Vacatures bouw Maastricht


5 vacatures gevonden

Adviseur / Veldwerker Milieu en Industrie

Maastricht - Kracht Recruitment

Voor een structurele uitbreiding van het team is onze opdrachtgever op zoek naar een adviseur/veldwerker die deel kan uitmaken van het team Milieuonderzoeken. Deze combinatiefunctie is een uitdagende en afwisselende functie waarbij je betrokken bent bij de uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen naar aanleiding van calamiteiten in een industriële omgeving. Hierbij heb je een goede balans tussen veldwerk en kantoorwerk. De richtlijnen van het SIKB (BRL 2000 en BRL 6000) en de NEN normen voor (water)bodem zijn niet vreemd voor je. Daarnaast heb je kennis van chemische stoffen of ben je bereid om je dit eigen te maken. Je kernactiviteiten bestaan uit: - Het in teamverband opvolging geven aan calamiteiten; - Bodemonderzoek en bodemsanering; - Voorbereiden en uitvoeren van veldwerk; - Het opstellen van heldere rapportages; - Contact onderhouden met opdrachtgevers.

Gisteren - lees meer ...

Ervaren opzichter

Maastricht - Kracht Recruitment

Jij als Opzichter bent verantwoordelijk voor het controleren of een project wordt gerealiseerd zoals vooraf afgesproken. Verder heb jij nog de volgende functies als Opzichter: - Middels bouwkundige kennis een technische opname uitvoeren - Adviseren van collega's bij aansturing aannemers - Contact onderhouden met onderaannemers - De klant op de hoogte brengen van voortgang - Schriftelijk uitwerken van gedane woningcontroles

19 Mei 2022 - lees meer ...

Medewerker beheer, infrastructuur (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Medewerker beheer, infrastructuur (1,0 fte) bij Provincie Limburg In de rol van medewerker Beheer word jij ingezet op diverse taken binnen de beheer- en onderhoudsopgaves van het Limburgse wegennet. Binnen het team Beheer Infrastructuur van het cluster Wegbeheer lever jij ondersteuning op technisch of technisch-administratief gebied voor assetmanagement van o.a. wegverhardingen en -markeringen, civiele kunstwerken en spoorinfra ZLSM (Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij). In deze functie ben je onderdeel van het cluster Wegbeheer Het cluster Wegbeheer is verantwoordelijk voor het technische, operationele en administratieve beheer van ca. 470 km provinciale weg (incl. ca 700 km Rijwielpad). We zorgen ervoor dat het wegennet voldoet aan wettelijke regelgeving en vastgestelde kwaliteitskaders. Daardoor bieden we garanties voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid met een transparante beheerhuishouding. Je maakt deel uit van het team Beheer Infrastructuur van het cluster Wegbeheer, dat ongeveer 7 medewerkers telt. Binnen het cluster Wegbeheer zijn zeven teams te onderscheiden die onderlinge raakvlakken kennen, dit maakt het integraal werken leuk. Elk team wordt aangestuurd door een projectleider. De andere teams zijn operationeel beheer, beheer verkeer, beheer elektrische systemen, contractbeheer, databeheer en administratief beheer. In totaal telt het hele cluster ongeveer 60 medewerkers. “Werken binnen het cluster Wegbeheer betekent werken met vakinhoudelijke teamplayers in een multidisciplinaire omgeving.” We laten je graag een aantal voorbeelden zien van taken waar je dagelijks mee bezig bent als medewerker beheer: 1. Je regelt de inspecties van wegen, kunstwerken en spoornet ZLSM en stelt op basis van deze inspectieresultaten onderhoudsprogramma’s op. Je regelt en organiseert aan de hand van een vastgesteld kader de opdrachtverlening voor de inspecties van wegen, civiele kunstwerken en spoorsysteem ZLSM. Je analyseert de resultaten en stelt samen met je vakcollega’s de prioritering en programmering van de onderhoudswerken op. Soms moet je er ook voor naar buiten om te controleren of de inspectieresultaten overeenkomen met de gegevens in onze systemen en om te controleren. 2. Je adviseert collega’s welke belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van contracten voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van nieuw aanleg, reconstructie of onderhoud van wegen, kunstwerken en spoorwerkzaamheden. Je regelt dat de eisen die de provincie stelt aan de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden worden nageleefd. Hiertoe bewaak je dat onze eisen aan de juiste partijen worden verstrekt, zorg je dat deze eisen actueel zijn en toets je de kwaliteitsresultaten die de uitvoerende partijen ter controle aanleveren. Indien nodig stuur je op basis van deze resultaten het uitvoeringsproces bij en adviseer je op basis van jouw vakkennis. 3. Je zorgt dat de juiste data in het juiste systeem wordt opgeslagen en zorgt ervoor dat je met deze gegevens analyses, dashboards en visuele presentaties verzorgd. Je maakt en bewaakt afspraken inzake de levering van data bij partijen die veranderingen aanbrengen aan ons areaal aan wegen, civiele kunstwerken en spoorwegnet ZLSM. Je checkt of de juiste data op de juiste wijze wordt aangeleverd. Je bepaalt met collega’s continu welke data belangrijk is om op te slaan en op welke wijze dit moet geschieden. Je bent handig in het verwerken van data in analyses, dashboards of presentaties en zoekt telkens naar vernieuwende wijze om beheerissues visueel aantrekkelijk te presenteren. Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

12 April 2022 - lees meer ...

Senior beleidsmedewerker natuur (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Senior beleidsmedewerker natuur bij Provincie Limburg (1,0 fte) Als senior beleidsmedewerker neem je samen met het clustermanagement en de coördinerende senior het voortouw om het natuurbeleid te ontwikkelen. Dit realiseer je, als enthousiaste verbinder. Je innovatieve visie op het natuurbeleid en de provinciale rol en taakopvatting daarbij, draag jij met vertrouwen uit en is je uitgangspunt bij de coaching van medewerkers in het team. Je zorgt voor de inhoudelijke inbreng in het cluster en trekt zelf de meer complexe Natura 2000 projecten. Met jouw ecologische kennis ken je het belang van (herstel)maatregelen voor het behalen van de Natura-2000. Jij bent de Natura-2000 expert, kent de wet- en regelgeving en hebt verstand van de methodieken die gebruikt of ontwikkeld worden. Als beleidsmedewerker natuur stuur je het interne N2000 team projectmatig aan, neem je deel aan landelijke overleggen met LNV en/of IPO. Je bent lid van het Grensmaas overleg met Rijkswaterstaat om inbreng te leveren voor het Natura 2000 plan Grensmaas en het Programma aanpak grote wateren (PAGW). Je bent breed inzetbaar en in staat om strategisch maar ook meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je bent in staat om complexe besluitvormingsprocessen aan te sturen Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een senior beleidsmedewerker natuur Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je zorgt met je team voor actuele Natura 2000 plannen. Je houdt zicht op de bijbehorende landelijke processen en levert de landelijke inbreng voor het programma Natuur c.q. via natuurdoelanalyses als onderdeel van gebiedsplannen. Zelf ben je ook trekker van een complex Natura 2000 plan en lever je inbreng in het traject van de provincie Noord Brabant van de Peelvenen. Via het interne Uitvoeringsprogramma Natuurrealisatie zorg je ervoor dat jij en je team door middel van advisering bijdragen aan de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen. Intern ben je het provinciale aanspreekpunt voor Natura 2000 en je stemt af met collega’s van natuur en water, programma’s en projecten, plattelandsontwikkeling, vergunningen toezicht en handhaving en subsidies.

6 April 2022 - lees meer ...

Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Senior beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg Als senior beleidsmedewerker neem je samen met het clustermanagement en de coördinerende senior het voortouw om het waterbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit realiseer je, als enthousiaste verbinder. Je innovatieve visie op het waterbeleid en de provinciale rol en taakopvatting daarbij, draag jij met vertrouwen uit en is je uitgangspunt bij de coaching van medewerkers in het team. Je zorgt voor de inhoudelijke inbreng in cluster- en/of grensoverstijgende projecten en trekt zelf een aantal meer complexe projecten. Met jouw aquatisch ecologische kennis en je kennis van oppervlaktewater en beeksystemen ken je het belang van (herstel)maatregelen voor het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura-2000 doelstellingen. Zowel voor waterkwaliteit als kwantiteit wordt het grensoverschrijdende aspect steeds belangrijker Daarom neem je als partner deel aan de grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden zoals bijvoorbeeld met Duitsland (subcommissie Maas-Roer, Maas-Niers en de permanente grenswatercommissie), Wallonië (Jeker-Geul) en Vlaanderen (Thornerbeek). Er liggen in de periode 2022-2027 nog de nodige uitdagingen met betrekking tot het ontwikkelen van uitvoeringsstrategieën om de KRW-doelen voor waterkwaliteit te behalen. Je zorgt ervoor dat partners de benodigde maatregelen uitvoeren en organiseert hiervoor de financiële afspraken. Je bereidt het periodiek bestuurlijk overleg met het Waterschap Limburg voor. Je bent breed inzetbaar en in staat om strategisch maar ook meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een senior beleidsmedewerker water Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je vervult de rol van ambtelijk opdrachtgever voor het programmabureau Maas en neemt als ambtelijke ondersteuning deel aan het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas. Je bent voor externen het provinciale aanspreekpunt op het vlak de functietoekenning beken, de Limburgse integrale wateraanpak en de beekdalbrede ontwikkeling. Intern ben je het provinciale aanspreekpunt voor het bestuurlijk overleg met het Waterschap en stem je af met collega’s van Natuur, Plattelandsontwikkeling, Programma’s en projecten en Subsidies.

6 April 2022 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm