Vacature Beleidsmedewerker Natuur (1,0 fte)

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Maastricht
  • Provincie Limburg
  • 2 Juli 2021
  • 2021NW01

Functie inhoud

Beleidsmedewerker natuur (1,0 fte) bij Provincie Limburg

Als beleidsmedewerker natuur speel je als projectleider een cruciale rol in de Natura 2000-beheerplannen. Je werkt nauw samen met belanghebbenden en zorgt voor draagvlak voor de natuurherstelmaatregelen. Je bent een belangrijke gesprekspartner bij strategische discussies op het vlak van het Nationaal Strategisch Plan en de actualisatie van het doelendocument en neemt hiervoor deel aan interprovinciale en landelijke overleggen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het vlak van de implementatie van het Europees natuurbeleid vertaal je naar het provinciale natuurbeleid waarbij je als projectleider zorgt voor afstemming in de provinciale organisatie. Als beleidsmedewerker natuur pak jij een inhoudelijke rol vanuit je resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele werkhouding.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water:
Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Drinkwaterwet aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.

Dit doet een beleidsmedewerker natuur:
Je draagt bij aan het opstellen van Natura 2000-beheerplannen, levert de ecologische inbreng die nodig is en benoemt op basis van eigen analyses en die van externe deskundigen de stikstof- en niet stikstof gerelateerde maatregelen die bijdragen aan het in stand houden van de beschermde habitattypen. Om dit goed te doen is ecologische kennis van soorten, hun leefgebieden, habitats en de fysische randvoorwaarden hiervoor, noodzakelijk. Relevante wetskennis op dit vlak is een pré.

Tevens draag je verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen aan. Deze komen voort uit relevante maatschappelijke ontwikkelingen omtrent Natura 2000 projecten en het stikstofprogramma en weet jij te vertalen naar beleidsadviezen voor bestuurders. Je bent in staat om een natuuranalyse op te stellen voor een gebiedsplan en habitat- en vegetatiekaarten aan te passen. Ook verstrek je ecologische adviezen richting het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied en de clusters Plattelandsontwikkeling, Ruimte en Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

In de functie van beleidsmedewerker natuur heb je veel interne en externe contacten met partijen zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, het Waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten, andere provincies en belangenorganisaties zoals de LLTB, Molenstichting, Recron etc. .

Tot slot vloeien er enkele extra taken voort uit het Limburgse aanvalsplan stikstof die jij voor je rekening neemt. Als voorbeeld geldt hier het samenwerken aan een opdracht methodiek DGSVI (‘duurzame gunstige staat van instandhouding’), het voorbereiden van een financiële onderbouwing als claim richting het Rijk (in afstemming met tbo’s) voor extra natuurherstel in de periode 2023-2030.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders:
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Functie eisen

Wij vragen:

 Een afgeronde relevante opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 Affiniteit met landbouw en natuurbeheer, ecologische kennis is noodzakelijk, fysisch geografische kennis is een pré;
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met collega’s en betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.

Geboden wordt

Wij bieden jou:

 Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal
€ 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar

Overig

Solliciteer naar de vacature beleidsmedewerker natuur:

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 23 juli 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar [email protected] aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021NW01.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, clustermanager van Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63 of Joep Geenen, adjunct-clustermanager van Natuur en Water, via het telefoonnummer +31 (0)6 52 08 62 81.

Overige informatie:

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over Provincie Limburg

Provincie Limburg