Vacatures bouw Maastricht


3 vacatures gevonden

Ervaren opzichter

Maastricht - Kracht Recruitment

Jij als Opzichter bent verantwoordelijk voor het controleren of een project wordt gerealiseerd zoals vooraf afgesproken. Verder heb jij nog de volgende functies als Opzichter: - Middels bouwkundige kennis een technische opname uitvoeren - Adviseren van collega's bij aansturing aannemers - Contact onderhouden met onderaannemers - De klant op de hoogte brengen van voortgang - Schriftelijk uitwerken van gedane woningcontroles

26 November 2022 - lees meer ...

Adviseur / Veldwerker Milieu en Industrie

Maastricht - Kracht Recruitment

Voor een structurele uitbreiding van het team is onze opdrachtgever op zoek naar een adviseur/veldwerker die deel kan uitmaken van het team Milieuonderzoeken. Deze combinatiefunctie is een uitdagende en afwisselende functie waarbij je betrokken bent bij de uitvoering van milieukundige bodemonderzoeken en/of bodemsaneringen naar aanleiding van calamiteiten in een industriële omgeving. Hierbij heb je een goede balans tussen veldwerk en kantoorwerk. De richtlijnen van het SIKB (BRL 2000 en BRL 6000) en de NEN normen voor (water)bodem zijn niet vreemd voor je. Daarnaast heb je kennis van chemische stoffen of ben je bereid om je dit eigen te maken. Je kernactiviteiten bestaan uit: - Het in teamverband opvolging geven aan calamiteiten; - Bodemonderzoek en bodemsanering; - Voorbereiden en uitvoeren van veldwerk; - Het opstellen van heldere rapportages; - Contact onderhouden met opdrachtgevers.

26 November 2022 - lees meer ...

Beleidsmedewerker faunabeheer (0,6 fte)

Maastricht - Provincie Limburg

Beleidsmedewerker faunabeheer (0,6 fte) bij Provincie Limburg Als beleidsmedewerker faunabeheer neem je samen met het clustermanagement en het expertiseteam het voortouw om vanuit het Faunabeheerplan het faunabeleid verder te ontwikkelen. Faunabeheer is een bijzondere vorm van soortenbeleid, waarbij dieren worden gevangen of gedood om in de wet genoemde belangen te beschermen. Het kan daarbij gaan om schadebestrijding of problemen met de openbare veiligheid, zoals de verkeersveiligheid, maar ook om het beperken van de omvang van een populatie wanneer deze groter is dan de draagkracht van het gebied. Het uitgangspunt bij faunabeheer is dat schade zoveel mogelijk wordt voorkomen door een goede combinatie van preventieve maatregelen en een effectief beheer van diersoorten. Dit realiseer je, als enthousiaste verbinder met externe partijen en stemt intern met je collega’s van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) af. Je innovatieve visie op het faunabeleid als onderdeel van het natuurbeleid en de provinciale rol en taakopvatting daarbij, draag jij met vertrouwen uit. Met jouw kennis ken je het belang van faunabeheer voor het behalen van de natuurdoelstellingen en het voorkomen van schade door wilde dieren. Jij kent de wet- en regelgeving en hebt verstand van de methodieken die gebruikt of ontwikkeld worden. Als beleidsmedewerker faunabeheer ben je breed inzetbaar en in staat om strategisch maar ook meer tactisch en operationeel beleid vorm te geven en uit te voeren. Je bent in staat om besluitvormingsprocessen aan te sturen Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders. In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet. ‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager. Dit doet een beleidsmedewerker faunabeheer Je draagt zorgt voor het voorbereiden van provinciale bestuurlijke en ambtelijke beslissingen. Je zorgt met je team voor het faunabeleid. Je houdt zicht op de bijbehorende landelijke processen en levert de landelijke inbreng voor de interprovinciale werkgroep Natuurwetgeving op het vlak van faunabeheer. Zelf ben je trekker van de dossiers verwilderde kat en edelhert met het project lerend beheren. Voor het dossier stroperij stem je af met je collega’s van VTH om afspraken te maken over het Uitvoeringsprogramma. Je geeft invulling aan het realiseren van een afschotvrij natuurgebied om een toezegging aan de Staten na te komen. Verder breng je de gevolgen van de Omgevingswet in beeld en doet aanbevelingen over wijzigingen in bestaande proces. Voor het vliegveld Maastricht Aachen Airport ben je contactpersoon op het vlak van faunabeheer in verband met de vliegveiligheid.

28 Oktober 2022 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm