Vacatures bouw Maastricht


7 vacatures gevonden

Medior Werkorganisator Bouw | Mutatie Onderhoud

Maastricht - Building Heroes

Als Medior Werkorganisator Bouw ben jij de schakel tussen woningcoöperaties, onder aannemers en bewoners. Jij krijgt vanuit de woningcoöperaties verzoek voor het opnemen van een woning en dit wil je zo snel mogelijk regelen. Daarbij heb je rekening te houden met je klant (de bewoners) en je opdrachtgever (de woningcoöperatie). Tijdens het inwerktraject zal je mee lopen met een senior om de kneepjes van het vak te leren. De ene keer krijgt een woning een ingrijpende opknapbeurt, de andere keer verhelp je een defect of loop je de standaard servicepunten na. Van opname van het werk tot en met de administratieve afhandeling: jij regelt het!Je streeft als Medior Werkorganisator Bouw altijd naar tevreden bewoners én zorgt dat je rendement weet te behalen door:Een goede inschatting te maken van het werk dat er gedaan moet worden;Je weet planningen te maken met een optimaal rendement en te bewaken;De onderaannemers goed aan te sturen;Je materialen gunstig te bestellen;Je werk optimaal te organiseren;Administratief weet je alles goed vast te leggen.

Gisteren - lees meer ...

Adviseur / Veldwerker Milieu en Industrie

Maastricht - Kracht Recruitment

Voor een structurele uitbreiding van het team is onze opdrachtgever op zoek naar een adviseur/veldwerker die deel kan uitmaken van het team Milieuonderzoeken. Deze combinatiefunctie is een uitdagende en afwisselende functie waarbij je betrokken bent bij de uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen naar aanleiding van calamiteiten in een industriële omgeving. Hierbij heb je een goede balans tussen veldwerk en kantoorwerk. De richtlijnen van het SIKB (BRL 2000 en BRL 6000) en de NEN normen voor (water)bodem zijn niet vreemd voor je. Daarnaast heb je kennis van chemische stoffen of ben je bereid om je dit eigen te maken. Je kernactiviteiten bestaan uit: - Het in teamverband opvolging geven aan calamiteiten; - Bodemonderzoek en bodemsanering; - Voorbereiden en uitvoeren van veldwerk; - Het opstellen van heldere rapportages; - Contact onderhouden met opdrachtgevers.

23 September 2021 - lees meer ...

(Junior) Projectleider

's-Hertogenbosch - demt-flex

Als (junior) projectleider ben je – samen met je collega’s - verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten in zowel woning- als utiliteitsbouw. Je zorgt ervoor dat deze projecten binnen de contractvoorwaarden, de gestelde eisen, planning en begroting gerealiseerd worden. Tevens zie je toe op de naleving van de wettelijke voorschriften ten aanzien van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. Je gebruikt hierbij jouw leidinggevende kwaliteiten, waardoor je vertrouwen en duidelijkheid geeft. Met jouw enthousiasme weet je mensen om je heen mee te nemen, tijdens de realisatiefase én in het voortraject. Zo duik je met het tenderteam in bouwmethodieken en planning. Met je commerciële voelsprieten signaleer je en benut je snel nieuwe kansen voor (vervolg)opdrachten.

22 September 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Water (0,7 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker water bij Provincie Limburg (0,7 fte) Als beleidsmedewerker water ben je lid van het kernteam programma Maasvallei. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de provinciale bevoegdheden van de Uitvoeringsovereenkomst Grensmaas, die loopt tot en met 2027. De volledige uitvoering van het Grensmaas project is een groot provinciaal belang vanuit het oogpunt van hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling en grindwinning. Het project is voor 70 procent gerealiseerd maar nog lang niet af. Er liggen in de periode 2022-2027 nog de nodige uitdagingen met betrekking tot de uitvoering en afronding van diverse project - onderdelen. Je bent breed inzetbaar en in staat om meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker water Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen en neemt deel aan het ambtelijk overleg van de publieke partners (LNV, I&M en Provincie) als opdrachtgevers van het Consortium Grensmaas. Je bent voor externen provinciale aanspreekpunt; voor RWS als dagelijks opdrachtgever aan consortium namens de overheden, voor het Consortium zelf en voor andere partners zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en leden van de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie. Intern ben je de provinciale coördinator en stem je af met collega’s van de clusters Vergunningen Toezicht en handhaving, Natuur- en Water, Grond- en Vastgoed en Ruimte.

30 Juli 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Water (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg Als beleidsmedewerker water ben je breed inzetbaar, je bent in staat om het strategisch beleid te vertalen naar meer tactisch en operationeel beleid. Je interpreteert uitkomsten van hydrologische modellen en vertaalt deze naar adviezen over (hydrologische) systeemmaatregelen voor het behoud en herstel van N2000 gebieden. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak voor het beleid en de systeemmaatregelen en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water: Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker water: Je draagt zorgt voor het opstellen van een subsidieverordening c.q. een subsidieregeling waarmee Europese middelen worden ingezet om waterdoelen te bereiken zoals POP 3/GLB regelingen en DHZ-subsidieregelingen. Je levert adviezen over hydrologische systeemmaatregelen, onder meer in het kader van N2000 beheerplannen en zorgt voor het initiëren, begeleiden en monitoren van pilots en projecten die bijdragen aan het behalen van de (Kaderrichtlijn) water- en natuur doelstellingen en verduurzaming van de landbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten op het vlak van praktijktoepassing van landbouwmaatregelen, Slim Bemesten, Levende Bodem en natte natuurparels. Hiervoor onderhoud je externe contacten met de LLTB, Waterschap, WML en terreinbeherende organisaties. Je werkt samen met interne collega’s van het cluster Natuur en Water en de clusters Subsidies, Economie (landbouw) en Plattelandsontwikkeling. Het coördineren van het grondwater monitoringssysteem behoort ook tot je takenpakket, je gaat na welke monitoring nu al plaatsvindt en bepaalt of er aanvullende monitoring nodig is. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders: Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

2 Juli 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Natuur (0,8 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker natuur (0,8 fte) bij Provincie Limburg Als beleidsmedewerker natuur zorg je vanuit jouw coördinerende rol dat er fauna-, flora- en vegetatieonderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast rapporteer je de voortgang van de uitvoering van natuurherstelmaatregelen en zorg je dat habitat- en leefgebiedenkaarten worden geactualiseerd. Je bent een spin in het web van de natuurmonitoring. Je stemt intern af om de data te genereren en neemt deel aan landelijke overleggroepen zoals het IAWM (Landelijk Meetnet Flora), de AACVP werkgroep monitoring en het NEM (netwerk ecologische monitoring). Je zorgt voor de jaarlijkse rapportages aan nationale databanken en levert bijdragen aan de landelijke rapportages voor de Europese Commissie. Jij pakt een inhoudelijke rol in de natuurmonitoring. Dit alles doe je vanuit een resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele werkhouding, waarbij je data omzet naar beleidsinformatie. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water: Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord, het bestuursakkoord water, het Natuurpact en het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn,de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Drinkwaterwet aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker natuur: Je coördineert de uitvoering van de monitoring van natuur in Limburg, vertaalt daarbij de informatiebehoefte in het natuurbeleid naar een concreet monitoringsprogramma, en schrijft voorstellen om de bestuurlijke besluitvorming die nodig is om dit programma vorm te geven. Je overlegt regelmatig met de Terrein beherende organisaties (TBO), die in hun terreinen een deel van de monitoring uitvoeren. Je verstrekt de opdrachten voor de jaarlijkse flora- en vegetatiemonitoring van het deel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Limburg dat door de provincie wordt uitgevoerd. De door de TBO en de in opdracht van de provincie verzamelde natuurdata worden aan BIJ12 gerapporteerd en in Nationale Databank Flora en Fauna en de Nationale Databank Vegetatie en Habitat (NDVH) opgenomen. Je werkt planmatig. Om de rapportages over de voortgang van de herstelmaatregelen en de actualisaties van habitat- en leefgebiedenkaarten te verzorgen geef je duidelijke opdrachten met instructies en formats als (deel)projectleider aan interne collega’s. Zelf neem je ook deel aan het interne kernteamoverleg natuurdata met het cluster O&I. Naast het verzamelen van monitoringsdata werk je aan het analyseren van gegevens en de presentatie hiervan in informatieproducten die worden gebruikt om te rapporteren over de voortgang van het Limburgse natuurbeleid. Je onderhoudt je netwerk en ontwikkelt je kennis op het vlak van natuurmonitoring en denkt oplossingsgericht mee vanuit de Limburgse belangenbehartiging. Relevante ontwikkelingen op dit vlak weet je te vertalen naar beleidsadviezen voor bestuurders. In de functie van beleidsmedewerker natuur heb je veel contacten met partijen zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, landelijke werkgroepen en BIJ 12 en het ministerie van LNV. Om dit goed te doen is ecologische- en GIS kennis noodzakelijk. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders: Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

2 Juli 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Natuur (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker natuur (1,0 fte) bij Provincie Limburg Als beleidsmedewerker natuur speel je als projectleider een cruciale rol in de Natura 2000-beheerplannen. Je werkt nauw samen met belanghebbenden en zorgt voor draagvlak voor de natuurherstelmaatregelen. Je bent een belangrijke gesprekspartner bij strategische discussies op het vlak van het Nationaal Strategisch Plan en de actualisatie van het doelendocument en neemt hiervoor deel aan interprovinciale en landelijke overleggen. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het vlak van de implementatie van het Europees natuurbeleid vertaal je naar het provinciale natuurbeleid waarbij je als projectleider zorgt voor afstemming in de provinciale organisatie. Als beleidsmedewerker natuur pak jij een inhoudelijke rol vanuit je resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele werkhouding. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water: Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Drinkwaterwet aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker natuur: Je draagt bij aan het opstellen van Natura 2000-beheerplannen, levert de ecologische inbreng die nodig is en benoemt op basis van eigen analyses en die van externe deskundigen de stikstof- en niet stikstof gerelateerde maatregelen die bijdragen aan het in stand houden van de beschermde habitattypen. Om dit goed te doen is ecologische kennis van soorten, hun leefgebieden, habitats en de fysische randvoorwaarden hiervoor, noodzakelijk. Relevante wetskennis op dit vlak is een pré. Tevens draag je verbetervoorstellen en oplossingsrichtingen aan. Deze komen voort uit relevante maatschappelijke ontwikkelingen omtrent Natura 2000 projecten en het stikstofprogramma en weet jij te vertalen naar beleidsadviezen voor bestuurders. Je bent in staat om een natuuranalyse op te stellen voor een gebiedsplan en habitat- en vegetatiekaarten aan te passen. Ook verstrek je ecologische adviezen richting het Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied en de clusters Plattelandsontwikkeling, Ruimte en Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In de functie van beleidsmedewerker natuur heb je veel interne en externe contacten met partijen zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, het Waterschap, Rijkswaterstaat en gemeenten, andere provincies en belangenorganisaties zoals de LLTB, Molenstichting, Recron etc. . Tot slot vloeien er enkele extra taken voort uit het Limburgse aanvalsplan stikstof die jij voor je rekening neemt. Als voorbeeld geldt hier het samenwerken aan een opdracht methodiek DGSVI (‘duurzame gunstige staat van instandhouding’), het voorbereiden van een financiële onderbouwing als claim richting het Rijk (in afstemming met tbo’s) voor extra natuurherstel in de periode 2023-2030. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders: Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

2 Juli 2021 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm