aanbod en aanvaarding, de precontractuele fase en contracteren onder voorbehoud? Verzuim en ingebrekestelling Mag ik bij verzuim en ingebrekstelling meteen ontbinden of moet ik nog een termijn geven? Opschortingsrechten Kan ik een deel van mijn betalingen tijdelijk staken als drukmiddel? Vastlegging van afspraken Hoe leg ik afwijkingen van een ROZ-model vast, of een betalingsregeling bij huurachterstand? Uitleg van overeenkomsten Wat wordt bedoeld met ‘brandpreventieve voorzieningen’ of hoe leg je de boetebedingen uit de ROZ-modellen uit? Gemengde overeenkomsten Welke regels gelden bij samenloop van huur en opdracht of dienstverlening (denk aan de zorg)? Vertegenwoordiging Wie zijn er bevoegd om afspraken te maken? Rechten van de schuldeiser Mijn wederpartij doet niet wat is afgesproken. Wat nu? Eis ik nakoming, ontbinding of schadevergoeding? Zekerheden Mijn wederpartij wil of kan geen bankgarantie stellen; is er een alternatief? Klachtplicht Hoe, en vooral hoe snel, moet ik klagen bij slechte dienstverlening? Werkvormen De behandeling in de lessen is zo praktisch mogelijk. Na een korte inleiding per onderwerp gaan de cursisten ter plekke aan de slag met praktische opdrachten zoals het formuleren van een voorbehoud, een ingebrekestelling, een opschortingsbrief (of juist een antwoord daarop), het vastleggen van een betalingsregeling, etc. Die beroepsproducten worden zoveel mogelijk gezamenlijk besproken (cursisten beoordelen ook elkaars producten en leren zo van elkaar). Ook van tevoren gemaakt huiswerk wordt behandeld en er wordt ruimte gereserveerd voor vragen uit de praktijk. Leerdoelen Onderwerpen in het burgerlijk recht (nadruk op overeenkomstenrecht) verkennen die in de praktijk van assetmanager aan de orde (kunnen) komen. Cursisten worden getraind in verschillende elementaire juridische vaardigheden, zoals zorgvuldig lezen en schrijven en casussen oplossen. Cursisten leren wanneer zij goed moeten opletten wanneer het gaat om het burgerlijk recht. Cursisten leren eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en in te schatten wanneer hulptroepen (juridische of andere experts) moeten worden ingeschakeld. Opdracht Een praktijkcasus Literatuur De aan te schaffen literatuur wordt nader bekend gemaakt. Voorafgaand aan iedere cursusdag ontvangt u een of meer opdrachten die u wordt geacht voor te bereiden. Die opdrachten worden behandeld in de les. Rooster Deze module bestaat uit drie dagdelen.

Juridische Aspecten Vastgoed - Omgevingsrecht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridische Aspecten Vastgoed en is ook als losse cursus te volgen. Binnen het omgevingsrecht staat ruimtelijke ordening centraal. Nadat de Wet ruimtelijke ordening in 2008 grondig is herzien, leidde de Crisis- en herstelwet tot aanpassingen. Daarbij  kwam – in 2010 -  de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Binnenkort volgt grondige herziening van het stelsel via de Omgevingswet. Deze cursus geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen, met continu een doorkijk naar hoe het geregeld wordt in de Omgevingswet. Onderwerpen In deze cursus komen de hoofdlijnen in de uitvoering van ruimtelijke ordening naar voren. Hieronder vallen in ieder geval: Wabo, planologische maatregelen en vergunningverlening bij locatieontwikkeling, kruimelvergunning, en een doorkijk naar de Omgevingswet. De hoofdlijnen zijn als volgt: Het gemeentelijk RO-instrumentarium Bestemmingsplan Uitstapje naar rijk en provincie: het Inpassingsplan Omgevingsvergunning Kruimelvergunning Beheersverordening Grondexploitatieplan Crisis- en herstelwet Het nieuwe Omgevingsplan Bestemmingsplan Functie en status Inhoud: planregels en verbeelding Toelichting: motivering van het plan inclusief alle onderzoeken Werking van het bestemmingsplan Bestemmingsplanprocedures Voorbereidingsbesluit Inspraakproces en vaststelling Relatie met Algemene wet bestuursrecht Flexibiliteit binnen het bestemmingsplan (afwijkingen en procedures) Omgevingsplan Van bestemmingsplan naar omgevingsplan Ambities gemeente Omgevingswaarden en milieukwaliteitseisen Kwalitatieve normering Voorwaardelijke verplichtingen Verbrede reikwijdte: verordeningsregels in omgevingsplan (welstand, cultureel erfgoed, evenementen, horeca, etc.)   Werkvormen De lessen zullen actief en praktisch worden gegeven. De cursist staat hierin centraal. Leerdoelen Na de module kennen cursisten De hoofdlijnen van het ruimtelijk ordeningsrecht De rol van de Wabo binnen de ruimtelijke ordening Een overzicht van de ruimtelijke instrumenten De regeling in de nieuwe Omgevingswet Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt. Literatuur De benodigde literatuur wordt tevoren bekend gemaakt. Rooster De module bestaat uit 3 dagdelen.

Juridische Aspecten Vastgoed - Bouwrecht

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  Bij bouwrecht gaat het om publiek- en privaatrecht met betrekking tot de bouw. In deze cursus wordt uitsluitend het privaatrechtelijke onderdeel behandeld. We gaan in op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten en de van toepassing zijnde jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op kwesties die niet lopen zoals alle betrokkenen hadden verwacht. Onderwerpen De verhouding opdrachtgever – adviseur De verhouding tussen de adviseurs onderling De verhouding opdrachtgever – uitvoerder De verhouding tussen de uitvoerders onderling Bij al deze onderwerpen komt aan de orde: Is sprake van een resultaats- of van een inspanningsverplichting? (beperking van) aansprakelijkheid Meningsverschillen en hoe daarmee om te gaan Geschilbeslechting Werkvormen De cursist zal actief worden betrokken. Er zullen diverse opdrachten worden verstrekt. De resultaten zullen gezamenlijk worden besproken. De leerstof wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is ruimte voor vragen uit de praktijk.   Leerdoelen Na de module bent u op de hoogte welke regels van toepassing zijn en kunnen zijn op de diverse verhoudingen. U weet waar de belangen conflicteren en hoe daarmee om te gaan. Tot slot leert u de verschillen tussen de diverse mogelijkheden om een conflict te beslechten alsmede de voor- en nadelen van iedere mogelijkheid. Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt.   Literatuur De benodigde literatuur wordt van tevoren bekend gemaakt. Rooster Deze module bestaat uit drie dagdelen.

Juridische Aspecten Vastgoed - Huurrecht woonruimte

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  In deze cursus verdiepen en actualiseren we uw kennis van het huurrecht. We nemen dat met u door vanaf artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.’. Echter is het huurrecht in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst. Daarom behandelen we concrete vraagstukken en is er ruimte voor de cursist om casussen ter bespreking te brengen. Deze module reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed worden uitgevoerd. De module start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot woonruimte. Deze verdieping in het huurrecht geeft u als assetmanager meer inzicht in mogelijkheden en beperkingen bij de verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Het gaat ook om ‘opfrissen’ van uw kennis, aan de hand van recente wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie. Onderwerpen Introductie in het huurrecht De Wetteksten Wat is (ver)huur van woonruimte? Het huurcontract Onderhoud, Bouw en Verbouw Gebreken en herstel Zelfwerkzaamheid van huurders Renovatie, sloop en vervangende nieuwbouw De huurovereenkomst Huurbetaling en goed huurderschap Woningwaardering, huurprijzen en servicekosten Het einde van de huurovereenkomst Actualiteiten, zoals de Wet doorstroming huurmarkt Tijdelijke verhuur van woonruimte Toepassing van doelgroep-contracten Huursombenadering en inkomensafhankelijke huurverhoging   Werkvormen De lessen zullen actief en praktisch worden gegeven. De cursist staat hierin centraal. Leerdoelen Het onderhandelingsproces bij huur en verhuur overzien en begrijpen Wat schrijft de wet voor en wat kun je zelf regelen in je huurovereenkomst? De wijze van contractvorming: valkuilen en kansen De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen Hoe bepaal je een huurprijs en wat zijn de mogelijkheden van huurverhoging? Kennisnemen van de gebrekenregeling, o.a. met het oog op asbestproblematiek De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging Het zich eigen maken van praktijkvaardigheden Hoe maak je een huurovereenkomst? Hoe vergroot je de kansen en beperk je de risico’s? Hoe verhoog je het rendement? Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt.   Literatuur De benodigde literatuur wordt van tevoren bekend gemaakt. Rooster De cursus bestaat uit 3 dagdelen.

Juridische Aspecten Vastgoed - Huurrecht bedrijfsruimte

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  In deze cursus verdiepen en actualiseren we uw kennis van het huurrecht. We nemen dat met u door vanaf artikel 201 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Die bepaling definieert de huurovereenkomst als volgt: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.’. Echter is het huurrecht in de praktijk veel meer dan enkel de wettekst. Daarom behandelen we concrete vraagstukken en is er ruimte voor de cursist om casussen ter bespreking te brengen. Deze cursus reikt het juridische kader aan waarbinnen het onderhoud, beheer, de verhuur en het huurrecht van het vastgoed worden uitgevoerd. De module start met een algemene introductie in het huurrecht en zal specifiek voortborduren op het huurrecht met betrekking tot bedrijfsruimte. Deze verdieping in het huurrecht geeft u als assetmanager meer inzicht in mogelijkheden en beperkingen bij de verhuur van woonruimte of bedrijfsruimte. Het gaat ook om ‘opfrissen’ van uw kennis, aan de hand van recente wetswijzigingen en nieuwe jurisprudentie.   Onderwerpen Introductie in het huurrecht Huurrecht: De Wetteksten Wat is (ver)huur van bedrijfsruimte? Het huurcontract Gebouw eisen, huur en verhuur De opleveringsregeling Huur van middenstandsbedrijfsruimte Huur van overige bedrijfsruimte (Ver)huurconstructies en financiën Huurprijsvaststelling Leasing van onroerende zaken Huurontduikingsconstructies Werkvormen De lessen zullen actief en praktisch worden gegeven. De cursist staat hierin centraal. Leerdoelen Leerdoelen zijn: Het onderhandelingsproces bij huur en verhuur overzien en begrijpen; Wat schrijft de wet voor en wat kun je zelf regelen in je huurovereenkomst De wijze van contractvorming: valkuilen en kansen De belangrijkste onderwerpen bij huur en verhuur kunnen begrijpen; Hoe bepaal je een huurprijs en wat zijn de mogelijkheden van huurverhoging Kennisnemen van de gebrekenregeling, o.a. met het oog op asbestproblematiek De voetangels en -klemmen bij huurbeëindiging Het zich eigen maken van praktijkvaardigheden; Hoe maak je een huurovereenkomst? Hoe vergroot je de kansen en beperk je de risico’s? Hoe verhoog je het rendement? Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt. Literatuur De benodigde literatuur wordt tevoren bekend gemaakt. Rooster De module bestaat uit 3 dagdelen.

Juridische Aspecten Vastgoed - Aan- en verkoop vastgoed

€ 995 - Post-HBO

Deze cursus is onderdeel van de opleiding Juridisch Aspecten Vastgoed en als losse cursus te volgen.  In deze cursus zullen de juridische aspecten die naar voren komen bij de aan- en verkoop van vastgoed uitgebreid worden behandeld. Rechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten zullen in deze module aan bod komen.   Onderwerpen De koopovereenkomst Wilsovereenstemming Onderzoeksplicht koper versus informatieplicht verkoper Consumentenkoop Schriftelijkheidsvereiste Bedenktijd Model koopovereenkomst en algemene voorwaarden Inschrijving koopovereenkomst Bijzondere bedingen/ te vestigen rechten De koop- aannemingsovereenkomst Model koop- aannemingsovereenkomst Garantiewoning Oplevering Tussen koopovereenkomst en levering, financiering Opschortende en ontbindende voorwaarden Waarborgsom/bankgarantie Financieringsvoorbehoud Financiering Levering Rol van de notaris Kadaster Eigendomsoverdracht Verrekening zakelijke lasten Betaling koopsom ABC transactie Hypotheek Geldlening Uitwinning Eigendom en varianten Eigendom Rechten en plichten eigenaar (Verborgen) gebreken Erfpacht Opstal Appartementsrecht Vereniging van Eigenaren Reservefonds Werkvormen De lessen zullen actief en praktisch worden gegeven. De cursist staat hierin centraal. Leerdoelen Cursisten beschikken over de juiste juridische kennis van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen tijdens een aan- en verkoopproces. Opdracht Bijbehorende opdracht zal in de les worden verstrekt. Literatuur De benodigde literatuur wordt tevoren bekend gemaakt. Rooster De module bestaat uit 3 dagdelen.